บรรยากาศการอบรม

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2555

   ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2555

บริษัท เจียมพัฒนาพลังงานอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ... หลักสูตร สร้างและสานกิจกรรม 5ส ให้สำเร็จอย่างต่อเนื่อง
บริษัท เฮฟต้า จำกัด ... หลักสูตร Highly Effective People : Smart People Smart Work
บริษัท นิปปอน คิโค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (จัดโดย แตงโมทัวร์) ... หลักสูตร การทำงานเชิงรุกเพื่อให้ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จ
บริษัท ด็อกเตอร์คอสเมด จำกัด , บริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด , บริษัท สเปเชียลตี้ ไบโอเทค จำกัด (จัดโดย Golden Thai Tour) ... หลักสูตร การทำงานร่วมกันเป็นทีมและทำอย่างไรให้เป็นสุข
Novartis (จัดโดย Amazing Tour) ... หลักสูตร งานได้ผล คนเป็นสุข
บริษัท นีดิส ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จำกัด ... หลักสูตร ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน/ ผู้จัดการที่ดี
หจก เอกวัฒน์ (1994) ... หลักสูตร 5ส  สู่การพัฒนาระบบคุณภาพองค์กร
บริษัท เจริญเมือง แมชชินเนอรี่ จำกัด ... หลักสูตร ปลุกพลังบวก เพิ่มพลังการขาย เพื่อเพิ่มความสำเร็จของตนเองและองค์กร
บริษัท คิว-คอนโทรล เอ็นจิเนี่ยริ่ง จำกัด ... หลักสูตร เสริมพลังผู้นำ ... คุณสมบัติของหัวหน้างาน
บริษัท ทีปพิพัฒน์ จำกัด (เอกรัฐทรานสปอร์ต) ... หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) จำกัด ... หลักสูตร การจัดทำตัวชี้วัด KPIs ที่ได้ผลและใช้ได้จริง
Flowserve (Thailand) Co.,Ltd. ... หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ ... หลักสูตร HR ไทย ปรับตัวอย่างไรเมื่อเข้าสู่ประชาคมกลุ่มอาเซียน AEC 
Esteem Intertrade Co.,Ltd. ... หลักสูตร กลยุทธ์ปิดการขายและเพิ่มพลังในการทำงาน
บริษัท สหโมเสค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ... หลักสูตร การบริหาาความสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า -CRM / CEM
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต - อบต. แสนตอ จ.กาญจนบุรี ... หลักสูตร งานได้ผล คนเป็นสุข
Aditya Birla Chemical (Thailand) Co.,Ltd. (Epoxy Div.) ... หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
Nidec Copal (Thailand) Co.,ltd. ... หลักสูตร การวางแผนและบริหารเวลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
Lamont Design Co.,Ltd ... หลักสูตร ทำงานอย่างมืออาชีพ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ... หลักสูตร การจัดทำ 5ส เพื่อการรนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ... หลักสูตร EQ เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน ( 2รุ่น )
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ... หลักสูตร เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ... หลักสูตร Train The Trainer
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ... หลักสูตร การเขียนแผนและบริหารโครงการ
บริษัท สิงห์ เบเวอเรซ จำกัด... หลักสูตร พัฒนาวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยหลัก KAIZEN
สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ ... หลักสูตร งานได้ผล คนเป็นสุข (2รุ่น)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ... หลักสูตร พัฒนา EQ / AQ / MQ อึดเต็มพิกัดเพื่อความสำเร็จในชีวิต
ฝ่ายวิศวกรรมบริการอาคารและสถานที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ... หลักสูตร งานได้ผล คนเป็นสุข (2รุ่น)
บริษัท อาหารสัตว์ไทยสวนหลวง จำกัด ... หลักสูตร งานได้ผล คนเป็นสุข
RX Co.,Ltd. ... หลักสูตร การบริหารจัดการที่ดีอย่างมีกลยุทธ์ (2รุ่น)
กรมการแพทย์ ... การควบคุมตนเองเพื่อประโยชน์สุขของชีวิต
บริษัท วีนัส เทคโนโลยี จำกัด ... หลักสูตร การจัดทำตัวชี้วัด KPIs ที่ได้ผลและใช้ได้จริง
บริษัท ที.ซี.ฟาร์มา เคม จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (4รุ่น)
Union Pioneer PCL. ... หลักสูตร การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล
SVK International Co.,Ltd. ... หลักสูตร เทคนิคการสอนและแนะนำ เพื่อพัมนาคนให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมาย
บริษัท ไวท์ กรุ๊ป จำกัด ... หลักสูตร EQ เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน
บริษัท ไทย โคะอิโืท จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท สยามกลการโลจิสติกส์ จำกัด 
... หลักสูตร การพัฒนาความเปนผู้นำ 
บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์ จำกัด ... หลักสูตร บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า
Eastern Sea Laem Chabang Terminal Co.,Ltd. ... หลักสูตร EQ เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน
บริษัท อินดัสเทรียล เทค เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ... หลักสูตร เืพิ่มพลังการขายให้องค์กรด้วยการพัฒนาทักษะการขาย
บริษัท โตโยต้าเจริญค้าราชบุรี (1961) จำกัด ... หลักสูตร เพิ่มพลังการขายให้องค์กรด้วยการพัฒนาทักษะการขาย
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ... หลักสูตร เทคนิคการจัดประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท ไทยยูเนี่ยนฟีดมิลล์ จำกัด ... หลักสูตร ภาวะผู้นำเพื่อการบริหารคน-บริหารงาน อย่างมีประสิทธิภาพ
วิทยาลัยข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ... หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไทยออนด้า ... หลักสูตร การบริหารงานธุรการอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท ศิรกร จำกัด ... หลักสูตร การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสารเพื่อการทำงานอยางมีประสิทธิภาพ
บริษัท ล่ำสูง จำกัด ... หลักสูตร ผสานพลังเพื่อการทำงานอย่างทีมที่แท้จริง
บริษัท ศรีไทยฟู้ดส์ เซอร์วิส จำกัด ... หลักสูตร ภาวะผู้นำ :คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ
บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด ... หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี
Somerville-Siam Co.,Ltd. ... หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กร
บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด ... หลักสูตร การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงานและองค์กร
มูลนิธิพีเอสไอ ... หลักสูตร การพัฒนา "ผู้นำ" เพื่อสร้างและนำทีมงานให้ทำงานได้สำเร็จและมีความสุข
กสท โทรคมนาคม ... หลักสูตร การกำหนดเป้าหมายการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ , หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
บริษัท ไทย เทอร์โบ เจนเนอร์เรเตอร์ จำกัด ... หลักสูตร ศิลปะการเป็นหัวหน้างานที่ดี , หลักสูตร ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการและการสื่อสาร-ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
Thai Acrylic Fiber Co.,Ltd. ... หลักสุตร Positive Thinking & Personal Development in work life environment
บริษัท สิทธินันท์ จำกัด ... หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารคนสำหรับผุ้นำ
โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า (Centara Hotel & Resort) ...หลักสูตร เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ
Index Living Mall (บางบอน) ... หลักสูตร ภาวะผุูนำและการบริหารความขัดแย้ง
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ... หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารและพํฒนางานธุรการ
Heil Intertrade Co.,Ltd. ... หลักสูตร คุณธรรม จริยธรรม การคิดสร้างสรรค์ เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ... หลักสูตร วิธีคิดอย่างเป็นระบบเพื่อพิชิตปัญหา , หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วย System Thinking , หลักสุตร พลังแห่งทีมสร้างสรค์ความสำเร็จ , หลักสุูตร ผสานการำทงานอย่างทีมและปลุกสมรรถนะองค์กร
บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) ... หลักสูตร EQ กับการเพิ่มประสทธิภาพในการทำงาน (สำหรับหัวหน้า-ผู้บริหารหน่วยงาน)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ... หลักสูตร เทคนิคการจัดประชุมที่ได้ผล
บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) ... หลักสูตร แรงงานสัมพันธฺที่ดีในองค์กร (ใครๆก้จะชอบฉัน คอยดูสิ!)
กรมธุรกิจพลังงาน ... หลักสูตร เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน
Aditya Birla Chemical (Thailand) Co.,Ltd. (Phosphates Division) ... หลักสูตร HPO Power to work , หลักสูตร Smart People Smart Work , หลักสูตร Creative Conflict Management
MK Service training center ... หลักสูตร EQ เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน (2 รุ่น) , หลักสูตร เทคนิคและแรงจูงใจด้วยการคิดบวกผสมคิดต่าง
มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ... หลักสูตร ภาวะผู้นำ
Thai Food Group Co.,Ltd. ... หลักสูตร การประชุมที่มีประสิทธิภาพ
Universal Quality Co.,Ltd. ... หลักสูตร  เทคคนิคการขายอย่างมืออาชีพ เพื่อผลสำเร็จสูงขึ้น
SNC Sound Proof Co.,Ltd. ... หลักสูตร อย่างนี้สิ ...หัวหน้า-ผู้นำ มืออาชีพ
สำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร ... หลักสูตร การให้บริการด้วยหัวใจและรอยยิ้ม
IRPC Co.,Ltd (อยุธยา) ... หลักสูตร นักบริการมืออาชีพ ต้องอย่างนี้
Infraset Co.,Ltd. ... หลักสูตร ภาวะผู้นำ เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
กรมการค้าภายใน
 ... หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพกับการเป็นผู้นำ , หลักสูตร พัฒนาทักษะการบริหารระดับต้น - ศิลปะและทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี , หลักสูตร การนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ , หลักสูตร การคิดเป็นระบบเพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
LF Asia (Thailand) Ltd. ... หลักสูตร Being the good people - Being the best team & EQ Development
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ... หลักสูตร ภาวะผู้นำ , หลักสูตร การบูรณาการเพื่อความสำเร็จ , หลักสูตร การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ , หลักสูตร การบริหารงานและบริหารตนเอง , หลักสูตร คุณธรรม จริยธรรม เพื่อการพัฒนางาน , หลักสูตร ทักษะการคิด , หลักสูตร เทคนิคการให้บริการและการทำงานเป็นทีม , หลักสูตร จิตมุ่งบริการและการทำงานเป็นทีม
บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด ... หลักสูตร หัวใจของการบริการ
Netizen Co.,Ltd. / Trandar Co.,Ltd. ... หลักสูตร การพัฒนาผู้นำองค์กร
บริษัท ศรีสยามกลการ จำกัด ... หลักสูตร ภาวะผู้นำ : คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ
บริษัท ไพน์ แปซิฟิค จำกัด ... หลักสูตร นักบริการมืออาชีพ ต้องอย่างนี้!
HV Fila Co.,Ltd. ...หลักสูตร พัฒนา AQ - เพิ่มพลังบวก เพื่อเอาชนะอุปสรรคในชีวิตและงาน (2รุ่น) , หลักสูตร จิตสำนึกในความสูญเปล่า-สูญเสีย
SAMCO - บริษัท สยามแอดมินนิสเทรทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด  ... หลักสูตร เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ
บริษัท พร้อม เทคนิคคอล เซอร์วิสเซส จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน
Fujitsu System Business (Thailand) Co.,Ltd. ... หลักสูตร การจัดการกับการร้องเรียน-ต่อว่าของลูกค้าอยางมีประสิทธิภาพ
ATT Consultant Co.,Ltd. ... หลักสูตร จิตสำนึกการปฏิบัติงานด้วยใจ และใส่ใจการปฏิบัติงานจากตัดคุณ
ICAN-International Computing and Networkintg ... หลักสูตร วิธีการสือ่สารทางโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพ
บริษัท กรุงไทยอุปกรณ์ จำกัด ... หลักสูตร การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล
NTS Fruit Co.,Ltd. ... หลักสูตร การสร้างแรงจูงจและจิตสำนึกในการทำงาน
สถาบัน ITC ... หลักสูตร เทคนิคการจัดการงานธุรการอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ... หลักสูตร เทคนิคการวางแผนคน - งาน และการจัดทำตัวชี้วัด KPIs 
บริษัท ปิโตรพลัส เคมิคอล จำกัด .... หลักสูตร วิธีขายอย่างได้ผลสำเร็จทั้งพบหน้าและทางโทรศัพท์
Ampass Auto Mirror Co.,Ltd. ... หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้าเพื่อนำทีมงานอย่างมืออาชีพ , หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (2 รุ่น )
ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ... หลักสูตร การบริหารและทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
บริษัท คราฟท์ จำกัด ... หลักสูตร การสื่อสาร-ประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม - บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ... หลักสูตร การทำงานเชิงรุกสู่ความสำเร็จ
SHINSEI Pulp & Paper PTE. LTD. ... หลักสูตร การตลาดสำหรับธุรกิจตลาด
บริษัท มุลเลอร์ แมคคานิค จำกัด ... หลักสูตร วิธีขายอย่างได้ผลสำเร็จทั้งพบหน้าและทางโทรศัพท์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ... หลักสูตร พลิกชีวิตฝ่าวิกฤตผู้ประกอบการ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ... หลักสูตร เสริมงานใส่ใจกับการบริหารงานทั่วไป
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ... HRD.สู่ความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน , หลักสูตร เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ... หลักสูตร จิตวิทยาการบริหาร (2รุ่น) , หลักสูตร พัฒนา AQ เพิ่มพลังบวก เพื่อเอาชนะอุปสรรคในชีวิตและงาน
บริษัท พรีมัส จำกัด ... หลักสูตร ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล
Asia Infra Structure Co.,Ltd. ... หลักสูตร พัฒนาความคิดบวกและภาวะผู้นำสู่ความเป้นเลิศ
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม และ บริษัท บอสส์ บ้านใหม่ จำกัด ... หลักสูตร การทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมืออาชีพ 
BLUE  MANGO  CO.,LTD. ... หลักสูตร วิธีขายอย่างได้ผลสำเร็จทั้งพบหน้าและทางโทรศัพท์ , หลักสูตร กลยุทธืชนะใจลูกค้า ชนะในสถานการณ์ "2ต" (โต้แย้ง-ต่อรอง)
บริษัท บางกอกเจน จำกัด ... หลักสูตร จิตวิทยาและเทคนิคการสื่อสารเพื่อสร้า่งความประทับใจ