บรรยากาศการอบรม

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2553

  บริษัท ปัญญธารา จำกัด  หลักสูตร  การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท เอ็นวิเทรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  หลักสูตร พลังแห่งความสำเร็จ

บริษัท สยามยีเอสเซลส์ จำกัด  หลักสูตร  พลังแห่งความสำเร็จ

บริษัท อาลาว อินดัสเทรียล จำกัด  หลักสูตร เทคนิคการสอนและและแนะนำ , หลักสูตร การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์(EQ) ของคนทำงาน  ,  หลักสูตร บริการด้วยคุณภาพทั่วถ้วนเพื่อความพึงพอใจอย่างถ้วนทั่ว

สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  หลักสูตร เทคนิคการจัดประชุมที่ได้ผล

ASIA Modified Starch Co.,Ltd.  หลักสูตร เทคนิคการสร้างและพัฒนาทีมงานสู่ความสำเร็จ

Theo Co.,Ltd.  หลักสูตร การเสริมสร้างประสิทธิภาพและความสำเร็จในการทำงาน ด้วย EQ-AQ และการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  หลักสูตร 5ส...สู่การพัฒนาระบบคุณภาพองค์กร

บริษัท มิตรเจริญเคเบิลเวอร์คส์ จำกัด  หลักสูตร บริการสุดยอด!...นั้นอย่างไร  - จัดทำคู่มือมาตรฐานการบริการ / ติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

โรงพยาบาลมหาชัย 3  หลักสูตร  HRM. Day - to - Day Operation

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน)  หลักสูตร  จิตวิทยากับการบริหาร

SCL Motor Part Co.,Ltd.  หลักสูตร ขายอย่างได้ผลสำเร็จทั้งพบหน้าและทางโทรศัพท์

4 Life Co.,Ltd.  หลักสูตร  พลังบวกสำหรับสุดยอดนักการตลาดเครือข่าย

Celica Intertrae Co.,Ltd.  หลักสูตร  วิธีรับมือกับการบอกปัดโตแย้งเพื่อปิดการขายได้สำเร็จ

บริษัท โกลบอล ครอปส์ จำกัด  หลักสูตร  จิตสำนึกและทัศนคติที่ดีในการทำงาน

SCA Hygiene (Thailand) Co.,Ltd.  หลักสูตรเทคนิคการเป็นหัวหน้าทีมขายอย่างมืออาชีพ

บริษัท รักษ์ วิศวกรรม จำกัด และ บริษัท อี.เอ็น.ซี.จำกัด  หลักสูตร  จิตสำนึกและทัศนคติที่ดีในการทำงาน  ,  หลักสูตร  การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ , หลักสูตร การสร้างวัฒนธรรมที่ยั่งยืนเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ด้วยมารยาทในการบริการและการสื่อสารที่ดี  ,  หลักสูตร  การสร้างจิตสำนึกเรื่องคุณภาพ

Siam Sport Media Management Co.,Ltd.  หลักสูตร  กระบวนการขายสร้างสรรค์และวิธีบริการอย่างประทับใจ

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)  หลักสูตร  จิตสำนึกและทัศนคติที่ดีในการทำงาน  ,  หลักสูตร คุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานธุรกิจ

The Beaumont Partners Co.,Ltd.  หลักสูตร  การจัดทำตัวชี้วัด KPIs ที่ได้ผลและใช้ได้จริง

บริษัท สิทธิผล (1919) จำกัด  หลักสูตร การคิดเป็นระบบ เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (2 รุ่น)

DTAC  หลักสูตร นักขายมืออาชีพ...ต้องอย่างนี้  ( 6 รุ่น )

W.P.Creation Group  หลักสูตร นักขายมืออาชีพ...ต้องอย่างนี้

SE-ED ... บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)  หลักสูตร ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ

Zi-tech Asia Co.,Ltd.  หลักสูตร  การขายอย่างที่ปรึกษาในธุรกิจอุตสาหกรรม

บริษัท แอบปอน จำกัด  หลักสูตร  ขายและมัดใจลูกค้าด้วยกฎทองของการบริการ

บริษัท พรีมัส จำกัด  หลักสูตร  เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิผล ( 3 รุ่น )

Netto  Manufacturing Co.,Ltd.  หลักสูตร ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน / ผู้จัดการ ที่ดี

บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด  หลักสูตร  ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน /ผู้จัดการที่ดี

บริษัท ยูไนเต็ดสตีลเวอร์ค จำกัด  หลักสูตร การลดต้นทุนและความสูญเปล่าในการทำงาน

บริษัท วี.เอส. เคม (1970) จำกัด และ บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด  หลักสูตร  การขายอย่างที่ปรึกษาในธุรกิจอุตสาหกรรม

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  หลักสูตร EQ-AQ  การเสริมสร้างประสิทธิภาพและความสำเร็จในการทำงาน

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย  หลักสูตร  เคล็ดลับเลขานุการปี 2010  ,  หลักสูตร  ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ

บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด  หลักสูตร  การจัดการกับการร้องเรียน-ต่อว่าของลูกค้า อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล  จำกัด  หลักสูตร สร้างพลังจิตใต้สำนึก ปลุกพลังบวกในตัวตน

บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด  หลักสูตร เลขานุการมืออาชีพ

บริษัท ไทยออโต้คอนเวอร์ชั่น จำกัด  หลักสูตร การคิดเป็นระบบ เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

Thai Polymer Supply Co.,Ltd.  หลักสูตร การขายอย่างมืออาชีพเพื่อผลสำเร็จสูงขึ้น

Scientific Promotion Co.,Ltd.  หลักสูตร  การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

SS Manufacturing Co.,Ltd.  หลักสูตร  เทคนิคการขายที่ได้ผลสำเร็จ สำหรับการขาย ณ สถานที่ขาย...ยุคใหม่

First Technology Co.,Ltd.  หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีในการทำงาน

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม-หอการค้าจังหวัดอุดรธานี  หลักสูตร การจับคู่ธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ... Business Matching

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เวอร์วิเซส จำกัด (มหาชน)  หลักสูตร การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของคนทำงาน (2 รุ่น)

บริษัท ไอคอน ไอเดีย จำกัด - TOP SKY GROUP  หลักสูตร  ภาวะผู้นำ คุณสมบัติของ "หัวหน้าคน" มืออาชีพ

B2C Marketing - Nestle  หลักสูตร ศิลปะการเป็นหัวหน้างานที่ดี

Eagle Intertrans Co.,Ltd.  หลักสูตร  การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของคนทำงาน  ,  หลักสูตร เทคนิคการสอบสวนและลงโทษ

บริษัท ชูเซน (ประเทศไทย) จำกัด  หลักสูตร รวมพลังสร้างความสำเร็จ , หลักสูตร ยุทธการแห่งความสำเร็จ , หลักสูตร การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมเพื่อสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ , หลักสูตร มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานเพื่อการทำงานเป็นทีม

ATT Consultant Co.,Ltd.  หลักสูตร  การสร้างจิตสำนึกเรื่องคุณภาพ ด้วยหลักการบริหารคุณภาพทั่วองค์กร

สำนักงานปลัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หลักสูตร  การคิดเป็นระบบเพื่อการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และ พัฒนางาน

Standard Can Co.,Ltd.  หลักสูตร  การคิดเป็นระบบ การแก้ปัญหา  การตัดสินใจ  อย่างมีประทธิภาพ

กรมธุรกิจพลังงาน  หลักสูตร การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ  ,  หลักสูตร  การให้บริการที่เหนือชั้น

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด  หลักสูตร  EQ...เพื่อการพัฒนาตนเอง

RX  MANUFACTURING CO.,LTD.  หลักสูตร ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน/ผู้จัดการที่ดี  ,  หลักสูตร  จิตสำนึกและทัศนคติที่ดีในการทำงาน

JUNGHEINRICH LIFT TRUCK CO.,LTD. หลักสูตร การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของคนทำงาน ( 2 รุ่น )

สำนักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  หลักสูตร รวมพลังสร้างความสำเร็จ

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  หลักสูตร มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานและการทำงานเป็นทีม

บริษัท สยามวู้ดแลนด์ จำกัด  หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ  ,  หลักสูตร  การบริหารชิวิตและงานด้วยหลักพลังคุณธรรม (2 รุ่น)

REGAL JEWELRY MANUFACTURE CO.,LTD.  หลักสูตร พัฒนาตนเองเพื่อเอาชนะอุปสรรคและมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำด (CPN)  หลักสูตร  การประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

UNITED MOTER WORKS (SIAM) CO.,LTD. หลักสูตร กระบวนการขายและการปิดการขายอย่างมืออาชีพ

บริษัท ไทยคราฟท์ แฟร์เทรด จำกัด  หลักสูตร พัฒนาความคิดบวกและภาวะผู้นำสู่ความเป็นเลิศ

บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด  หลักสูตร  BEING THE BEST TEAM การสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีม 6 รุ่น

CHEETAH  ENGINEERING  CO.,LTD.  หลักสูตร  สร้างพลังจิตใต้สำนึก  ปลุกพลังบวกในตัวตน

ASIAN CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD. (ACE)  หลักสูตร  ขายสำเร็จ...ต้องอย่างนี้

บริษัท วินเซ็นท์ แฟคทอรี่ จำกัด  หลักสูตร  จิตสำนึกและทัศนคติที่ดีในการทำงาน

บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด  หลักสูตร เทคนิคการต้อนรับและการขายที่ได้ผล สำหรับการขาย ณ สถานที่ขาย...ยุคใหม่  ,  หลักสูตร  การตลาดเปี่ยมประสิทธิผล

บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด  หลักสูตร จิตสำนึกในการบริการ  ,  หลักสูตร  บริการอย่างไร ให้ได้งานและได้ใจ  ,  หลักสูตร  การเพิ่มประสิทธิภาพของงานบริการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  หลักสูตร  กลยุทธ์การตลาดเพื่อธุรกิจ

บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด  หลักสูตร  เทคนิคการนำเสนอ/เทคนิคการสื่อสาร/เทคนิคการเจรจาต่อรอง

REIGN THTERNATUONAL TRAVEL CO.,LTD.  หลักสูตร  BEING THE BEST SALES TEAM

บริษัท เกรียงไกรสตีลเซ็ฯเตอร์ จำกัด  หลักสูตร การขายอย่างที่ปรึกษาในธุรกิจอุตสาหกรรม

บริษัท สโรรักษ์ (ประเทศไทย) จำกัด  หลักสูตร ทีมขายที่สำเร็จ...ต้องอย่างนี้

บริษัท โตโยต้า โบโชกุ ฟิวเทรชั่น ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด  หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน  จำกัด  หลักสูตร การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของคนทำงาน 2 รุ่น