บรรยากาศการอบรม

ตารางการอบรม

 

โทรศัพท์  028827519 , 028827598 , 065-8849097  
Email  :  info@trainingbymotiva.com 
id line  :  @trainingbymotiva

 

Download ตารางการอบรมปี 2565 (มกราคม - ธันวาคม) รูปแบบ pdf

 

Download ตารางการอบรมปี 2566 (มกราคม - ธันวาคม) รูปแบบ pdf

  ( click ที่ชื่อหลักสูตร เพื่อดูรายละเอียดนะคะ )

 

public training course ... 1 - management
    online (zoom - google meeting) / onsite

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
101 ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี     อ21
zoom
อ21
zoom
พ 6
      zoom
พ 9
 
102 การสร้างแรงจูงใจบุคลากรและนำทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร          อ 6
zoom
อ 6
     
103 ภาวะผู้นำ : คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ        ศ 5
zoom
ศ 5
      ศ 9
104 เทคนิคการสอนและแนะนำ (teach-train-coach-suggest)     อ 5
zoom
อ 5
      พ 9   
105 เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน    zoom
อ14
      zoom
พ12
   
106 เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน (หัวหน้าทีม)   zoom
พฤ23
พ 6
zoom
พ 6
      พ 2  
107
ทักษะการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงให้พนักงาน (coaching & mentoring)           พ 5
   
109 การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์         ศ 9
zoom
ศ 9
     
115 เทคนิคและจิตวิทยาการบริหารทีมงานยุคปัจจุบันแบบมืออาชีพ            อ18    
116 หัวหน้าแนวคิด New Normal:หัวหน้ามืออาชีพยุคปัจจุบัน    ศ10
zoom
ศ10
        ศ18  
118
การบริหารเชิงกลยุทธ์และพัฒนาภาวะผู้นำ zoom
อ31
        zoom
อ 4
   
111 The Professional Trainer การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (หลักสูตร 2 วัน)   พ15   zoom
30-31
5-6       
112 บริหารและทำงานแบบมุ่งเป้าหมายอย่างแท้จริงด้วย OKR zoom
พฤ12
      zoom
พฤ8
     
119
บริหารเพิ่มพลังขับเคลื่อนทีมงานและองค์กรด้วย MBO
      พฤ4
zoom
พฤ4
       
120 เพิ่มศักยภาพองค์กรอย่างยั่งยืนด้วยการจัดการความรู้ (KM)         อ20
zoom
อ20
     
113 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) zoom
ศ 6
        zoom
ศ28
   
114 การสร้างวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์เพื่อภาพลักษณ์และการพัฒนาองค์กร  

อ14
zoom
อ14
 

        อ 8  

  

public training course ... 2 - selling / sales team management / marketing
    online (zoom - google meeting) / onsite

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
  สำหรับหัวหน้า / ผู้นำ / ผู้จัดการ ทีมขาย                
201 ทักษะการเป็นหัวหน้า/ผู้จัดการทีมงานขายรอบด้านอย่างมืออาชีพ      ศ22
zoom
ศ22
    zoom
ศ14
ศ25  
202 สร้างสุดยอดทีมขายด้วยหลักสุดยอดนักบริหารทีมขาย    อ28
zoom
อ28

    อ25
   
223 การมอบหมายงานและควบคุมงานขาย       พฤ25
zoom
พฤ25
      พฤ1
    online (zoom - google meeting) / onsite
   ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
  สำหรับทีมงานขาย                
203 การขายอย่างมืออาชีพ (professional selling - outside & inside)
  พ29
zoom
พ29
      ศ28
   
204 สร้างพลัง-เสริมทักษะการขายเพื่อเพิ่มยอดขายให้องค์กร zoom
ศ27
      พ28
zoom
พ28
     
205 การขายสไตล์ที่ปรึกษาเพื่อรักษาลูกค้าเดิมสร้างลูกค้าเพิ่มอย่างยั่งยืน     พ27
zoom
พ27
      พ30  
206 ขายอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า และรักษาไว้ได้ในทุกสถานการณ์
(โต้แย้ง-ต่อรอง-ปิดการขาย-งานหลังการขาย)
  อ28
zoom
อ28
      พฤ27
   
208 เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ที่ได้ผลสำเร็จ zoom
พ26
      อ27
zoom
อ27
     
210 เปิดการขาย / ปิดการขายแบบเซียนด้วย "ทักษะเชิงจิตวิทยา"   พฤ30
zoom
พฤ30
    zoom
จ26
พ26
   
211 ขายแบบหลายกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในยุคการแข่งขันสูง     อ26
zoom
อ26
      อ29  
220 เทคนิคการขายและการสื่อสารสำหรับลูกค้าต่างประเทศ   พฤ23
zoom
พฤ23
        พ16  
227 เจรจาสื่อสารโน้มน้าวจูงใจในการขายผ่าน email-line-Instagram-FB     พ 6
zoom
พ 6
        อ13
229 สุดยอดนักขาย 4.0       พ31
zoom
พ31
    ศ 4  
235 การเจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิง   พฤ23
zoom
พฤ23
        พฤ24  
230 สุดยอดนักเจรจาต่อรองสำหรับนักขายมืออาชีพ      พฤ21
zoom
พ 3
 

พฤ27 

   
232
สร้างโอกาสกับการขายการตลาดแนวคิด New Normal
    พ20
zoom
พ20
    พฤ20
   
233 กลยุทธ์การตลาดและการขาย รับมือสถานการณ์วิกฤต       zoom
พ24

zoom
จ29
    พ23  
234 พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส...ด้วยหลักการขายเชิงรุก (Proactive selling)   จ27
zoom
จ27
    พฤ29
zoom
พฤ29
     
    online (zoom - google meeting) / onsite
    ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สำหรับทีมการตลาด                
213 เพิ่มพลังการแข่งขันด้วยวิธีคิดแบบยุค 4.0 zoom
อ10
      พ14
zoom
พ14
     
215 สร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า       อ23
zoom
อ23
      อ 6
217 Event Marketing การตลาดเชิงกิจกรรม     พฤ7
zoom
พฤ7
      พฤ17  
222 การวางแผนการจัดกิจกรรมทางการตลาด
  zoom
ศ24
    อ 6
zoom
อ 6
     
224 ทำการตลาดให้ได้ผลสูงสุดด้วยกลยุทธ์ดิจิตอล zoom
พ25
      พ21
zoom
พ21
     
228 การตลาดยุคใหม่เพื่อความก้าวหน้าของธุรกิจ       พ24
zoom
พ24
      พฤ8

  

public training course ... 3 - service / CRM
    online (zoom - google meeting) / onsite
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
301 บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า        อ 2
zoom
อ 2
 
  อ 6
302 การจัดการกับการร้องเรียนต่อว่าของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ       อ16
zoom
อ16
      พฤ15
303 CRM-CEM บริหารความสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า zoom
อ10
      zoom
พ 7
     
305 การบริหารจัดการงานบริการให้เหนือความคาดหวังของลูกค้า   อ 7
zoom
จ 6

     

 อ 4

   
307 การจัดการคุณภาพงานบริการ : วิธีการและการประเมินผลอย่างมีคุณภาพ zoom
พฤ12
      พฤ22
zoom
พฤ22
     
308 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ       พฤ4
zoom
พฤ4
       

      

public training course ... 4 - เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การทำงาน - 1
    online (zoom - google meeting) / onsite
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
401 การบริหารเวลาและการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   zoom
ส18
อ12
zoom
อ12
      zoom
ศ11
 
402 เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล   zoom
พ25
  zoom
พฤ7
zoom
พฤ11
อ20
zoom
อ20
     
403 วิธีสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
      พ 3
zoom
พ 3
      อ13
413 สื่อสารผ่านสื่อ email-line-tel เพื่อสร้างความพอใจและความเข้าใจที่ถูกต้อง      พ 7
zoom
พ 7
      พ23  
404 เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ  zoom
จ23
อ22
zoom
อ22
      อ11
   
417 การสื่อสารเพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน     พฤ21
zoom
พฤ21
      zoom
พฤ17
 
410 การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ zoom
อ24
zoom
จ27
zoom
อ 5
  ศ16
zoom
ศ16
     
405 ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ    ศ17
zoom
ศ17
  zoom
จ 8
จ 5
  ศ21
   
406 การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร 
      พ10
zoom
พ10
    อ22  
415 การจัดระบบเอกสารและไฟล์ข้อมูล ให้ได้ผลในยุค 4.0 zoom
พฤ5
          พฤ10  
407 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( 2 วัน )   24-25
zoom
24-25
      7-8    
408 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ (intensive course 1 วัน) zoom
อ31
    อ 9
zoom
อ 9
      ศ 2
409 บุคลิกภาพที่ดี สร้างความสัมพันธ์และความพึงพอใจให้ลูกค้า-ผู้ติดต่อ     อ26
zom
อ26
      ศ25  
411 เทคนิคการจัดประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล        อ 2
zoom
อ 2
 zoom
อา 4
  พ16  
414 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel อย่างมืออาชีพ       zoom
อ16
       

public training course ... 5 - HR management
    online (zoom - google meeting) / onsite
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค.  มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
501 การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบัน อย่างมืออาชีพ  zoom
ศ20
 zoom
ส25
     

zoom
ศ 7

   
513 HR ยุคดิจิตอล : HR 4.0      zoom
ส23
ศ19
zoom
ศ19
       
502 การบริหารผลการปฏิบัติงาน - การประเมินผล zoom
ส28
        zoom
ศ21
   
503 การจัดทำตัวชี้วัด KPI ที่ได้ผลและใช้ได้จริง  zoom
ศ27
    zoom
ส20
ศ16
zoom
ศ16
 
 
504 ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ              ศ 4  
506 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP    ศ17
zoom
ศ17
          ศ 2
507 HRD for New HRD Staff 
    zoom
ศ29
      ศ11  
508 การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร          ศ 2
zoom
ศ 2
zoom
ส 8
   
511
เทคนิคการเขียน job description       ศ26
zoom
ศ26
       
512 การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และ workflow   ศ24
zoom
ศ24
        zoom
ศ18
 
510 การปฐมนิเทศที่มีประสิทธิภาพและน่าสนใจ     ศ 8
zoom
ศ 8
         
514 เทคนิคการจัดกิจกรรมพนักงานอย่างมีประสิทธิผล       พฤ11
zoom
พฤ11
zoom
พฤ22
     
515 HR for Non-HR     ศ 1
zoom
ศ 1
         

  

public training course ... 6 - เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การทำงาน - 2
    online (zoom - google meeting) / onsite
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
631 การพัฒนาบุคลากรด้วยเทคนิค 7Q เพื่อความสำเร็จขององค์กร   พฤ2
zoom
พฤ2
        พ 2  
625 การปรับ Mindset-สร้าง Growth Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน zoom
พ11
zoom
พฤ16
    zoom
พ14
zoom
ศ30
     
600 คิดเชิงบวกและทัศนคติที่ดีในการทำงาน      ศ 8
zoom
ศ 8
      พฤ10  
609 สร้างพลังการคิด คิดสร้างสรรค์ เพิ่มพลังการแข่งขันให้องค์กร        พ17
zoom
พ17
      อ20
601 EQ & Self Development เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน      จ25
zoom
จ25
    พ26
   
602 สร้างแรงบันดาลใจ เสริมพลังบวก เพื่อความสำเร็จ zoom
ศ 6
      อ13
zoom
อ13
     
603 การตั้งเป้าหมายและวางแผนงาน       ศ 5
zoom
ศ 5
       
604 การคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน    ศ10
zoom
ศ10
          ศ16
605 การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Thinking     zoom
อ26
พ10
zoom
พ10
      อ20
606 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  

พฤ9
zoom พฤ9 

      zoom
พฤ6
   
626 การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค 8D
    อ19
zoom
อ19
      พฤ3  
607 การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย WORK HARD WORK SMART
    zoom
ศ15
ศ26
zoom
ศ26
      ศ16
608 เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก GEN  

 พฤ16
zoom
พฤ16

 zoom
อ12
    พฤ20
   
611 กลยุทธ์รับมือกับสารพัดปัญหา"เรื่องคน"     ศ 1
zoom
ศ 1
      พ30  
632 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้วย Design thinking zoom
พ18
      พฤ15
zoom
พฤ15
     
    online (zoom - google meeting) / onsite
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย.
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
612 การเขียนแผนและบริหารโครงการ          zoom
ศ23
     
618 เทคนิคการปรับปรุงการทำงานเพิ่อเพิ่มประสิทธิภาพ
      พฤ18
zoom
พฤ18
      ศ 9
630 พัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วย PDCA zoom
พฤ19
          อ 8  
623 ประสานความคิด เพิ่มพลังสร้างสรรค์ด้วย Mind map     zoom
พฤ21
  พฤ1
zoom
พฤ1
     
613 การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล

 

zoom
ศ13
 

zoom
อ21
      zoom
อ11
   
621 การวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ    พ 8
zoom
พ 8
      พ19
   
627 Finance for Non-Finance การเงินเป็นเรื่องของผู้บริหารทุกคน
        ศ30
zoom
ศ30
     
624 การบริหารต้นทุนเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันให้องค์กร       พฤ18
zoom
พฤ18
       
628 เคล็ดลับการทำงานกับคนต่างชาติและคนไทยให้ประสบความสำเร็จ zoom
พ18
     

 พฤ15
zoom
พฤ15

     
629 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562    

 อ12
zoom
อ12
 

         

  

public training course ... 7 : Logistic - Warehouse - Quality 
    online (zoom - google meeting) / onsite
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
  คลังสินค้า - โลจิสติกส์                
742 เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการแข่งขัน   zoom
อ14
      zoom
อ18
   
700 การจัดการสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันและลดต้นทุน      zoom
ส2
พ17
zoom
พ17
    zoom
พฤ10
พ 7
708 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการตรวจนับสินค้า     zoom
อ 5
zoom
จ18
  zoom
อ27
  พ 9
zoom
พ 9
 
738 การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่ให้แข็งแกร่ง   พฤ9
zoom
พฤ9
      zoom
พ 5
zoom
ศ25
 
706 การจัดการและควบคุมความปลอดภัยในคลังสินค้า   zoom
พ22
  zoom
อ 9
zoom
พ21
  zoom
พ16
พ14
709 ทำอย่างไรจะทำให้การตรวจรับ-จ่ายถูกต้องมีประสิทธิภาพ zoom
พ11
      พ 7
zoom
พ 7
     
739 การจัดการ Supply chain - Logistics อย่างมีประสิทธิภาพ zoom
อ24
      zoom
อ13
     
707 การบริหารการจัดส่ง-ขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำ     พ20
zoom
พ20
zoom
อ23
    zoom
อ15
 
740 การขนส่ง-จัดส่ง-วางบิล-รับเช็ค ที่สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยการบริการ   พ 8
zoom
พ 8
      พ19
zoom
ศ 4
 
    online (zoom - google meeting) / onsite
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
  Quality-เพิ่มคุณภาพการทำงาน                
711 Ho Ren So กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  zoom
พฤ5
      ศ 2
zoom
ศ 2
     
713 เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน
zoom
จ 9 
  อ19
zoom
อ19
zoom
พ14 
  zoom
ส15
  พ14
720 เทคนิคลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุนและความสูญเปล่าในการทำงาน     พ27
zoom
จ 1
    zoom
อ15
 
726 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยความปลอดภัย
        พฤ22
zoom
พฤ22
     
737 TPM-Total Productive Maintenance  zoom
ส21
        ส 8
   
741 คิดสร้างสรรค์ จุดประกายความคิด เพิ่มแนวคิดใหม่ๆ เพื่อสร้างผลงาน KAIZEN        พฤ4     พฤ3  

 

 


 
         ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษากันเกี่ยวกับแผนการฝึกอบรมได้ทันทีที่  
พิเศษ !!..... หากไม่สามารถเข้าอบรมในวันที่กำหนดไว้ 
สถาบันยินดีให้บริการจัดฝึกอบรม เฉพาะกลุ่มในหน่วยงานของท่าน 
ทั้งกลุ่มใหญ่ และกลุ่มเล็ก   
หากท่านมีกลุ่มบุคลากรที่จะฝึกอบรมเพียง 1-5 ท่าน เราก็ยินดีบริการจัดฝึกอบรมกลุ่มเล็กเฉพาะให้ได้ค่ะ 

info@trainingbymotiva.com

หรือโทรศัพท์คุยกันก็ได้ที่ 
Tel. 
028827519 , 028827598 , 065-8849097   id line : @trainingbymotiva

 คุยโดยตรงกับ พรประภา (ที่ปรึกษาหลักสูตร ) หรือ อาจารย์เปรมฤดี ( ผู้พัฒนาหลักสูตร )