บรรยากาศการอบรม

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2563

 โทรศัพท์  0-2882-7519  ,  0-2882-7598   Email  :  info2@trainingbymotiva.com     id line : @trainingbymotiva

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2563

บริษัท ยาคูลท์ เซลส์ จำกัด ... หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างาน
หจก.ยูพีเอช อินเซนต์ (ประเทศไทย) ... หลักสูตร เทคนิคลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุน และความสูญเปล่าในการทำงาน
บริษัท เบิ้ตท์เชอร์ จำกัด ... หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในคลังสินค้า
บริษัท เกรียงถาวรคอนเทนเนอร์ จำกัด ... หลักสูตร การวางแผน การบริหารเวลา การจัดสำดับความสำัญของงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
PTT Tank Terminal Co.,Ltd. ... หลักสูตร Sense of belonging as Ownership
บริษัท เนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงานและการใช้แนวคิด zero defect , 7 waste ในกระบวนการทำงาน
ธนาคารแห่งประเทศไทย ... หลักสูตร การพัฒนาและยกระดับคุณภาพบุคลากรให้พร้อมรับในงานบริการ (2รุ่น)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ... หลักสูตร KM-การจัดการความรู็เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันอย่างยั่งนืนให้องค์กร
คณะวิทยาการจัดการสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ... หลักสูตร ฝ่าวิกฤต สร้างโอกาlทางการขายการตลาดยุค New Normal
Healthy Support House Co.,Ltd. : Healthy Max ...หลักสูตร สร้างประสบการณ์ที่ดีที่ประทับใจให้ลูกค้าด้วยทักษะการต้อนรับ บริการ และการขายที่ดี (2รุ่น)
สำนักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ... หลักสูตร วิธีการสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพและบุคลิกภาพที่ดีในการให้บริการ
บริษัท แรนแบ็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ... หลักสูตร การทำงานเชิงรุกและ EQ เพื่อพัฒฯาศักยภาพในการทำงาน
บริษัท พร้อมภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ จำกัด ... หลักสูตร สร้างโอกาสการาขายการตลาดแรวคิด New Normal (2รุ่น) , หลักสูตร การจัดการกับการร้องเรียน-ต่ออว่าของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ , หลักสูตร เคล็ดลับสู๋การเป็นเลขานุการมืออาชีพ , หลักสูตร สื่อสาร-ประสานงาน ให้งานได้ผลคนร่วมมือ
บริษํท ซีซี ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ... หลักสูตร การแก้ปัญหาด้วยเทคนิค 5WHY
บริษัท ไทยซินคอนแอนด์ซัพพลาย จำกัด ... หลักสูตร การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
บริษัท สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด 
... หลักสูตร เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงานและการใช้แนวคิด zero defect , 7 waste ในกระบวนการทำงาน (2รุ่น)
บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด ... หลักสูตร การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่ให้แข็งแกร่ง
บริษัท อินเตอร์แปซิฟิค เปเปอร์ จำกัด ... หลักสูตร บริหารและทำงานแบบมุ่งเนินเป้าหมายอย่างแท้จริงด้วย OKR
บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด ... หลักสูตร การปรับ mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
Isuzu Technical Center of Asia Co.,ltd. ... หลักสูตร การสื่อสารภายในแบบ Ho Ren So เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
บริษัท ไทยยูคิล่อน จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคลดการใช้ทรัพยากร ประหยัดพลังงาน เพื่อลดต้นทุน แต่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
สำนักงานคณะกรรมการอ้อนและน้ำตาล ... หลักสูตร EQ เพื่อการพัฒนาตนเองเพื่อสร้างคุณค่าของชีวิตและการทำงาน , หลักสูตร หัวหน้างานยุคใหม่ บริหารอย่างไรให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงาน
บริษัท บางกอกพลาสวู๊ด จำกัด ... หลักสูตร กลยุทธฺการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในงาน
Furukawa Automotive Systems (Thailand) Co.,ltd. ... หลักสูตร ทักษะการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
บริษัท อีซูซุ ซ.แสงมงคล อยุธยา จำกัด ... หลักสูตร ขายอย่างไรให้ได้ผลสำเร็จในยุค New Normal
เทศบาลวิเชียรบุรีี ... หลักสูตร การทำงานเป็นทีม
บริิษัท เค เค บี บ้านโป่ง จำกัด ... หลักสูตร การปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลในการทำงาน
Able Motors Co.,Ltd. ... หลักสูตร การปรับ mindset เพื่อการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน , หลักสูตร ผู้นำมืออาชีพ Professiional Lesder เก่งคิด เก่งงาน เก่งคน
การไฟฟ้านครหลวง ... หลักสูตร สื่อสาร-ประสานงาน ให้งานได้ผล คนร่วมมือ
บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด ... หลักสูตร การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค 8D (2รุ่น)
UL Printing & Packaging Co.,Ltd. 
... หลักสูตร สื่อสารผ่านสื่อ email - line - Tel เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเข้าใจที่ถูกต้อง
บริษัท ไดว่า เซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด ... หลักสูตร HR 4.0, หลักสูตร ผู้นำมืออาชีพ : เก่งคิด เก่งงาน เก่งคน , หลักสูตร เทคนิคการสื่อสาร การประสานงาน มนุษย์สัมพันธ์และทำงานเป็นทีม , หลักสูตร เทคนิคการจัดการคลังสินค้ายุคใหม่ให้แข็งแกร่ง , หลักสูตร เทคนิคการสอนแนะนำและการมอบหมายงาน , หลักสูตร เทคนิคการจัดวางโครงสร้างเงินเดือน , หลักสูตร เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงในองค์กร , หลักสูตร สื่อสารผ่านสื่อ email เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเข้าใจที่ถูกต้อง
ฺB.S.Aluminium Supply Co.,Ltd. ... หลักสูตร เทคนิคการขายและบริการลูกค้าในร้านค้า
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ... หลักสูตร การให้คำปรึกษาแนะนำ
บริษัท เบญจมิตรบรรจุภัณฑ์ จำกัด ... หลักสูตร คิดสร้างสรรค์ จุดประกายความคิด เพิ่มแนวคิดใหม่ๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน KAIZEN
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ... หลักสูตร EQ เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน
Advance Stainless Steel Co.,Ltd. ... หลักสุตร การสือ่สารแบบ Ho Ren So เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดและปัญหาในการทำงาน
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ... หลักสูตร การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจขั้นสูง (2รุ่น) , หลักสูตร ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม (2รุ่น) , หลักสูตร วางแผนกลยุทธ์และนำแผนไปสู่การปฏิบัติ (2รุ่น) , หลักสูตา ภาวะผู้นำ , หลักสูตร เทคนิคตการบริการที่เป็นเลิศ , หลักสูตร บริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (2รุ่น)
บริษัท สึบาคิโมโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด ... หลักสูตร Ho Ren So กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน , หลักสุตร การขายอย่างมืออาชีพเพื่อผลสำเร็จในการขาย , หลักสูตร เพิ่มคุณภาพการทำงานด้วยความปลอดภัยในการำทงาน
บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) ... หลักสูตร การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดีมีประสิทธิภาพควรเป็นอย่างไร , หลักสูตร เทคนิคและจิตวิทยาการบริหารทีมงานแบบมืออาชีพ , บริษัท ผู้นำมืออาชีพ Professional Leader : เก่งคิด เก่งงาน เก่งคน
บริษัทกู๊ดวิล แมชชีน จำกัด ... หลักสูตร EQ & Self Development เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน
บริษัท ไทยโฟม อินดัสตรี จำกัด ... หลักสูตร การจัดส่ง-ขนส่ง สินค้า/เอกสาร วางบิล รับเช็ค ที่สร้างความพึพงอใจให้ลูกค้าด้วยการบริการ
กลุ่มบริษัทกันกุล ... หลักสูตร To be professional Sales Engineer
บริษัท เอจีซี ไมโครกลาส (ประเทศไทย) จำกัด ... หลักสูตร การแก้ปัญหาและการตัดสินใจทางการบริหารสำหรับหัวหน้างาน (2รุ่น) , หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (3รุ่น) , Poka Yoke เทคนิคการป้องกันความผิดพลาด (3รุ่น)
บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ... หลักสูตร การสื่อสารในองค์กรเพื่อการำทงานที่ดีขึ้น
บริษัท วันรัต (หน่ำเซียน) จำกัด ... หลักสูตร การจัดการและควบคุมความปลอดภัยในคลังสินค้า
บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จำกัด ... หลักสูตรเทคนิคการผลิตเพื่อของเสียเป็นศูนย์ zero defect
Pharma Alliance Co.Ltd. ... หลักสูตร การจัดส่ง-ขนส่งสินค้าที่สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยการบริการ
บริษัท ไทยซิลเวค จำกัด ... หลักสูตร ภาวะผู้นำ ทักษะการเป็นหัวหน้า และการสื่อสารประสานงาน มุ่งสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้น
บริษัท อมตะสปริง คันทรีคลับ จำกัด ... หลักสูตร การขายสไตล์ที่ปรึกษาเพื่อสร้างลูกค้าเพิ่ม รักษาลกุค้าเดิม , หลักสูตร 7 อุปนิสัย พัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิภาพ
บริษัท เอส.พี.อินเตอร์มารีน จำกัด ... หลักสูตร เพิ่มประสิทะิภาพในการทำงานด้วยการพัฒนาทักษะและทัศนคติที่ดี
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ... หลักสูตร การทำงานร่วมกันกับทุก GEN
Mitsubishi Chemical Performance Polymers (Thailand) Co.,Ltd. ... หลักสูตร จิตวิทยาการจูงใจเพื่อผลงานที่ดี : สร้างแรงจูงใจบุคลากรและนำทีมเพื่่อผลงานทีด่ี
บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด ... หลักสูตร วิธีสื่อสารทางโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพ
บริษัท ฮันวา สตีล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการรักษาฐานลูกค้าให้ซื้อสินค้าและบริการอย่างยั่งยืน
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)  ... หลักสูตร การจัดการและควบคุมสต๊อกสมัยใหม่
บริษัท ไทยซอสเซสมาร์เก็ตติ้ง จำกัด ... หลักสูตร UP SELLING SKILL ทักษะการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย (3รุ่น)
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ... หลักสูตร การเขียนแผนและบริหารโครงการ
Specialty Innovation Co.,ltd. ... หลักสูตร การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน
ศาลปกครอง ... หลักสูตร การบริหารเวลาและการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
KB Systems (Thailand) Co.,Ltd. ... หลักสูตร EQ & Self Development  เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน
การประปาส่วนภูมิภาค ... หลักสูตร Team Building การสร้าง teamwork เพื่อขับเคลื่อนองค์กร
บริษัท เอฟ ซี พี จำกัด 
... หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำและทำงานเป็นทีม