บรรยากาศการอบรม

แนะนำวิทยากร


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยากร สอบถามได้ที่สถาบันฯ
สถาบันฝึกอบรม MOTIVA รับจัด IN-HOUSE ในทุกหลักสูตรที่เปิด Public Course
และหลักสูตรเฉพาะอื่นๆ ทั้งทางด้านการบริหาร  การขาย-การตลาด  การบริการ
การทำงานเป็นทีม
และการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน