บรรยากาศการอบรม

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2564

  โทรศัพท์  0-2882-7519  ,  0-2882-7598   Email  :  info2@trainingbymotiva.com     id line : @trainingbymotiva

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2564 (อบรมแบบปกติ และ แบบออนไลน์ )


สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ... หลักสูตร การคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
บริษัท ไทยฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ... หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยความปลอดภัยในการทำงาน
บริษัท โมเดิร์นแอร์ จำกัด ... หลักสูตร การมอบหมายและควบคุมงานขาย
บริษัท บางกอกพลาสวู๊ด จำกัด ... หลักสูตร เทคนิค การพัฒนางานเพื่อเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการทำงาน (3รุ่น)
บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด ... หลักสูตร พัฒนาบุคลากรด้วยเทคนิค 7Q เพื่อเพิ่มความสำเร็จขององค์กร (5รุ่น)
บริษัท เอ็ม ยู ไอ รับเบอร์ เบลท์ จำกัด ... หลักสูตร การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสารเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สถาบันพัฒนาบุคลากร สำนักปลัดกระทรวงยุติธรรม ... หลักสูตร การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง , หลักสํ๖ร การทำงานเชิงรุกเพื่อความสำเร็จ
บริษัท เอสเอ็มซี สยาม คอร์ปอเรชั่น จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงการทำงานในแต่ละส่วนงาน ให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (2รุ่น)
บริษัท สึบาคิโมโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการทำงานร่วมกับกับทุกคน(ที่แตกต่างกัน)ให้ประสบความสำเร็จ , หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ , หลักสูตร การบริหารความสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า CRM-CEM 
บริษัท แก้วกรุงไทย จำกัด ... หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิง , หลักสูตร การคิดวิเคราะห์และปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง , หลักสูตร ภาวะผู้นำ : คุณสมบัติของ"หัวหน้าคน"มืออาชีพ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ... หลักสูตร เตรียมความพร้อมการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ... หลักสูตร เลขานุการมืออาชีพ
บริษัท เฟรเซอร์พร็อพเพอร์ตี้อินดัสเทรียล (ประเทศไทย)จำกัด ... หลักสูตร การตั้งเป้าหมายและวางแผนงาน
WRC Electric and Communication Co.,Ltd. ... หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในคลังสินค้าและตรวจนับสินค้า
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ... หลักสูตร การคิดเพื่อเพิ่มประสิิทธิภาพการทำงาน
บริษัท สยามอินดัสเตรียล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ... หลักสูตร การขายหลายกลยุทธ์เพื่อเพิ่มความสำเร็จยุคแข่งขันสูง
บริษํท โชนัน ยูนิเทค (ประเทศไทย) จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิิทธิภาพ
บริษัท วายเคเค (ประเทศไทย) จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารเพื่อการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ , หลักสูตร เทคนิคการใช้โทรศัพท์ การสื่อสารแบบ HoRenSo และบุคลิกภาพที่ดี
สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ... หลักสูตร การปรับMindsetและวิธีการคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์
บริษัท หยกสด จำกัด ... หลักสูตร ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี
บริษัท เคไอเจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ... หลักสูตร การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบันอย่างมืออาชีพ , หลักสูตร การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างสรรค์
บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด และ บริษัท นวอินเตอร์เทรด จำกัด ... หลักสูตร Ho Ren So กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ... หลักสูตร สุดยอดนักเจรจาต่อรองสำหรับนักขายมืออาชีพ , หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิง , หลักสูตร การบริหารต้นทุนเพื่อเพิ่มความสำเร็จทางการแข่งขันให้องค์กร , หลักสูตร การจัดการ Supply Chain - Logistic อย่างมีประสิทธิภาพ , หลักสูตร การวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ
Nam Theun 2 Power ... หลักสูตร การจัดการ Supply Chain - Logistic อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท แอบบรา จำกัด ... หลักสูตร ทำการตลาดให้ได้ผลสูงสุดด้วยกลยุทธ์ดิจิตอล , หลักสูตร HRD for New HRD Staff , หลักสูตร การบริหารงานฝึกอบรมอย่างครบวงจร , หลักสูตร CRM-CEM , หลักสูตร HoRenSo กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน , หลักสูตร การจัดการ Supply Chain - Logistic อย่างมีประสิทธิภาพ , หลักสูตร การตั้งเป้าหมายและการวางแผน
บริษัท แอมเทค ลูบริแคนท์ จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน , หลักสูตร ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี , หลักสูตร สุดยอดนักเจนจาต่อรองสำหรับนักขายมืออาชีพ 
บริษัท ควอลิเมอร์ จำกัด ... หลักสูตร การแก้ไขและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า 
บริษัท ไบรท์ แมเนจเมนต์ คอนซัลติ้ง จำกัด ... หลักสูตร คิดเชิงบวกและทัศนคติที่ดีในการทำงาน
บริษัท ไทยไวร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อินเตอร์แมกซ์ จำกัด ... หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งจดส่งด้วยการบริการที่ชนะใจลูกค้าและสร้างความพึพงอใจให้ลูกค้า
บริษัท ฟูจิ เซโกะ (ไทยแลนด์)จำกัด ... หลักสูตร การขายสไตล์ที่ปรึกษา เพื่อรักษาลูกค้าเดิม สร้างลูกค้าเพิ่มอย่างยั่งยืน
Advance Stainless Steel Co.,Ltd ... หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิผลและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
บริษัท คริสโก เคมีคอล จำกัด ... หลักสูตร การจัดส่งขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
บริษัท เกรียงถาวรคอนเทนเนอร์ จำกัด ... หลักสูตร การพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จในการทำงาน , หลักสูตร เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก GEN
บริษัท เบญจมิตรบรรจุภัณฑ์ จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส อย่างมืออาชีพ
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ... หลักสูตร การจัดทำตัวชี้วัด KPIs ที่ได้ผลและใช้ได้จริง
บริษัท โอวาริ เซกิ (ไทยแลนด์) จำกัด ... หลักสูตร การแก้ปัญหาด้วยเทคนิค 5WHY
บริษัท ไดโซสยามอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ... หลักสูตร 7Q เพื่อความำสเร็จในการทำงาน
บริษัท เจเอส มันนี่ กำแพงเพชร พิโกพลัส จำกัด และบริษัทในเครือ ... หลักสูตร การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล (3รุ่น)
สำนักงานการฌาปณกิจสงเคราะห์ ของกระทรวงสาธารณสุข ... หลักสูตร การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล
วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี ... หลักสูตร กระบวนการคิดในการตัดสินใจทางการบริหาร , หลักสูตร การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สุพรรณบุรี ... หลักสูตร การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม , หลักสูตร กระบวนการคิดในการตัดสินใจทางการบริหาร , หลักสูตรการจัดการกำลังคนและสร้างเครือข่าย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ... หลักสูตร การคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ , หลักสูตร การจัดการกำลังคนในองค์กรและสร้างเครือข่าย
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ... หลักสูตร ทำงานกับคนต่าง GEN อย่างไรให้มีความสุข
บริษัท ฟูจิทัสโก้ จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอที่มีประสิทธิผล
บริษัท ฟาร์มา อลิอันซ์ จำกัด ... หลักสูตร การบริหารจัดการงานบริการ : บริการอย่างไรให้ได้ใจและได้งาน
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ ... หลักสูตร ก้าวทันโลกดิจิทัลยุคใหม่กับการขนส่งระบบ e-logistic
บริษัท มหานครโลจิสติกส์ จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน , หลักสูตร สื่อสารอย่างไรให้ได้ใจและได้งานจากทีมงานและลูกค้า , หลักสูตร ภาวะผู้นำ-เสริมพลังผู้นำ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ... หลักสูตร หัวหน้าแนวคิด new normal : หัวหน้ามืออาชีพยุคปัจจุบัน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ... หลักสูตร การบริหารต้นทุนเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันให้องค์กร
Ducati Thailand Co.,Ltd. ... หลักสูตร เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ... หลักสูตร การควบคุมและจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า
บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด ... หลักสูตร TPM - Total Productive Maintenance
บริษัท โอวาริ เซกิ จำกัด ... หลักสูตร การจัดการ supply chain - logistic อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท เคดี ฮีท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ... หลักสูตร สร้างโอกาสการขายการตลาดแนวคิด New Normal
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) ... หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ
ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ... หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในคลังสินค้าและตรวจนับสินค้า
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ... หลักสูตร สุดยอดนักเจรจาต่อรองสำหรับนักขายมืออาชีพ
บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด ... หลักสูตร การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล
Oriental Can Co.,Ltd. ... หลักสูตร เทคนิคการสอนและแนะนำ : teach - train - coach - suggestion
บริษัท ฮอนด้า โลจิสติกส์ เอเซีย จำกัด ... หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง , หลักสูตร การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด ... หลักสูตร บริหารและทำงานแบบมุ่งเน้นเป้าหมายอย่างแท้จริงด้วย OKR
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ... หลักสูตร CRM-CEM
บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ... หลักสูตร บริหารและทำงานแบบมุ่งเน้นเป้าหมายอย่างแท้จริงด้วย OKR
บริษัท ฟูจิคูคิ (ประเทศไทย) จำกัด ... หลักสูตร ทักษะการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงในองค์กร
บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันชีวิต จำกัด ... หลักสูตร เสริมพลังผู้นำ เพิ่มทักษะหัวหน้างาน , หลักสูตร การจัดการคุณภาพงานบริการ วิธีการและประเมินผลอย่างมีคุณภาพ
บริษัท โอวาริ เซกิ (ไทยแลนด์ ) จำกัด ... หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในคลังสินค้าและตรวจนับสินค้า
บริษัท ไดว่า เซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด ... หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง , หลักสูตร Ho Ren So กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน , หลักสูตร บริการอย่างไรให้ได้ใจและได้งาน , หลักสูตร การวิเคราะห์หน้างานด้วยหลักการวิเคราะห์ SWOT , หลักสูตร การทำงานร่วมกันกับคนญี่ปุ่นให้ประสบความสำเร็จ , หลักสูตร การปรับ Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน , หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารโน้มน้าวจูงใจ , หลักสูตร KPIs กับการบริหารงาน , หลักสูตร การปฐมนิเทศ , หลักสูตร การบริหารความขัดแย้ง การแก้ปัญหา และ การตัดสินใจ , หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิผลและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบัติงาน (2รุ่น)  , หลักสูตร HR กับการบริหารงานในยุคปัจจุบัน , หลักสูตร การตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยการคิดอย่างเป็นระบบ , หลักสูตร การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน ,หลักสูตร การจัดการสินค้าคงคลังและสินค้าซ่อมบำรุง , หลักสูตร การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆด้าน QCD , หลักสูตร การทำงาน HR เชิงรุกยุคดิจิตอล , หลักสูตร ทักษะการบริหารจัดการงานด้วย PDCA , หลักสูตร ทำงานแรงงานสัมพันธฺ์อย่างมีประสิทธิภาพ , หลักสูตร ทักษะการคิดเชิงบวกและการสื่อสารที่มีประสิทธิผล 
บริษัท เทคโทรนิค อินดัสตรีส์ จำกัด ... หลักสูตร การเป็นวิทยากรมืออาชีพ

บริษัท นิวทริชั่นเอสซี จำกัด ... หลักสูตร Mindset เพื่อการสื่อสารทางบวก
บริษัท เมลเท็กซ์ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด ... หลักสูตร การบริหารเวลาและการวางแผน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการจัดการกับข้อผิดพลาดและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
บริษัท พร้อมภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ จำกัด และ บริษัท ลลิตา พีพีโอ จำกัด ... หลักสูตร เปิดการขาย/ปิดการขายแบบเซียนด้วยทักษะเชิงจิตวิทยา , หลักสูตร ขายอย่างไรให้ชนะใจลูกค้าและรักษาไว้ได้ในทุกสถานการณ์ , หลักสูตร ทักษะการเป็นหััวหน้า/ผู้จัดการทีมขาย รอบด้านอย่างมืออาชีพ , หลักสูตร การบริหารต้นทุนเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันให้องค์กร , หลักสูตร สร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า , หลักสูตร การคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, หลักสูตร ทำอย่างไรให้การตรวจรับตรวจจ่ายถูกต้องและมีีประสิทธิภาพ , หลักสูตร การจัดการ supply chain - logistic อย่างมีประสิทธิภาพ , หลักสูตร การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสารเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ , หลักสูตร การขายอย่างมืออาชีพ , หลักสูตร การปฏิบัติงาน HRยุคปัจจุบันอย่างมืออาชีพ , หลักสูตร เทคนิคและหลักจิตวิทยาการบริหารทีมงานแบบมืออาชีพ

Thai Kikuwa  Industries Co.,Ltd. ... หลักสูตร Ho Ren So กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน , หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ Leadership : ผู้นำยุคใหม่ที่ลูกน้องยอมรับ
บริษัท เค เค บี บ้านโป่ง จำกัด ...หลักสูตร การพัฒนาและการส่งเสริมภาวะการเป็นผู้นำ เพื่อเพิ่มทักษะการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล , หลักสูตร เทคนิคการบริหารงาน : วางแผนงาน บริหารเวลา เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (2รุ่น)
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด ... หลักสูตร การแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน , หลักสูตร การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP , หลักสูตร บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า , หลักสูตร การจัดทำตัวชี้วัด KPIs ที่ได้ผลและใช้ได้จริง , หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ , หลักสูตร ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี , หลักสูตร สร้างพลัง-เสริมทักษะการขายเพื่อเพิ่มยอดขายให้องค์กร , หลักสูตร CRM-CEM , หลักสูตร การบริหารการจัดส่ง-ขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ... หลักสูตร การจัดการกับการร้องเรียนต่อว่าของลูกค้าอย่างมปีระสิทธิภาพ , หลักสูตร เทคนิคการรับมือกับสารพัดปัญหาเรื่องคน , หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงการทำงาน , หลักสูตร การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพการทำงาน
บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด ... หลักสูตร ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี
บริษัท บลิสเทล ซัพพลาย จำกัด ... หลักสูตร สร้างสุดยอดทีมขายด้วยหลักสุดยอดนักบริหารทีมขาย
บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด ... หลักสูตร Up Selling Skill ทักษะการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ... หลักสูตร การตลาดสุดขีดที่ได้ผลในยุค 4.0
เจียง ลูกชิ้นปลา - บริษํท เจเอฟบี ฟู้ด จำกัด ... หลักสูตร ภาวะผู้นำและพัฒนาทักษะหัวหน้า
TK Park สถาบันอุทยานการเรียนรู้ ... หลักสูตร Service Excellent
บริษัท ลิ้มเจริญลำเลียง จำกัด ... หลักสูตร หลักสูตร แนวทางในการบริหารงานขนส่งสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อลดต้นทุน