บรรยากาศการอบรม

แนะนำวิทยากร

แนะนำ..วิทยากรประจำสถาบัน ซึ่งเป็นผู้ดูแลและจัดทำหลักสูตรให้ กับแต่ละองค์กรได้อย่างเต็มเวลา ได้แก่

เปรมฤดี ปันกองงาม      
  ที่ปรึกษางานฝึกอบรม ด้านการบริการและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน 
  ผู้จัดทำโครงการคุณภาพการสื่อสารองค์รวมขององค์กร 

  การศึกษา  : นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต , ครุศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จิตวิทยา   
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  Business  Management  and  Administrative  Program :  UCLA

  โทรศัพท์  085-101-2355 , 084-165-1943 , 0-2881-3532

ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา  
  ที่ปรึกษางานฝึกอบรม ด้านการขาย การตลาด และบริหารงาน 
  ที่ปรึกษาโครงการบริหารงานจัดเก็บเอกสาร (Document Control) 
  ผู้จัดทำหลักสูตรด้านบริการ บริหาร และการทำงานอย่างทีม             
  อดีตเภสัชกรโรงพยาบาลและเภสัชกรการตลาด 
  การศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  , เภสัชศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล
 

 

  โทรศัพท์  080-449-1849

วัลภา  วงศาโรจน์   ( WALLAPA    WONGSAROACHANA ) 
  B.A., Faculty of Liberal Arts, Industrial Psychology/Human Resources Management, 
  Thammasat University 
  M.P.A., Human Resources Management, National Institute of Development Administration (NIDA) 
  Assistant Vice President  ... BANGKOK  BANK  PUBLIC  COMPANY  LIMITED 
  Senior Human Resources Manager ... KING POWER INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED 
  Lecturer : Human Resources Management. , Organization Development. 
               

  โทรศัพท์  080-449-1849 , 088-903-3622

 
กมลภัทร  บุญค้ำ
  MBA.program, Marketing, ABAC University
  BBA in Marketing, Thammasat University
  Study in New Concept of working and personnel Life 
  New trend and technology
  Philosophy and relogion
  ที่ปรึกษาและวิทยากรด้าน การสร้างกำลังใจให้ทีมงาน บริหารด้วยแรงบันดาลใจ ,
  การขจัดข้อโต้แย้งและผลักดันองค์กรสู่เป้าหมาย , Self Motivation 

 

  โทรศัพท์   0-2882-7598 , 088-903-3622

วิโรจน์ พุทธวิถี         
วิทยากร บริหารจัดการด้านคุณภาพ , พลังงาน , ปรับปรุงระบบการทำงาน
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม วศ.ม. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร

 

ชญตว์  พรภัทรกานต์      
นักฝึกอบรม ผู้บรรยาย ด้านการบริหารและการจัดการธุรกิจ

Trainer for Private Company in Business, Service Marketing Strategies and Hospitality Business

นักฝึกอบรม ด้านการจัดการธุรกิจ การจัดการธุรกิจบริการและกลยุทธ์ ภาคต้อนรับและบริการ

Part Time Lecturer, Private and Public University in Thailand

อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนหลายแห่ง

โทรศัพท์   0-2882-7598 , 088-903-3622 

 

นักจิตวิทยา             
นักจิตวิทยา ที่ปรึกษางานฝึกอบรม ด้านจิตวิทยาและการบริหาร 
วิทยากรพิเศษฝึกอบรมด้านจิตวิทยา - บริหาร ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ผู้จัดทำโครงการและแบบทดสอบ EQ สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ 
ที่ปรึกษา Knowledge Management Project (KM) 
การศึกษา : วท.บ. (จิตวิทยา) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) เกียรตินิยมดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 
ชาญณรงค์  ปันกองงาม         
Product Group Manager  
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการขาย-การตลาด
ที่ปรึกษางานพัฒนาธุรกิจและการลงทุน

 

โทรศัพท์  081-821-8071 , 088-903-3622 

 

ฐณวัฒน์ วุฒิอิสราพัชร์ 
วิทยากร-ที่ปรึกษา ด้าน โลจิสติกส์ , Supply chain , Warehouse


Business Development Partner at Proppjew
Co-founder at Proppjew
Business Analyst and Development Supervisor at JWD Info Logistics
Intermodal Executive Operation at Maersk Line
Operation Internship at DHL Supply Chain

การศึกษา :
มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต จักรพงษภูวนารถ
ระดับปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง

โทรศัพท์   0-2882-7598 , 088-903-3622

 

ชาคร  เกษมสันต์
วิทยากร-ที่ปรึกษา ด้านการขาย การบริหารทีมขาย

- Habasit Far East Pte Ltd. (Key Account Manager) / Switzerland
- John Bean Technologies (Thailand) Co., Ltd. (Senior Sales Engineer) / USA
- Alfa Laval (Thailand) Co., Ltd. (Senior Sales Engineer) / Sweden
- Hi-Cook (Thailand) Co., Ltd. (Sales Manager) / Japan
- Rieckermann (Thailand) Co., Ltd. (Assist Sales Manager) / Germany
- Delta Electronic (Thailand) PCL. (QA)

โทรศัพท์   0-2882-7598 , 088-903-3622
 
 
วัชระ  ทองบุญชู       
 Bachelor degree of Production Engineer
 Master degree of Quality Engineer
 King Mongkut University of Technology Thonburi,Bangkok Thailand 

 Consultant and Lecturer in Basic TQM Field : TQM , QC Circle , 7 QC tools , 5S
 

วราภรณ์ ไตรศักดิ์ศรี

1. การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นกลาง

2. การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office

3. การสร้างแบบสอบถาม Online

4. การสร้าง-จัดทำเว็บไซต์

5. เทคนิคการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

6. สถิติระดับกลาง

7. การตบแต่งภาพด้วย Adobe Photoshop

8. การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (ระดับ Intermediate – Advanced)

9. การใช้งานโปรแกรมประยุกต์เพื่อการประมวลผลทางด้านสถิติ

12. การจัดทำฐานข้อมูล

 


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยากร สอบถามได้ที่สถาบันฯ


สถาบันฝึกอบรม MOTIVA รับจัด IN-HOUSE ในทุกหลักสูตรที่เปิด Public Course    
และหลักสูตรเฉพาะอื่นๆ ทั้งทางด้านการบริหาร  การขาย-การตลาด  การบริการ  
การทำงานเป็นทีม
และการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน