บรรยากาศการอบรม

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2562

  โทรศัพท์  0-2882-7519  ,  0-2882-7598   Email  :  info2@trainingbymotiva.com     id line : @trainingbymotiva

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2562

UPH INCENSE (Thailand) ... หลักสูตร การวางแผนงาน การบริหารเวลา จัดสำดับความสำคัญของงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลรามาธิบดี 
... หลักสูตร การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่ให้แข็งแกร่ง
กรมควบคุมโรค สำนักงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
... หลักสูตร การทำงานร่วมกันกับคนทุกGEN , หลักสูตร ผสานพลัง-เสร้างสร้างความผูกพันในองค์กร
การประปาส่วนภูมิภาค 
... หลักสูตร Team Building การสร้าง team เพื่อขับเคลื่อนองค์กร
Ichitan Group หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน
บริษัท ฟิวชั่น แอดวานซ์เทค จำกัด 
... หลักสูตร EQ & Self-development เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน
บริษัท ไทยยูคิล่อน จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคลดการใช้ทรัพยากร ประหยัดพลังงาน เพื่อลดต้นทุนแต่เพื่อประสิทธิภาพการทำงาน
บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ ชลบุรี จำกัด ... หลักสูตร Ho Ren So กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ฺBangkok Lab & Cosmetic Co.,Ltd. ... หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จำกัด ... หลักสูตร การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล
CTI Logistics Co.,Ltd. ... หลักสูตร เทคนิคการสือสารและการติดต่อประสานงาน
บริษัท เคมีแมน จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิผลและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
บริษัท ฟาร์มา เทค จำกัด ... หลักสูตร การทำงานเชิงรุกสู่ความสำเร็จ
Computer Peripheral and Supplied Co.,Ltd. ... หลักสูตร การจัดส่ง-ขนส่ง สินค้า เอกสาร วางบิล รับเช็ค ที่สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยการบริการ
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ... หลักสูตร ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ
เมโกะคลินิก - บริษัท บิวติเพล็กซ์ จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการขายและบริการ เพื่อชนะใจลูกค้า เพิ่มผลสำเร็จในธุรกิจ (2รุ่น)
บริษัท เนอร์วาน่า ฟู้ดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการประหยัดพลังงาน ลดการใช้ทรัพยากร เพื่อลดต้นทุนแต่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน , หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงการทำงาน ให้เกิดประสิทธิผลและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
บริษัท ลากัวร์เทค จำกัด ... หลักสูตร ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ... หลักสูตร บริหารงาน บริหารลูกค้า บริหารคน อย่างไรให้ได้ผล
บริษัท แปซิฟิคค้าไม้ จำกัด ... หลักสูตร การจัดส่ง-ขนส่งที่สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยการบริการ
YSS (Thailand) Co.,Ltd. ... หลักสูตร ยุทธวิธีแนวทางปฏิบัติงานในคลังสินค้าและตรวจนับสินค้าประจำปี
RSB 2017 Co.,Ltd. ... หลักสูตร การขาย การสื่อสาร การประสานงาน และทำอย่างทีมเพื่อความก้าวหน้าของตนเองและองค์กร
บริษัท สุพรชัย จำกัด ... หลักสูตร การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ
AWP Services (Thailand) Co.,Ltd. ... เทคนิคการสื่อสารข้ามสายงาน-การประสานงานเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดี
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ... หลักสูตร การสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเพื่อสนับสนุนการทำงาน , หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารคน ความขัดแย้ง การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ , หลักสูตร การปรับ mindset เพื่อเพิ่มประสิิทธิภาพในการทำงาน (8รุ่น)
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ... หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารคน "คนของคุณ ... มองให้เห็นแก้ให้เป็น" (2รุ่น) , หลักสูตร นวัตกรรมในการทำงานให้สำเร็จและมีความสุข (3รุ่น)
Advance Stainless Steel Co.,Ltd. ... หลักสูตร การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย
บริษัท สตาร์พลัส เคมิคอล จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงการทำงาน , หลักสูตร เทคนิคลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุน ความสูญเปล่าในการทำงาน
การไฟฟ้านครหลวง ... หลักสูตร ความละเอียดรอบคอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน , หลักสูตร ความละเอียดรอบคอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
Benteler Distribution (Thailand) Co.,Ltd. ... หลักสูตร ประสานความคิด เพื่อพลังสร้างสรรค์ด้วย Mind Map
บริษัท สยามพรีเสิร์ฟฟูดส์ จำกัด ...หลักสูตร เทคนิคลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุนและความสูญเปล่าในการทำงาน (6รุ่น)
บริษัท ส สิริขนส่ง จำกัด 
... บริษัท เทคนิคลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุนและความสูญเปล่าในการทำงาน
H.V.Fila Co.,Ltd. ... หลักสูตร การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วย KAIZEN
บริษัท ปิโตรพลัส เคมิคอล จำกัด ... หลักสูตร วิธีสื่อสารทางโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพ
Fabrinet Co.,Ltd. ...  หลักสูตร People skills ทักษะการบริหารและจัดการปัญหาที่เกี่ยวกับคน
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ... หลักสูตร การสื่อสารผ่านสื่อ email tel line เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
บริษัท เหลียงชิอุตสาหกรรม จำกัด ... หลักสูตร  เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงานและการใช้แนวคิด zero effect
GMM Cj O Shopping Co.,Ltd. ... หลักสูตร การควบคุมและจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
บริษัท อินเตอร์ แม็ทซฺ เซอร์วิส โพรไวเดอร์ จำกัด ... หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง-จัดส่งด้วยการบริการที่ชนะใจและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
บริษัท เอ เอช เบรค (ไทยแลนด์) จำกัด ... หลักสูตร The Professional Trainer
สำนักงานตลาด ... หลักสูตร การพัฒนาผู้นำทีีมีวิสัยทัศน์กว้างไกล
บริษัท สยามเมทัลเวอร์ค อินดัสตรี้ จำกัด 
... หลักสูตร เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงานและการใช้แนวคิด zero effect (2รุ่น) , หลักสูตร กลยุทธ์การรับมือกับสารพัดปัญหา "เรื่องคน" 
บริษัท เวสโก้ เคมี (ประเทศไทย) จำกัด ... หลักสูตร การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... หลักสูตร เทคนิคการสอนและแนะนำ Teach-Train-Coach-Suggest
RX Co.,Ltd. ... หลักสูตร ขายสไตล์ที่ปรึกษาเพื่อรักษาลูกค้าเดิม สร้างลูกค้าเพิ่มอย่างยั่งยืน , หลักสูตร เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล
บริษัท ไทยคูณ เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ... หลักสูตร การสร้่างแรงจูงใจในการทำงานด้วยสมองเชิงบวก 
, หลักสูตร การวางแผนและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
TY Steel Co.,Ltd. ... หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยสมองเชิงบวก , หลักสูตร การวางแผนและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
Pacific Industries (Thailand) Co.,Ltd. ... หลักสูตร เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผลด้วยโปรแกรม power point
Agrow Property Management Co.,Ltd. ... หลักสุูตร การบริหารจัดการงานบริการให้เหนื่อความต้องการของลูกค้า
บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด ... หลักสูตร บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า , หลักสูตร การสร้่างจิตสำนึกลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุน และความสูญเปล่าในการทำงาน , หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล , หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (6รุ่น)
สมาคมประกันวินาศภัยไทย ... หลักสูตร สื่อสารผ่าน email - line -Tel - social media เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเข้าใจที่ถูกต้อง
บริษัท สินธนา ฮีทเตอร์ อินดัสตรี้ จำกัด ... หลักสูตร คิดเชิงบวกและทัศนคติที่ดีในการทำงาน , หลักสูตร พัฒนาศักยภาพการขายเพือ่ชนะใจลูกค้าในหลากหลายสถานการณ์
Golden Thread Co.,Ltd. ... หลักสูตร EQ & Self Development เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน , หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคลังสินค้าและจัดส่งเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
บริษัท มิตร สตีล จำกัด ... หลักสูตร ภาวะผู้นำและการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
Cyber Print Group ... หลักสูตร ภาวะผู้นำและการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี ... หลักสูตร การจัดการกำลังคนในองค์กรและสร้างเครื่องข่าย , หลักสูตร การคิดอย่างเป็นระบบ
บริษัท ฮาซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จำกัด ... หลักสูตร บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า สร้่างและสานสัมพันธ์อย่างยั่งยืน 
, หลักสูตร เทคนิคลดความบกพร่องในการทำงานประจำวันให้เป็นศูนย์ (2รุ่น)
บริษัท ดีจี แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 
... หลักสูตร บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า สร้่างและสานสัมพันธ์อย่างยั่งยืน 
บริษัท ฮาซเคม ทรานส์แมเนจเมนท์ จำกัด ...  หลักสูตร เทคนิคลดความบกพร่องในการทำงานประจำวันให้เป็นศูนย์ (2รุ่น)

บริษัท ทริพเพิลไอ ซัพพลายเชน จำกัด ... หลักสูตร บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า สร้่างและสานสัมพันธ์อย่างยั่งยืน , หลักสูตร เทคนิคลดความบกพร่องในการทำงานประจำวันให้เป็นศูนย์ (2รุ่น)
บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ... หลักสูตร  เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ
CAS Group ... หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในคลังสินค้า , หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การขายที่เป็นเลิศ , หลักสูตร ทักษะการวางแผนและบริหารเวลาเพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
ศาลแรงงานภาค 1 สระบุรี ... หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงในหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
... หลักสูตร การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสารเพื่อการำทงานอย่างมีประสิทธิภาพ , หลักสูตร เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ... หลักสูตร การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ... หลักสูตร แนวทางการทำงานเชิงรุก Proactive working mindset
Samsung Engineering (thailand) Co.,Ltd. ... หลักสูตร สร้างพลังและทำงานอย่างมืออาชีพเพื่อความสำเร็จร่วมกัน
Nippon Paint (Thailand) Co.,Ltd. ... หลักสูตร วิทยากรมืออาชีพ
Thai Kikuwa Industries Co.,Ltd. ... หลักสูตร การสร้างทักษะในการเป็นหัวหน้างานที่เก่งทั้งคนและเก่งงาน
Oriental Event Co.,Ltd. ... หลักสูตร สร้างพลังการทำงานสู่ความสำเร็จร่วมกัน
ธนาคารแห่งประเทศไทย ... หลักสูตร Workshop ถ่ายทอดความรู้ในงานชำระเงินและพันธบัตรด้วยสืออิเล็คทรอนิคส์ , หลักสูตร Workshop ปรับปรุงงานอย่างไรในยุค digital , หลักสูตร เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
TM Industry Co.,Ltd. ... หลักสูตร บทบาทหัวหน้างาน ทำอย่างไรให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจ
Matsui Eastern (Thailand) Co.,Ltd. ... หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
Furukawa Automotive Systems (Thailand) Co.,Ltd. ... หลักสูตร การสื่อสารที่เกิดประสิทธิผล , หลักสูตร เทคนิคการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ... หลักสูตร การสื่อสารและการตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท อีสออน อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ... หลักสูตร การบริหารงานจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
East West Trading & Agencies Co.,Ltd. ... หลักสูตร การจัดส่ง-ขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความพึงพใจให้ลูกค้า
Interlink Communication Co.,Ltd. ... หลักสูตร การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่ให้แข็งแกร่ง
บริษัท ไดมอนด์ อิเล็คทริค เอเซียแปซิฟิค จำกัด ... หลักสูตร การบริหารเวลาและการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
Wipro Unza (Thailand) Co.,Ltd. ... หลักสูตร Grooming Coaching PC
โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน ... หลักสูตร EQ & Self Development , หลักสูตร จิตสำนึกลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุน ลดความสูญเปล่าในการทำงาน , หลักสูตร ภาวะผู้นำและการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน , หลักสูตร การบริหารต้นทุนเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ... หลักสูตร ภาวะผู้นำยุคไทยแลนด์ 4.0 ( 2รุ่น)
บริษัท บางกอกพลาสวู้ด จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิผลและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (3รุ่น)
บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ... หลักสูตร Habits of Highly Effective People
สำนักงานศาลยุติธรรม ... หลักสูตร พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) ... หลักสุูตร บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า
CPR Gomu Industrial PCL. ... หลักสูตร 7 New QC Tools & 5W1H
CTT Logistics Co.,Ltd. ... หลักสูตร การขายสไตล์ที่ปรึกษาเพื่อรักษาลูกค้าเดิม สร้างลูกค้าเพิ่มอย่างยั่งยืน
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ... หลักสูตร เสริมพลังผู้นำ เพื่อทักษะหัวหน้างาน , หลักสูตร การเขียนแผนและบริหารโครงการ , หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
ธรรมนิติ ... หลักสูตร การบริหารงานเอกสาร , หลักสูตร การจัดการงานธุรการยุคใหม่
Life & Living Co.,Ltd. ... หลักสูตร บุคลิกภาพที่ดี สร้างความสัมพันธ์และความพึงพอใจให้ลูกค้า-ผู้ติดต่อ , หลักสูตร การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร
บริษัท ฟาร์ม่า อลิอันซ์ จำกัด ... หลักสูตร การจัดส่ง-ขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความพอใจให้ลูกค้า , หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและศฺลปะการพูดในที่ชุมชน , หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
บริษัท เบ็ญจมาศ จำกัด ... หลักสูตร ทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ... หลักสูตร ความสุขในชีวิตขึ้นอยู่กับความคิดคุณ
Anji-NYK Logistic Co.,Ltd. ... หลักสูตร Supply Chain กับการบริหารระบบปฏิบัติการ , หลักสูตร Lean & Kaizen ในสายงานโลจิสติกส์ , หลักสูตร Warehouse Management
บริษัท บางกอก พี.วี.ซี 1996 จำกัด ... หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจบุคลากรและนำทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร , หลักสูตร พัฒนาวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยหลัก KAIZEN
บริษัท ฟาร์มาดิกา จำกัด ... หลักสูตร การมอบหมายและควบคุมงานขาย
บริษัท ลี้ ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด ... หลักสูตร การขายสไตล์ที่ปรึกษา เพื่อรักษาลูกค้าเดิม สร้างลูกค้าเพิ่มอย่างยั่งยืน
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ... หลักสูตร EQ เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน (7รุ่น)
บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ... หลักสูตร การปรับทัศนคติ เปลี่ยนมุมมองการทำงาน เพื่อลดความเครียดในการทำงาน "งานได้ผล คนเป็นสุข"  , หลักสูตร ทำอย่างไรให้ชีวิตการทำงานมีความสุข มั่นคง ก้าวหน้า และรักองค์กร
การยาสูบแห่งประเทศไทย ... หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
N&N Foods Co.,Ltd.
 ... หลักสูตร Ho Ren So กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
One Stop Service Enterprise Co.,Ltd. ... หลักสูตร จริยธรรมในการทำงานสู๋ความสำเร็จที่ยั่งยืน
บริษํท ธนศิริ ดีเซล จำกัด ... หลักสูตร การบริการ 4.0
Progress Collection Co.,Ltd. ... หลักสูตร การจัดการกับการร้องเรียนต่อว่าของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท มายด์ เมดิคอล แคร์ จำกัด ... หลักสูตร สื่อสาร-ประสานงาน ให้งานได้ผลคนร่วมมือ
บริษัท อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จำกัด ... หลักสูตร เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ
บริษัท เวล อินเตอร์พาร์ท จำกัด ... คิดเชิงบวกและทัศนคติที่ดีในการทำงาน (4รุ่น)
บริษัท คาวาเบะ พรีซิชั่น จำกัด ... หลักสูตร ภาวะผู้นำ การสอนงาน การมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน
Infraset Co.,Ltd. ... หลักสูตร บุคลืกภาพที่ดี สร้างความประทับใจและความพึงพอใจให้ลูกคา - ผู้ติดต่อ
Bionet Asia Co.,td. ... หลักสูตร การจัดทำตัวชี้วัด Kpis ที่ได้ผลและใช้ได้จริง
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ... หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทำงาน 
บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จำกัด ... หลักสูตร การพัฒนาทักษะพนักงานปฏิบัติการให้เป็นดาวเด่นในองค์กร , หลักสูตร คิดเป็นระบบ สยบทุกปัญหา
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ ... หลักสูตร อาคารคลีนเพื่อสุขภาพ
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ... หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่สาธารณะ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต2 ... หลักสูตร การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
Christiani & Nielsen (Thai) PCL. ... หลักสูตรการทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน