บรรยากาศการอบรม

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2557

  โทรศัพท์  028827519  ,  028827598    Email  :  info@trainingbymotiva.com 

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2557

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 ... หลักสูตร การจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล - IDP
BIZ Dimension Co.,Ltd. ... หลักสูตร ผสานพลังเพื่อการทำงานอย่างทีมที่แท้จริง
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี ... หลักสูตร การตลาดสุดขีด แนวทางการตลาดที่ได้ผลที่สุด , หลักสูตร คุณพร้อมสำหรับ AEC แล้วหรือยัง (3รุ่น)
กรมโรงงาน ... หลักสูตร เทคนิคการสอนและการเป็นพี่เลี้ยง
Power Solution Technology PCL. ... หลักสูตร ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ
Thai Scandic (Thailand) Co.,Ltd. ... หลักสูตร พนักงานผู้มีหัวใจเป็นเจ้าของธุรกิจ
COCA Holding International Co.,Ltd. ... หลักสูตร เทคนิคการสอนและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร
สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม สำนักงาน กพ.  ... หลักสูตร Service Mind
Hi-Tech Nittsu (Thailand) Co.,Ltd. ... หลักสูตร เทคนิคการเขียนเอกสารภายในองค์กร (2รุ่น) , หลักสูตร ภาวะผู้นำ : ศิลปะการบริหารงานบริหารคนอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท อินทรา เซรามิค จำกัด ... หลักสูตร EQ เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน
บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด ... หลักสูตร บุคลิกภาพที่ดี สร้างความประทับใจส่งเสริมความสัมพันธ์
Bridgestone Tire Manufacturing Co.,Ltd. ... หลักสูตร Working happiness and successfully (4รุ่น)
บริษัท อโนชาคลีนนิ่ง จำกัด ... หลักสูตร บริการอย่างไรให้ได้ใจและได้งาน
บริษัท สยามทรัพย์มณี จำกัด ... หลักสูตร การจัดเก็บรักษาสารเคมี-วัตถุอันตรายและการขออนุญาตอย่างถูกวิธี
Progress Apprisal Co.,Ltd. ... หลักสูตร สร้างพลังในการทำงาน : งานได้ผล คนเป็นสุข
Progress Storage Co.,Ltd. ... หลักสูตร Highly Effective People : Smart People Smart Work
โรงแรมตวันนา ... หลักสูตร การสื่อสาร บุคลิกภาพ มารยาท ที่ดี สร้างความประทับใจและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อตนเองและองค์กร
สนามกอล์ฟสันติบุรีสมุยคันทรี่คลับ ... หลักสูตร บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า (2รุ่น)
KS Marketing International Co.,Ltd. ... หลักสูตร เทคนิคการพูดต่อที่ชุมชน
กรมคุมประพฤติ ... หลักสูตร การเขียนแผนโครงการ
มหาวิทยาลัยมหิดล ... หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
Apex Circuit (Thailand) Co.,Ltd. ... หลักสูตร การวางแผนและบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
บริษัท ตรีเพชร อีซูซุ ลิสซิ่ง จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
บริษัท อาหารสัตว์ไทยสวนหลวง จำกัด ... หลักสูตร Mission of Success
Inno - Cons (Thailand) Co.,Ltd. ... หลักสูตร การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยจิตบริการ
บริษัท มายการพิมพ์ จำกีัด ... หลักสูตร คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิิดชอบเพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
Thai Otsuka Co.,Ltd. ... หลักสูตร Super Admin พนักงานธุรการมือโปรที่องค์กรอยากได้ เจ้านายต้องการ , หลักสูตร Coaching & Developing other , ทักษะหัวหน้่างาน : การบริหารและการปฏิบัติ , หลักสูตร การวางแผนการปฏิบัติงาน , หลักสูตร Time management and creative for effective work
กรมคุมประพฤติ ... หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ , หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด ... หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ให้บริการด้วยใจ (2รุ่น)
Siam Chemical Industry Co.,Ltd. ... หลักสูตร การเตรียมพร้อมสู่ AEC
ชมรมจิตอาสา โรงเรียนสตรีวิทยา ... หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารจูงใจ
Mega Planet Co.,Ltd. ... หลักสูตร ผสานพลังเพื่อส่งเสริมความสำเร็จในการทำงาน
บริษัท ควอลิตี้ เซรามิค จำกัด ... หลักสูตร การวางแผนจัดระบบงานและการมอบหมายควบคุมงาน , หลักสูตร ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ... หลักสูตร จิตวิทยาการบริการ , หลักสูตร เทคนิคการประชุมและนำเสนอ , หลักสูตร การบริหารเชิงรุกเพื่อรอรับ AEC , หลักสูตร จิตวิทยาการบริหาร , หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดในยุค AEC , หลักสูตร ทักษะการาติดต่อสื่อสารภายในองค์กรและเทคนิคการประชุม (3รุ่น) , หลักสูตร การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและสร้างคุณค่าในงานบริการ , 
หลักสูตร ทักษะการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร
บริษัท เรเซอร์ไวร์เวอร์คส จำกัด ... หลักสูตร จิตสำนึกในการลดต้นทุนและความสูญเสียในการทำงาน , หลักสูตร เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
ฟลิ้นท์ เรสเตอรองท์ ... หลักสูตร ผสานพลังเพื่อการบริการอย่างมีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ
Slimming Plus ... หลักสูตร จิตวิทยาและทักษะในการสื่อสารจูงใจลูกค้า
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ... หลักสูตร การสื่อสารสร้างการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ (2รุ่น) , หลักสูตร การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน และ การพัฒนาบุคลิกภาพ - การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (2รุ่น)
Ocean Residential Property Co.,Ltd. ... หลักสูตร Inside Selling เทคนิคการต้อนรับและการขายที่ได้ผล , หลักสูตร เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ
บริษัท สุขทรรศน์ จำกัด ... หลักสูตร การสื่อสาร - บุคลิกภาพ - มารยาทที่ดี สร้างความประทับใจ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของตนเองและองค์กร
บริษัท นาคากาวา ซังเกียว (ไทยแลนด์) จำกัด ... หลักสูตร ศิลปะและทักษะการเป็นหัวหน้าและผู้นำที่ดี
AC Engineering Service and Supply Co.,Ltd. ... หลักสูตร ผสานพลังเพื่อการบริการอย่างมีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ
ICITAN Group ... หลักสูตร Train the Trainer
KAO Industrial Co.,Ltd. . ... หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ , หลักสูตร การทำงานอย่างทีมที่แท้จริง Real Teamwork
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ (2รุ่น)
บริษัท จี.ซี.ดิสทริบิวชั่น จำกัด ... หลักสูตร ขายแบบหลายกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในยุคแข่งขันสูง
U & ME material Co.,Ltd. ... หลักสูตร สื่อสาร-เจรจา อย่างไรให้ได้ใจและได้งานจากลูกค้า
KDI Service & Technology Co.,Ltd. ... หลักสูตร การบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท ไอไอที เทค จำกัด ... หลักสูตร การสร้างขวัญกำลังใจในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ
บริษัท แอมพาสออโต้ มิลเล่อร์ จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ , หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท ไทยซัมมิท คอมโพเน้นท์ จำกัด .. หลักสูตร เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ... หลักสูตร งานได้ผลคนเป็นสุข , หลักสูตร คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ... หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย ... หลักสูตร การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อตราสินค้าด้วยคุณภาพของคน (3รุ่น)
Chromalloy (Thailand) Co.,Ltd. ... หลักสูตร ภาวผู้นำ...ศิลปะการบริหารงานบริหารคนของผู้นำที่ดี
I Pak Professional IT Co.,ltd. ... หลักสูตร ทำอย่างไรให้มีความสุขและสนุกกับการทำงาน
บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ... หลักสูตร Train The Trainer
กรมพัฒนาชุมชน ... หลักสูตร Highly Effective People
Polomaker Co.,Ltd. ... หลักสูตร ภาวะผู้นำ
BMC Asia Co.,Ltd. ... หลักสูตร นักขายมืออาชีพ .. ต้องอย่างนี้
บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ... หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ
ESSOM Co.,Ltd. ... หลักสูตร การปิดการขายแบบนักขายมืออาชีพ
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ... หลักสูตร GHS ผู้ควบคุมวัตถุอันตราย
สำนักงานเลขาธิการสภาผูัแทนราษฎร ... หลักสูตร Train thr Trainer (4รุ่น) , หลักสูตร เทคนิคการให้บริการและพัฒนาบุคลิกภาพ , หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพ , หลักสูตร การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร , หลักสูตร กลยุทธ์การสื่อสารฝนงานบริการที่ดีและมารยาทในการสื่อสาร , หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและสร้างความประทับใจ
สำนักงานพันธกิจการศึกษามูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ... หลักสูตร พัฒนาศักยภาพงานธุรการ สารบรรณ งานเลขานุการ
บริษัท ศรีบริสุทธิ์อุตสาหกรรม จำกัด ... หลักสูตร การลดต้นทุนและความสูญเปล่าในการทำงาน
บริษัท คิตตี้ เลิฟ (ประเทศไทย) จำกัด ... หลักสูตร กลยุทธ์การขายเพื่อชนะใจลูกค้า ชนะในการแข่งขัน , หลักสูตร ผสานพลังเพื่อการทำงานอย่างทีมที่แท้จริง
VERSUS - MS Service Center ... หลักสูตร กลยุทธ์การขาย UP Selling Skill
บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ จำกัด ... หลักสูตร การจัดเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธี
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ... หลักสูตร EQ เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน (9รุ่น) , หลักสูตรบุคลิกภาพและมารยาททางสังคมที่ดีสร้างความประทับใจส่งเสริมความสัมพันธ์ (3รุ่น)
ศาลปกครอง ... สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านเลขานุการผู้บริหารศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง
บริษัท โอ.อี.ไอ.พาร์ท จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล
กรุงศรีออโต้ - Ayudha Capital Auto Lease PCL ... หลักสูตร พลังแห่งความสำเร็จในการทำงานอย่างมืออาชีพ (2รุ่น)
บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด ... หลักสูตร พัฒนาทักษะและเตรียมใจให้พร้อมเพื่อเอาชนะลูกค้าในทุกสถานการณ์ , หลักสูตร การทำงานเชิงรุกบรรลุเป้าหมาย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ... หลักสูตร การสร้างการมีส่วนร่วม , หลักสูตร การเจรจาต่อรอง , หลักสูตร การวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ... หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มยอดขายในโลก online เพื่อเตรียมเข้าสู่ AEC
JWD Info Logistic Co.,Ltd. ... หลักสูตร คิดบวก คิดสร้างสรรค์ เพิ่มพลังการคิด เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (2 รุ่น)
บริษัท พร้อม เทคนิคคอล เซอร์วิสเซส จำกัด ... หลักสูตร การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์ , หลักสูตร การประเมินผลและบริหารผลการปฏิบัติงาน
บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด ... หลักสูตร ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ
บริษัท ไวท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ... Highly Effective People
บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ... หลักสูตร การบริหารและจัดการงานเอกสาร (3รุ่น)
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ... หลักสูตร การเตรียมความพร้อมบุคลากร สสช. สู่ AEC (3รุ่น) , หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ , หลักสูตร การเป็นผู้ช่วยผู้บริหาร
โรงแรม ตวันนา ... หลักสูตร บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า (2รุ่น)
บริษัท มายการพิมพ์ จำกัด ... ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เพ่อการทำงานร่วมกันอย่างสำเร็จและมีความสุข
Siam Sempermed Corporation Ltd. ... หลักสูตร เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน
โรงพยาบาลเมโย ... หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างานและศิลปะการเป็นหัวหน้างานที่ดี
บริษัท เอพิน่า อุตสาหกรรม จำกัด ... หลักสูตร นักบริการมืออาชีพ...ต้องอย่างนี้ , หลักสูตร นักขายมืออาชีพ..ต้องอย่างนี้
องค์การจัดการน้ำเสีย ... หลักสูตร HR for Line Manager , หลักสูตร ส่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพและการทำงานเป็นทีม

บริษัท เอฟบี (ประเทศไทย) จำกัด ... หลักสูตรพัฒนาวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยหลัก KAIZEN
Bigger Better Co.,ltd. - LION ... หลักสูตร เพิ่มศักยภาพในการทำงานสำหรับ PC
Western America University ... หลักสูตร จิตวิทยาการบริหาร
บริษัท อะมิตี้ อินชัวรันซ์ โบรคเกอร์ จำกัด ... หลักสูตร บุคลิกภาพที่ดี สร้างความประทับใจ ส่งเสริมความสัมพันธ์
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ... หลักสูตร การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในงานบริการ (5 รุ่น)
Regal Jewelry Manufacture Co.,Ltd. ... หลักสูตร การทำงานร่วมกันอย่างประสบความสำเร็จและมีความสุขด้วย EQ MQ AQ (2 รุ่น)
Siam Container Terminal Co.,Ltd. ... หลักสูตร จิตสำนึกรักองค์กร ส่งเสริมความสำเร็จในการทำงาน
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ... หลักสูตร การบริหารงานธุรการอย่างมีประสิทธิภาพ , หลักสูตร เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานธุรการอย่างมืออาชีพ (2รุ่น) , 
หลักสูตร เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานธุรการอย่างมืออาชีพ (หลักสูตร 2 วัน) (2รุ่น)
โรงพยาบาลธนบุรี ... หลักสูตร Coaching & Suggestion
สำนักงาน ก.พ. (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน) ... หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
LHM Real Estate 1992 Co.ltd. ... หลักสูตร การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสารเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ... หลักสูตร บริการอย่างไรให้ชนะใจผู้รับบริการและเตรียมพร้อมสู่ AEC
บริษัท เอกชัยสาลี่สุพรรณ จำกัด ... หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ , หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจและการทำงานอย่างทีม
องค์การจัดการน้ำเสีย ... หลักสูตร จิตบริการ : บริการด้วยคุณภาพทั่วถ้วนเพื่อความพึงพใจอย่างถ้วนทั่ว , หลักสูตร สร้างหัวใจจิตบริการ
บริษัท เซโค แอดวานซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ... หลักสูตร Highly Effective People
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (สาขานครราชสีมา) ... หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างสำเร็จและมีความสุข (2รุ่น )
กรมการแพทย์ ... หลักสูตร ทำงานอย่างไรให้มีความสุข (6รุ่น)
SAS Engineering Co.,ltd. / SNS Logistic Co.,.Ltd. / Siam Nissei & Seo Logistic Co.,Ltd. ... หลักสูตร ภาวะผู้นำ คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ
บริษัท เจริญเมืองแมชชีนเนอรี่ จำกัด ... หลักสูตร เพิ่มยอดขายแบบมีกึ๋นด้วยการขายอย่างมีแผน
Nippon Express (Thiland) Co.,Ltd. ... หลักสูตร พัฒนาวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยหลัก KAIZEN , หลักสูตร การจัดทำตัวชี้วัด KPIs ที่ได้ผลและใช้ได้จริง
บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการทำงาน (2 รุ่น)
ม.รัตนบัณฑิต ... หลักสูตร หัวใจของการบริการที่เป็นเลิศ -------------------------------------------------------------------------------------------------------