บรรยากาศการอบรม

ตัวอย่างองค์กรที่จัดทำ IN-HOUSE

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE  (อบรมแบบ Onsite และ แบบ Online)

บริษิท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด  ... หลักสูตร เพิ่มพลังการขาย เพิ่มยอดขาย เพื่อความสำเร็จที่สูงขึ้น
บริษัท ทีวาย อ๊อปติกส์ จำกัด ... หลักสูตร การปรับ Mindset สร้าง Growth Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ... หลักสูตร เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ
UPH Incense ... หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิผลและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
บริษัท เซกิซุย สเปเชียลตี้ เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ... หลักสูตรภาวะผู้นำและการพัฒนาทักษะของหัวหน้างาน
บริษัท ศรีบริสุทธิ์ อุตสาหกรรม จำกัด ... เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงานและพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ
บริษัท เนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ... หลักสูตร พัฒนาวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยหลัก KAIZEN
บริษัท นิปปอน สตีล ลอจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ... หลักสูตร หัวหน้าแนวคิด New Normal : หัวหน้างานมืออาชีพยุคปัจจุบัน , หลักสูตร Mindset สำหรับหัวหน้างาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
บริษํท โมดูล่าร์ คอมพาวด์ จำกัด ... หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้วยทักษะ 7Q เพื่อความสำเร็จของตนเองและองค์กร

บริษัท สตีล เคส  แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ... หลักสูตร การยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน , หลักสูตร การควบคุมคุณภาพหน้างานสำหรับปฏิบัติการและการผลิตเพื่อลดของเสียเป็นศูนย์

RX co.,Ltd.  ... หลักสูตร Story Telling & Presentation , การแก้ปัญหาด้วยการใช้ Mind Mapping
บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน) ... หลักสูตร สร้าง Growth Mindset เพิ่มทักษะการคิดบวก เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น
บริษัท อุตสาหกรรมตราอูฐ จำกัด ... หลักสูตร คิดเชิงบวกและทัศนคติที่ดีในการทำงาน , หลักสูตร การปรับ mindset สร้าง growth mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (2รุ่น)
บริษํท วิริยะประกันภัย จำกัด ... หลักสูตร EQ เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน (2รุ่น)
บริษัท อารียา พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ... หลักสูตร เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ
บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด , บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด , บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จำกัด ...หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิง
บริษัท มิค อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ... หลักสูตร การสือสารแบบ Ho Ren So เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดและปัญหาในการทำงาน (2รุ่น)
บริษัท อินฟินิท เรียลเอสเตท จำกัด ... หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิง , หลักสูตร การปรับ mindset สร้าง growth mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
บริษัท สยามอินเตอร์ลอคเทค จำกัด
... หลักสูตร 
เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน และการใช้แนวคิด zero defect , 7 wastes ในกระบวนการทำงาน , หลักสูตร เทคนิคและจิตวิทยาการบริหารทีมง่นยุคปัจจุบันอย่างมืออาชีพ , หลักสูตร การบริหารเวลา วางแผนงาน  จัดลำดับควาามสำคัญของงาน เพื่อเพิ่่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน , หลักสูตร ทักษะการสื่่อสาร สำหรับผู้บริหาร , หลักสูตร การปรับ mindset สร้าง growth mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (5รุ่น)
บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
AAPICO Group ... หลักสูตร เทคนิคและจิตวิทยาการบริหารทีมงายุคปัจจุบันอย่งมออาชีพ
วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ... หลักสูตร เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก GEN , หลักสูตร การสื่อสารเพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน , หลักสูตร เทคนิคและจิตวิทยาการบริหารทีมงานยุคปัจจุบันอย่างมืออาชีพ , หลักสูตร การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยเทคนิค 8D

บริษัท แฟชั่นฟู้ด จำกัด ... หลักสูตร การสื่อสารเพื่อลดความฺดพลกาในการทำงาน (2รุ่น)
บริษัท บางกอกพลาสวู้ด จำกัด ... หลักสูตร การสื่อสารเพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน (5รุ่น)
บริษัท นิตโต้ โคกิ อินดัสทรีย์ (ประเทศไทย) จำกัด 
... หลักสูตร การสือสารแบบ Ho Ren So เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ฃดความผิดพลาดและปัญหาในการทำงาน
บริษัท ไทยไวร์ โปรดักส์ จำกัด , บริษัท อินเตอร์แมกซ์ เซอร์วิส โพรไวเดอร์ จำกัด ... หลักสูตร ขับขี่ขนส่งอย่างปลอดภัย ส่งมอบลูกค้าประทับใจ
ฺB.GRIMM Group - บริษัท บี กรีม จอยน์เวนเจอร์โฮลดิ้ง จำกัด ... หลักสูตร เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ
บริษัท เจ อาร์ เอ็ม เจริญมิตร กรุ๊ฟ จำกัด ... หลักสูตร การสื่อสาร-ประสานงาน ภายในองค์ฺกรอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท เอ็ม ยู ไอ รับเบอร์ เบลท์ จำกัด ... หลักสูตร การสื่อสารเพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน , หลักสูตร เทคนิคการพัฒนาบุคลากรด้วย OJT , หลักสูตร การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพเื่อบรรลุเป้าหมาย
บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ... หลักสูตร ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ
บริษัท นารายณ์แพค จำกัด ... หลักสูตร การสื่อสารเพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน
บริษัท ไทยยูคิล่อน จำกัด ... หลักสูตร การบริหารต้นทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้องค์กร

บริษัท วายเคเค (ประเทศไทย) จำกัด ... หลักสูตร เครื่องมือการบริหารด้นคุณภาพและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
MMI Precision Assembly (Thailand) Co.,Ltd. ... หลักสูตร การนำเสนอย่างมืออาชีพ
บริษัท คอนติเนนตัล บรรจุภัณฑ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ... หลักสูตร การคิดเชิงบวกและทัศนติที่ดีในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
NR Instant Produce Co.,Ltd., ... หลักสูตร การบริหารเวลา แล ะการวางแผนงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
บริษัท ฟูจิเซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการลดต้นทุน (2รุ่น)
Yamaha Robotics Manufacturing Asia Co.,Ltd. ... หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารเพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน , หลักสูตร การแก้ปัญหาและการจัดสินใจด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
บริษัท เคเคบี บ้านโป่ง จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการทำงานร่วมกันกับคนทุก GEN (2 รุ่น) , หลักสูตร การวางแผนและบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (2รุ่น)
บริษัท จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) ... หลักสูตร TPM Total Productive Maintenence , หลักสูตร พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล , หลักสูตร หัวหน้าแนวคิด New Normal : หัวหน้ามืออาชีพยุคปัจจุบัน , หลักสูตร พัฒนาการทำงานอยางต่อเนื่องด้วยหลัก PDCA
บริษัท กามาคัตสึ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ... หลักสูตร การทำงาเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย


บริษัท อีสท์ เวสท์ เทรดิ้ง แอนด์ เอเย่นซีส์ จำกัด ... หลักสูตร การจัดส่ง-ขนส่งสินค้า / เอกสาร วางบิล รับเช็คที่สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยการบริการ , หลักสูตร เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน และการใช้แนวคิด zero defect , 7 wastes ในกระบวนการทำงาน
บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด ... หลักสูตร การสื่อสารที่ดีในการทำงาน : สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ , หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิผล , หลักสูตร การบริหารเวลา วางแผนงาน  จัดลำดับควาามสำคัญของงาน เพื่อเพิ่่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
บริษัท ไอไอที กรุ๊ป จำกัด ... หลักสูตร อยู่รอดและเติบโตในสภาพเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงในตลาดโลก , หลักสูตร HR for Non-HR
KLine Logistics (Thailand) ... หลักสูตร สร้างแรงจูงใจในการทำงานเพื่อความสำเร็จและประสิทธิภาพในการทำงาน
บริษัท พรีม่าพลาสติก จำกัด ... หลักสูตร การสื่อสารเพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน (2รุ่น) , หลักสูตร เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน (2รุ่น) , การแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ , การคิดเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน , หลักสู๖ร การจัดส่ง ขนส่ง สินค้า / เอกสาร วางบิล รับเช็ค เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยการบริการ (2รุ่น) , หลักสูตร การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ , หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้วยเทคนิค 7Q เพื่อความสำเร็จขององค์กร
บริษัท คังเซน เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ... หลักสูตร คิดเชิงบวกและทัศนคติที่ดีในการทำงาน
บริษัท เสถียรอุตสาหกรรม จำกัด ... หลักสูตร การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน (2รุ่น) , หลักสูตร การปรับ Mindset สร้าง Growth Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) จำกัด ... หลักสูตร การบริหารคลังและระบบ AS/RS
กรมเมล็ดพันธุ์ กรมการข้าว ... หลักสูตร การสื่อสารทางการตลาดและพัฒนาทักษะการทำงาน
บริษัท เส-นอร์สห โลจิสติกส์ จำกัด 
... หลักสูตร เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน และการใช้แนวคิด zero defect , 7 wastes ในกระบวนการทำงาน 
บริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จำกัด ... หลักสูตร KAIZEN เพื่อปรับปรุงงานและลดต้นทุน
Advance Stainless Steel Co.,Ltd. ... หลักสูตร การแก้ปัญหาด้วยการใช้ Mind Mapping (2รุ่น)

บริษัท โรงงานสยามบอลล์ สปอร์ต จำกัด
... หลักสูตร เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน และการใช้แนวคิด zero defect , 7 wastes ในกระบวนการทำงาน , หลักสูตร การบริหารเวลา วางแผนงาน  จัดลำดับควาามสำคัญของงาน เพื่อเพิ่่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
บริษัท พรีซิชั่น ทูลส์ เซฮร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ... สื่อสาน-ประสานงาน ให้งานได้ผล คนร่วมมือ (2รุ่น)
บริษัท คาลบี้ ธนาวัธน์ จำกัด ... หลักสูตร เทคโนโลยีโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการแข่งขัน , หลักสูตร LEAN & KAIZEN ในสายงายโลจิสติกส์
สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักเลขาธิการผู้แทนราษฎร ... หลักสูตร บุคลิกภาพที่สร้างได้ เพื่อความมั่นใจในการทำงาน (2รุ่น)
โรงงานไพ่ ... หลักสูตร เพิ่มศักยภาพองค์กรอย่งยั่งยืนด้วยการจัดการความรู้ KM , หลักสูตร สร้างนวัตกรรมในองค์กรเพื่อพัฒนาการทำงาน
บริษัท เอเชี่ยน ยูเนี่ยน แล็บบอราตอรีส์ จำกัด  ... หลักสูตร บุคลิกภาพที่ดีสร้างความสัมพันธ์และความพึงพอใจให้ลูกค้า-ผู้ติดต่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน
... หลักสูตร WQ MQ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้วย EQ MQ
บริษัท ยูนิเวอร์แซล โพลีแบค จำกัด ... หลักสูตร การสร้างความตระหนักและการเป็นเจ้าของ
ICC International PCL. ... หลักสูตร เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ
บริษัท นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิสท์ กู๊ด แมน กรุ๊ป จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิผลและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน , หลักสูตร การปรับ mindset สร้าง growth mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (2รุ่น)

บริษัท ซัมมิท ฮิโรทานิ ซูกิฮาร่า จำกัด ... หลักสูตร KAIZEN เพื่อปรับปรุงงานและลดต้นทุน 
บริษัท ไทยเซเซน จำกัด ... หลักสูตร การสื่อสาร-ประสานงานภายในองค์กรอย่างฃมีประสิทธิภาพ (4รุ่น)
บริษัท เซลิก้า อินเตอร์เทรด จำกัด ... หลักสูตร มาตรฐานการบริการลูกค้าและการใช้ภาษาในการบริการลูกค้า
CAS Paper Co.,Ltd. ... หลักสูตร ภาวะผู้นำ
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เฟลเวอร์ส แอนด์ เฟรแกรนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ... 
การปรับ mindset สร้าง growth mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
บริษัท คอยเทค สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด ... หลักสูตร สร้างพลัง พัฒนาการทำงาน เสริมทีกษะการขาย เพื่อเพิ่มยอดขายให้องค์กร
บริษัท อีซูซุ เชียงใหม่ เซลล์ จำกัด ... เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ
หอสมุดรัฐสภา ... หลักสูตร พัฒนาทักษะการนำเสนอ บุคลิกภาพ ในการบริการของห้องสมุด

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  ... หลักสูตร การฟังเพื่อจับใจความ (2รุ่น ) , หลักสูตร พัฒนางานและสร้างนวัตกรรม (2รุ่น)
บริษัท ไทยนำโพลีแพค จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก GEN
บริษัท วายไอซี แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ... หลักสูตร การตั้งเป้าหมายและวางแผน
บริษัท ทีทีออโตโมทีฟสตีล (ไทยแลนด์) จำกัด ... หลักสูตร การจัดการ Supply Chain - Logistic อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท ข้าวแสนดี จำกัด ... หลักสูตร 
การพัฒนาภาวะผู้นำ : เก่งคิด เก่งงาน เก่งคน , หลักสูตร เสริมพลังผู้นำ เพิ่มทักษะหัวหน้างาน , หลักสูตร การบริหารการจัดส่งขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำ , หลักสูตร เทคโนโ,ยีโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการแข่งขัน , หลักสูตร HR for Non-HR
SRPE Group ... หลักสูตรภาวะผู้นำ และเทคนิคการมอบหมายงาย ควบคุมงาน ติดดามงาน
บริษัท เคียวคุโย อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ... หลักสูตรเสริมพลังผู้นำ เพิ่มทักษะหัวหน้างาน (หัวหน้าทีม)
บริษัท ไดว่า เซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด ... หลักสูตร ทักษะการวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหา และ ภาวะผู้นำ .
บริษัท รักษาความปลอดภัยกรุงเทพบริการการบิน จำกัด ... หลักสูตร The Professional Trainer
บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด .. หลักสูตร ทักษะและศิลปะการเป็ฯหัวหน้าที่ดี ที่ลูกน้องยอมรับ
สถาบันไฟฟ้า ... หลักสูตร Increasing Productivity : Intrapersonal & Interpersonal
บริษัท ศรีบริสุทธิ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด ... หลักสูตร TPM - Total Productive Maintenance (2รุ่น)
Dream Hotel - Night Hotel Bangkok ... หลักสูตร เทคนิคและจิตวิทยาการบริหารทีมงานยุคปัจจุบันอย่างมืออาชีพ
บริษัท นอสเทลจิก เอฟแอนด์บี จำกัด - Fantuan Thailand
... หลักสูตร การจัดทำตัวชี้วัด KPIs ที่ได้ผลและใช้ได้จริง


Tsubakimoto (Thailand) Co.,Ltd. ... หลักสูตร การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างสรรค์
Epson Precision (Thailand) Co.,Ltd. ... หลักสูตร ภาวะผู้นำระดับหัวหน้างาน (2รุ่น) ,หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิผลและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน , หลักสูตร การวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย why why analysis (3รุ่น)
บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด ... หลักสูตรวัฒนธรรมองค์กร
บริษัท โตโยต้า ไดมอนด์ ออโต้ จำกัด ... หลักสูตร การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม microsoft excel อย่างมืออาชีพ
กลุ่มบริษัท เจเอสมันนี่ ... หลักสูตร การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล
สถาบันพัฒนาบุคลากร สำนักปลัดกระทรวงยุติธรรม ... หลักสูตร การทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
Honda Logistics Asia Co.,Ltd.
... หลักสูตร  การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม microsoft excel ระดับ intermediate
บริษัท หลุยส์ ผลิตภัณฑ์กาวเทป จำกัด
... หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานในคลังสินค้าและการตรวจนับสินค้า , หลักสูตร 5ส สำหรับหัวหน้าพื้นที่ , หลักสูตร ภาวะผู้นำ คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ , หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ : เก่งคิด เก่งงาน เก่งคน (2รุ่น)
กลุ่มบริษัทร่วมกิจรุ่งเรือง ... หลักสูตร เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน
บริษัท คอมมิวเวล เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ... หลักสูตร ภาวะผู้นำและการพัฒนาทักษะของหัวหน้างาน
บริษัท ธเนศพัฒนา จำกัด ... หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้า/ผู้จัดการทีมขายรอบด้านอย่างมืออาชีพ
บริษัท ยัวซ่า แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน) ... หลักสูตร การสร้างวิสัยทัศน์
บริษัท อาซาฮี เทค (ไทยแลนด์) จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการลดต้นทุนและความสูญเปล่าในการทำงาน

บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ... หลักสูตร ทักษะและเทคนิคการสื่อสารและประสานงานที่มีประสิทธิภาพ , หลักสูตร เทคนิคการทำงานร่วมกันกับคนทุก GEN ให้ประสบความสำเร็จ , หลักสูตร สร้างจิตสำนคึก พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนา่ทีม สู่ความสำเร็จ , หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพพัฒนาหัวหน้างาน
บริษัท พัฒนาการตลาดปลาป่น จำกัด ... หลักสูตร Team Building การสร้าง Teamwork เพื่อขับเคลื่อนองค์กร
HKS-IT Co.,Ltd. ... หลักสูตร การจัดการ supply chain - logistics อย่างมีประสิทธิภาพ
SK Development Service Co.,Ltd. ... หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่ HR ต้องรู้
บริษัท เอจีซี ไมโครกลาส (ประเทศไทย) จำกัด ... หลักสูตร การเพิ่มขีดความสามารถและการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
กลุ่มบริษัท แก้วกรุงไทย ... หลักสูตร การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม , หลักสูตร การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการสื่อสารประสานงาน
บริษัท ไทยฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ... หลักสูตร การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน (3รุ่น) , หลักสูตร พัฒนาวิธีการทำงารนอย่า่งต่อเนื่องด้วยหลัก KAIZEN (3รุ่น)
บริษัท เมลเท็กซ์ จำกัด
... หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยความปลอดภัยในการทำงาน ,  หลักสูตร เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน และการใช้แนวคิด zero defect , 7 wastes ในกระบวนการทำงาน
บริษํท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด ... หลักสูตร ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี ... ที่ลูกน้องยอมรับ
บริษัท สยามนิสทรานส์ จำกัด ... หลักสุตร The Professional Trainer
บริษัท ปัญญาวิจิตร โฮลดิ้ง จำกัด ... หลักสูตร การจัดทำตัวชี้วัด KPIS ที่ได้ผลและใช้ได้จริง
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ... หลักสูตร Train the Trainer
บริษัท ทรานสตรอน (ไทยแลนด์) จำกัด ... หลักสูตร Ho Ren So กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
บริษัท โอสถอินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด ... หลักสูตร การจัดทำตัวชี้วัด KPIS ที่ได้ผล และใช้ได้จริง
บริษัท ฟาร์มา อลิอันซ์ จำกัด
... หลักสูตร การขับขี่รถอย่างปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ และการดูแลบำรุงรักษารถยนต์ , หลักสูตร การประเมินผลและบริหารผลการปฏิบัติงาน

 

..............................................................................................................................................................................................................

ตัวอย่างรายชื่่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2565

ตัวอย่างรายชื่่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2564

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2563 

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2562

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2561

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2560

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2559

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2558

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2557

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2556  

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2555  

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2554  

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2553  

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2552    

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2551     

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2549-2550