บรรยากาศการอบรม

About us

 


Offers 100% Customer Satisfaction Training Service in the Human Side of  Enterprise.

        ความสำเร็จสูงสุดขององค์กร … เกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนาหลายๆปัจจัยประกอบขององค์กร  ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร  โดยอาศัยความรู้  ความสามารถ  ความเข้าใจ  ความพร้อมในการทำงานร่วมกัน  สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ  ตลอดจนความผูกพันในความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น

 

        สถาบันฝึกอบรม MOTIVA (Motivational Training Institute) – Motiva Ltd.  ได้ดำเนินกิจการด้านบริการ  และให้คำปรึกษาด้านการฝึกอบรม  เพื่อช่วยพัฒนาบุคลากรขององค์กรภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมต่างๆ  ติดต่อกันมา  ตั้งแต่พุทธศักราช 2530  โดยจดทะเบียนในชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดโมติวา – Motiva Ltd.  ที่อยู่ 57 ซ.ริมคลองชักพระ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700  
โทรศัพท์  028827519  ,  028827598  , 065-8849097  โทรสาร  0-2881-3532  
id line : @trainingbymotiva
E-mail. 
 info2@trainingbymotiva.com website : www.trainingbymotiva.com

         สถาบันฝึกอบรม MOTIVA จัดทำแนวทางการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากร โดยแบ่งเป็น 9 กลุ่มหลักสูตร  เพื่อเป็นแนวทางสำหรับพิจารณาเลือกและร่วมปรึกษา  หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม  กับทีมงานของสถาบันฯ  เพื่อจัดและปรับหลักสูตร  ให้เฉพาะเจาะจงและเหมาะสมสำหรับองค์กรของท่าน เพื่อประโยชน์สูงสุดที่องค์กรของท่านจะได้รับจากวิธีการจัดฝึกอบรมของสถาบัน MOTIVA

•  ก่อนดำเนินการจัดฝึกอบรมทุกครั้ง  ทีมวิทยากร จะศึกษาลักษณะงาน , สถานการณ์ปัจจุบัน , นโยบาย ,   ผลิตภัณฑ์  และวัฒนธรรมองค์กร  เพื่อนำไปสร้างหลักสูตรให้ เหมาะสมอย่างเฉพาะเจาะจงกับองค์กรของท่าน
•  ท่านสามารถติดต่อเพื่อปรึกษาหารือโดยตรง กับวิทยากรของสถาบัน  ได้ตลอดเวลา
•  พิเศษสุด !!!  หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นลงแล้ว วิทยากรและทีมงานพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาให้ท่านตลอดไป … ฟรี
สถาบันฝึกอบรม MTI     ยึดหลักการเรียนการสอนด้วยวิธี
  PROFIT … Method
P … Participation  มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยการร่วมกิจกรรม และแสดงความคิดเห็น
R … Repetition     เรื่องที่เรียนจะมีส่วนซ้ำเพื่อตอกย้ำให้กระจ่าง
O … Over all relevance  เรื่องทั้งหมดจะมีความเกี่ยวพันกันตลอด
F … Feedback       ผู้เข้าอบรมสามารถวัดผลการเรียนรู้ได้ด้วยการอภิปรายซักถาม แบบฝึกปฏิบัติ
I … Interesting     ผู้เข้าอบรมจะได้พบสิ่งที่น่าสนใจในเนื้อหา และวิธีการอบรมที่หลากหลาย
T … Transference สาระที่เรียนรู้จากองค์ประกอบต่างๆนั้น  ประยุกต์เข้ากับภาระกิจของผู้เข้าอบรมด้อย่างตรงไปตรงมา

ทีมวิทยากรประจำสถาบัน    ซึ่งเป็นผู้ดูแลและจัดทำหลักสูตรให้ กับแต่ละองค์กรได้อย่าง
 เต็มเวลา ได้แก่ 
เปรมฤดี ปันกองงาม ที่ปรึกษางานฝึกอบรม ด้านการบริการและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน teamwork และ จิตวิทยา
ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา ที่ปรึกษางานฝึกอบรม ด้านการขาย การตลาด และบริหารงาน
วัลภา วงศาโรจน์ ที่ปรึกษางานฝึกอบรม ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR) 

ชาญณรงค์ ปันกองงาม ที่ปรึกษางานฝึกอบรมด้านการขาย การตลาด การบริหารทีมขาย และ บริหารงาน
กมลภัทร บุญค้ำ ที่ปรึกษางานฝึกอบรม ด้านการตลาด การขาย การสร้างแรงบันดาลใจ 
ชาคร เกษมสันต์ ที่ปรึกษางานฝึกอบรม ด้านการขายและบริหารทีมขาย
นนทพัฒน์ โพธี ที่ปรึกษางานฝึกอบรม ด้านคลังสินค้า และ Logistic 
พัชพล เทพวัง ที่ปรึกษางานฝึกอบรม ด้านคลังสินค้า  Logistic และ Supply chain
วัชระ ทองบุญชู ที่ปรึกษางานฝึกอบรม ด้านคุณภาพ การเพิ่มผลผลิต 

 

การจัดสัมมนาของทางสถาบันฯ มีทั้ง In-house program ตามความต้องการของแต่ละองค์กร และ Public program