บรรยากาศการอบรม

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2556

   ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2556

Bridgestone Tire Manufacturing Co.,ltd. ... หลักสูตร การบริหารเวลาและจัดลำดับความสำคัญของงาน (3 รุ่น)
บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด ... หลักสูตร คิดสร้างสรรค์ คิดบวก เพิ่อพลังทีม เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
บริษัท โมริตะ สปริง (ไทยแลนด์) จำกัด ... หลักสูตร ทำงานอย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จ ด้วย EQ AQ MQ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ... หลักสูตร เทคนิคการประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ... หลักสูตร เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ
บริษัท ไอไอที เทค จำกัด ... หลักสูตร จิตสำนึกรักองค์กรส่งเสริมความสำเร็จในการทำงาน
บริษัท ซอเมอร์วิลล์ (สยาม) จำกัด ... หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจในการทำงานเพื่อความสำเร็จที่สูงขึ้น
บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด ... หลักสูตร การวางแผนและลำดับความสำคัญของงาน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ... หลักสูตร เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการผู้บริหารมืออาชีพ  (2รุ่น)
บริษัท ซ.สหเซไกเทค จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ
สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ... หลักสูตร ทำงานอย่างมีกลยุทธ์ด้วยการคิดเชิงระบบ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู กระทรวงศึกษาธิการ ... หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน มอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน
บริษัท อโนชา คลีนนื่ง จำกัด ... หลักสูตร บริการอย่างไรให้ได้ใจและได้งาน
บริษัท ยูนิทีวีเวล จำกัด ... หลักสูตร การขายที่ได้ผลสำเร็จอย่างมืออาชีพ
บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด ... หลักสูตร ทำอย่างไรให้มีความสุข และมีความสุขกับการทำงาน Happy Workplace
กรมส่งเสริมการเกษตร ... หลักสูตร บุคลิกภาพที่ดี สร้างความประทับใจ ส่งเสริมความสัมพันธ์
บริษัท เคียวเซกิ ออโตโมทีฟ ไปป์ปิ้ง จำกัด ... หลักสูตร วิธีการประเมินผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ปฏิบัติจริง)
บริษัท นิวโวเทค จำกัด - บริษัท นิวทริชั่น เอสซี จำกัด ... หลักสูตร ผู้นำมืออาชีพ ต้องอย่างนี้ !
TC Pharma Chem Co.,ltd. 
... หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เพื่อการำทงานร่วมกันอย่างสำเร็จและมีความสุข (4รุ่น)

บริษัท แปซิฟิคห้องเย็น จำกัด ... หลักสูตร คุณพร้อมสำหรับ AEC แล้วหรือยัง
Birds & Bees Resort ... หลักสูตร บริการอย่างไรให้ได้ใจและได้งาน
บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ... หลักสูตร นักบริการมืออาชีพ ต้องอย่างนี้ (2รุ่น)
บริษัท โพรเกรส สโตร์เรจ จำกัด ...หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างสำเร็จและมีความสุข
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำักัด ... หลักสูตร เทคนิคการเขียนแผนโครงการให้ได้รับการอนุมัติ
APEX Circuit (Thailand) Co.,Ltd. ... หลักสูตร การทำงานอย่างมีกลยุทธ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้องค์กร
บริษัท สีทอง 555 จำกัด ... หลักสูตร ผสานพลังเพื่อการทำงานอย่างทีมที่แท้จริง
อตก. - องค์การตลาดเพื่อการเกษตร ... หลักสูตร การสื่อสารในองค์กรเพื่อการทำงาน
สำนักงานคณะการรมการอาหารและยา ... หลักสูตร Highly Effective People
บริษัืท พรีมัส (ประเทศไทย)จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการพัฒนาพนักงานด้วยการฝึกอบรม
Syngenta Crop. Protection Co.,Ltd. ... หลักสูตร ศิลปะการเป็นหัวหน้า / ผู้จัดการ ที่ดี
Mazda Sales Co.,Ltd. ... หลักสูตร บุคลิกภาพที่ดี สร้างความประทับใจ ส่งเสริมความสัมพันธ์ , หลักสูตร Highly Effective People : SMART PEOPLE SMART WORK
SIIX Bangkok Co.,Ltd. ... หลักสูตร สื่อสารอย่างไรให้ได้มจและได้งานจากลูกค้า - Supplier (2รุ่น)
YOKO Alloy Wheel Co.,Ltd. ... หลักสูตร เส้นทางเศรษฐี
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ... หลักสูตร งานได้ผล คนเป็นสุข
สำนักงานเขตพื้นที่การศึุกษามัธยมศึกษา เขต 39 จ.พิษณุโลก ... หลักสูตร งานได้ผล คนเป็นสุข
โรงพยาบาลเอกชล 1 ... หลักสูตร 5ส สู่การพัฒนาระบบคุณภาพองค์กร
บริษัท สินปัญญา อิควิปเมนท์ จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการเป็นหัวหน้ากองกำลังขายอย่างมืออาชีพ
M.R.V.Trade & Service Co.,Ltd. ... หลักสูตร เสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานอย่างทีม
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เครือเบทาโกร ...หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เพื่อการทำงาร่วมกันอย่างสำเร็จและมีความสุข
บริษัท อาร์ เอ็กซ์ จำกัด ... หลักสูตร พัฒนาการสื่อสารนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
บริษัท ไทยเจริญทองการทอ จำกัด 
... หลักสูตร เสริมพลังผู้นำ สร้างความสำเร็จทีมงาน(หลักสูตรต่อเนื่อง 3 ครั้ง ครั้งละ 2 รุ่น) 
สำนักงานบริการคอมพิวเตอร์ ...หลักสูตร EQ-AQ การเสริมสร้างประสิทธิภาพและความสำเร็จในการทำงาน
บริษัท กรุงเทพอโต้ไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด ... หลักสูตร ผสานพลังเพื่อการทำงานอย่างทีมที่แท้จริง
Consultant of technology Co.,Ltd. ... หลักสูตร บริการอย่างไรเพื่อพิชิตใจลูกค้า , หลักสูตร การแก้ปัญหา - การตัดสินใจ การบริหารเวลา อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
SCG Landscape Co.,Ltd. ... หลักสูตร เทคนิคการจูงใจเพื่อนำทีมงานอย่างได้ผล
Italian Thai Development Co.,Ltd. ...หลักสูตร เทคนิคการติดต่อประสานงานเพื่อผลลัพธ์ของงาน
บริษัท บางกอกเจน จำกัด ... หลักสูตร การพูดจูงใจเพื่อขายชนะใจลูกค้า และชนะคูแข่งในสถานการณ์ 3ต (โต้แย้ง-ต่อรอง-ต่อว่า) , หลักสูตร การเพิ่มคุณภาพในการทำงานองค์รวมด้วยหลัก TQM และ 5ส
วิทยาลัยข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ... หลักสูตร บุคลิกภาพภายในของผู้ปฏิบัติงานด้านบริการ
บริษัท พร้อมเทคนิคคอลเซอร์วิสเซส จำกัด ... หลักสูตร การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท มิตรเจริญ เคเบิ้ลเวอร์ค จำกัด ... หลักสูตร PC มืออาชีพ ต้องอย่างนี้
บริษัท บางกอกเทอร์มินอลโลจิสติกส์ จำกัด
 ... หลักสูตร กลยุทธ์ "ฟัด" สารพัดปัญหาเรื่องคน
บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ... หลักสูตร เทคนิคการจัดประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล (3รุ่น)
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ... หลักสูตร หัวหน้ามือโปร "พี่ดีน้องมีสุข" (2รุ่น)
I Pak Professional Co.,Ltd. ... หลักสูตร บริการอย่างไรให้ได้ใจและได้งาน
บริษัท เจรเนอราลี่ ประกันชัวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ... หลักสูตร เทคนิคการสื่อสาร-การประสานงาน เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่ดี
บริษัท ไพรมัส จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการสื่อสาร - การประสานงาน เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานทีดี
โรงพยาบาลมิชชั่น ... หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท ลิสซิ่งกสิกรไทย จำกัด ... หลักสูตร การสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ... หลักสูตร จิตสำนึกในการเป็นผู้บริการที่ดี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
... หลักสูตร การเจรจาต่อรองสู่ความสำร็จ , หลักสูตร การวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจธนาคารออมสิน สุราษฎร์ธานี ...หลักสูตร ภาวะผู้นำเพื่อการทำงานเป็นทีม
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ... หลักสูตร ภาวะผู้ตามที่ดี
บริษัท เดอเบล จำกัด ... หลักสูตร ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ
Gencon Engineering Co.,Ltd. ... หลักสูตร การพัฒนาจิตใต้สำนึกและพลังในตัวเอง

ชมรมสหกรณ์ จังหวัดมหาสารคาม ... หลักสูตร ทำงานได้ดีมีความสุขสนุกกับงานบริการ
กรมประชาสัมพันธ์ ... หลักสูตร จิตสำนึกในการเป็นผู้บริการที่ดี
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ... หลักสูตร การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสารเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  ... หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดในยุค AEC , หลักสูตร  การบริหารเชิงรุกเพื่อรองรับ AEC(2รุ่น) , หลักสูตร จิตวิทยากับการบริหารงาน (2รุ่น), หลักสูตร ทักษะการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร(4รุ่น) , หลักสูตร เทคนิคการประชุม(3รุ่น) , หลักสูตร บทบาทผู็้นำและการทำงานเป็นทีม
บริษัท ยูเมด้า จำกัด ... หลักสูตร ศิลปะและทักษะการเป็นหัวหน้า/ผู้จัดการ ที่ดี
สำนักงานบริหารหนี้สาธาณะ กระทรวงการคลัง ... หลักสูตร การพัฒนาประสิทธิภาพด้วยทักษะการบริการ , หลักสูตร บริการอยางไรให้มีความสุขทั้งผู้ให้และผู้เข้ามาใช้บริการ , หลักสูตร เทคนิคการสื่อสาร
บริษัท ประทานกิจเจริญ 2529 จำกัด ... หลักสูตร ผสานพลังเพื่อการทำงานอย่างทีมที่แท้จริง , หลักสูตร เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ที่ได้ผลสำเร็จ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ... หลักสูตร การสร้างการมีส่วนร่วม
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ... หลักสูตร EQ เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน
สันนิบาตสหกรณ์ ... หลักสูตร การปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการบริการ
บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด ... หลักสูตร ผสานพลังเพื่อการทำงานอย่างทีมที่แท้จริง
Sukishi Intergroup Co.,Ltd. ... หลักสูตร คิดบวก คิดสร้างสรรค์ เพิ่มพลังการคิด เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน , หลักสูตร ทำอย่างไรให้มีความสุขและสนุกกับการทำงาน , หลักสูตรเทคนิคการบริการที่มีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ
Universe Beauty Co.,Lt. ... หลักสูตร นักขายมืออาชีพ ต้องอย่างนี้ The Professional PC-BA
บริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล จำกัด ... หลักสูตร ภาวะผู้นำ : ศิลปะของการเป็นหัวหน้าที่ดี
บริษัท ไทย โอซูก้า จำกัด ... หลักสูตร พัฒนาจุดแข็ง และเพิ่มศักยภาพหัวหน้างาน , หลักสูตร เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ... หลักสูตร ศิลปะการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ (2รุ่น) , หลักสูตร เทคนิคการครองใจลูกค้าประเภทต่างๆ
บริษัท รุ่งรัตนดำรงค์ จำกัด ... หลักสูตร ภาวะผู้นำ : ศิลปะของการเป็นหัวหน้าที่ดี
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ... หลักสูตร การทำงานของนักบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ
บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว จำกัด ... หลักสูตร การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
บริษัท ลานเหล็กลำเลียง จำกัด ... หลักสูตร จิตสำนึกและทัศนคติที่ดีในการทำงาน : BEING THE BEST TEAM
บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ... หลักสูตร เทคนิคการจัดประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล ( 2 รุ่น )
โรงพยาบาลเอกชล 2 ... หลักสูตร สร้างและสานกิจกรรม 5ส ให้สำเร็จอย่างต่อเนื่อง
บริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ... หลักสูตร ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ... หลักสูตร กิจกรรม 5ส เพื่อพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น ... หลักสูตร เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ , หลักสูตร เทคนิคการสื่อสาร - ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท สยามกลการโลจิสติกส์ จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน , หลักสูตร เทคนิคการสอนงานแบบ OJT
บริษัท ไทยเจริญทองการทอ จำกัด ... หลักสูตร เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มความสำเร็จของทีมงาน
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ... หลักสูตร 5ส สู่การพัฒนาระบบคุณภาพองค์กร
บริษัท ดัลล้อปพิลโล่ (ประเทศไทย) จำกัด ... หลักสูตร PC มืออาชีพ ต้องอย่างนี้
บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ... หลักสูตร เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ
บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด ... หลักสูตร เพิ่มพลังการขายเพื่อผลสำเร็จสูงขึ้น
โรงพยาบาลเจตนิน ... หลักสูตร ศิลปะและทักษะการเป็นหัวหน้าเพื่อนำทีมให้ได้ผล
การไฟฟ้านครหลวง ... หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารเพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาด
กรมบัญชีกลาง ... 5ส กับการพัฒนาคุณภาพงาน
Flowserve (Thailand) Co.,Ltd. ... หลักสูตร การเป็นลูกน้องที่ดี (2รุ่น)
หจก. มายการพิมพ์ ... หลักสูตร เทคนิคการขายอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มผลสำเร็จในการขาย
The Siam Ceramic Group Industries Co.,Ltd. และ Thai-German Ceramic Industry PCL. ...หลักสูตร EQ เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน
บริษัท ทีเคเอส สยามเพรส แมเนจเม้นท์ ... หลักสูตร นำเสนองานให้น่าสนใจด้วยสูตร Story Oriented
บริษัท สยามเฆมี จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างานสำหรับพนักงานสายการผลิต
Reed Tradex Co.,Ltd. ... หลักสูตร เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ที่ได้ผลสำเร็จ
บริษัท ไทย เทอร์โบ เจนเนอร์เรเตอร์ ... โครงการประเมินเพื่อพัฒนาบุคลากรระดับหัวหน้างานและผู้จัดการหน่วยงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยุการบินแห่งประเทศไทย ... หลักสูตร บุคลิกภาพที่ดีสร้างความประทับใจและส่งเสริมความสัมพันธ์
สำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ ... หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์การจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อสนับสนุนแผนงานหลัก , หลักสูตร ทักษะการพูดในที่สาธารณะและพิธีกร , หลักสูตร การทำงานเป็นทีมและมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน
ศูนย์วิทยบริการ ศาลยุติธรรม ... หลักสูตร การทำงานเป็นทีมเพื่อรองรับการเข้าสู่อาเซียน
กรมอนามัย (สำนักงานเลขานุการกรม) ... หลักสูตร เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ
บริษัท พงษ์ระวี จำกัด ... หลักสุตร ศิลปะการมอบหมายงานการทำ teamwork ที่ใมีประสิทธิภาพ
PTG Energy Co.,Ltd. ... หลักสูตร การวางแผนและบริหารโครงการ
NIKON - Mix & match Creation ... หลักสูตร PC มืออาชีพ ต้องอย่างนี้
AP Property Development PCL. ... หลักสูตร จัดการ"ประสานงาน"อย่างไร? ให้งานได้ผล-คนร่วมมือ
กลุ่มบริษัทศราธร ... หลักสูตร เทคนิคการขายและบริการที่ได้ผลสำเร็จทั้งทางโทรศัพท์และเมื่อพบหน้า
บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด - บริษัท มายเวิร์ล ไบโอ (ไทยแลนด์) จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ที่ได้ผลสำเร็จ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย ... หลักสูตร เพิ่อประสิทธิภาพการบริหารงานธุรการ (2รุ่น)
บริษัท ไทยซัมมิท คอมโพเน้นท์ จำกัด ... หลักสูตร จิตสำนึกและทัศนคติที่ดีในการทำงาน Bein The Best Team , หลักสูตร คิดบวกและคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง KAIZEN , หลักสูตร ศิลปะและทักาะการเป็นการเป็นหัวหน้าที่ดี
บริษัท เซเบอร์บีม จำกัด ...หลักสูตร ภาวะผู้นำ ศิลปะของหัวหน้างานที่ดี
ชญาดารีสอร์ท ... หลักสูตร บุคลิกภาพที่ดี สร้างความประทับใจส่งเสริมความสัมพันธ์
KASE SHIPPING Co.,Ltd. - Le cliff... หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารในทีมงานและระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
โรงสีสนั่นเมือง - บริษัท กำแพงเพชร เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ... หลักสูตร รวมใจเป็นหนึ่ง ..ทำงานอย่างไรให้สำเร็จและมีความสุข
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ... หลักสูตร การปฏิรูปการศึกษาเพื่อเข้าสู่ AEC 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ... หลักสูตร EQ-AQ-MQ อึดเต็มพิกัด เพื่อความสำเร็จในชีวิต
สถาบันเกษตราธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ... หลักสูตร เทคนิคการจัดประชุมและการนำประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ... หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างสำเร็จและมีความสุข (4รุ่น) , หลักสูตร บุคลิกภาพและมารยาททางสังคมที่ดี สร้างความประทับใจส่งเสริมความสัมพันธ์ (4รุ่น)
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ... หลักสูตร เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารสำนักงานอย่างมืออาชีพ
กรมการแพทย์ ... หลักสูตร การควบคุมตนเองเพื่อประโยชน์สุขของชีวิต (3รุ่น)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ... หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจเพื่อบริการที่เป็นเลิศ (2รุ่น)
บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการจัดประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล (2รุ่น) , หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (2รุ่น)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฎพระนคร ... หลักสูตร การควบคุมตนเองเพื่อประโยชน์สุขของชีวิต
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ... หลักสูตร การบูรณาการเพื่อความสำเร็จ(2รุ่น), หลักสูตร ภาวะผู้นำ(2รุ่น) , หลักสูตร มนุษย์สัมพันธ์และการสร้างทีมงาน , หลักสูตร การวิเคราะห์และตัดสินใจ , หลักสูตร จิตมุ่งบริืการ , หลักสูตร จิตมุ่งบริการและการทำงานเป็นทีม(2รุ่น) , หลักสูตร จิตบริการ , หลักสูตร จิตมุ่งบริการและการสร้างทีมงาน , หลักสูตร การปฏิบัติงานและมุ่งผลสัมฤทธิ์ , หลักสูตร การบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ (2รุ่น) , หลักสูตร การสร้างและพัฒนาทีมงานเพื่อความสำเร็จขององค์กร , หลักสูตร กลยุทธ์การพัฒนาการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ