บรรยากาศการอบรม

Public Courses

 หลักสูตรออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting
 ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี (101)
 การสร้างแรงจูงใจบุคลากรและนำทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร (102)
 ภาวะผู้นำ : คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ (103)
 เทคนิคการสอนและแนะนำ Teach - Train - Coach - Suggest (104)
 เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน (105)
 เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน (106)
 ทักษะการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงให้พนักงานในองค์กร (107)
 การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์ (109)
 การสร้างแรงจูงใจบุคลากรเพื่อความสำเร็จขององค์กร (110)
 The Professional Trainer การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (111)
 บริหารและทำงานแบบมุ่งเน้นเป้าหมายอย่างแท้จริงด้วย OKR (112)
 การบริหารความเสี่ยง Risk Management (113)
 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างสรรค์ (114)
 เทคนิคและจิตวิทยาการบริหารทีมงานยุคปัจจุบันแบบมืออาชีพ (115)
 หัวหน้าแนวคิด New Normal : หัวหน้ามืออาชีพยุคปัจจุบัน (116)
 การบริหารเชิงกลยุทธ์ และพัฒนาภาวะผู้นำ (118)
 บริหารเพิ่มพลังขับเคลื่อนทีมงานและองค์กรด้วย MBO (119)
 เพิ่มศักยภาพองค์กรอย่างยั่งยืนด้วยการจัดการความรู้ (KM) (120)
 การบริหารการเปลี่ยนแปลง : Change Management (121)