บรรยากาศการอบรม

ตารางการอบรม

 

 

 

Download ตารางการอบรมปี 2567 (มกราคม - ธันวาคม) รูปแบบ pdf

Download ตารางการอบรมปี 2566 (มกราคม - ธันวาคม) รูปแบบ pdf

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
      2566                              2567
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
101 ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี  พ 8
zoom
อ 7
zoom
พฤ9
  พฤ11         พ12
102 การสร้างแรงจูงใจบุคลากรและนำทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร          พ27      
103 ภาวะผู้นำ : คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ    ศ 1
zoom
ศ 1
      ศ 5    
104 เทคนิคการสอนและแนะนำ (teach-train-coach-suggest)     ศ12          
105 เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน        อ 6       ศ 7
106 เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน (หัวหน้าทีม) พฤ2       พฤ21      
107
ทักษะการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงให้พนักงาน (coaching & mentoring)           พ 3    
109 การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์         ศ 29      
115 เทคนิคและจิตวิทยาการบริหารทีมงานยุคปัจจุบันแบบมืออาชีพ       
  พ24    
116 หัวหน้าแนวคิด New Normal:หัวหน้ามืออาชีพยุคปัจจุบัน  ศ17
zoom
ศ17
zoom
ศ22
  อ13       อ11
118
การบริหารเชิงกลยุทธ์และพัฒนาภาวะผู้นำ             พ 8  
111 The Professional Trainer การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (หลักสูตร 2 วัน)       2-3        
112 บริหารและทำงานแบบมุ่งเป้าหมายอย่างแท้จริงด้วย OKR     พฤ11       พฤ16  
119
บริหารเพิ่มพลังขับเคลื่อนทีมงานและองค์กรด้วย MBO
        พฤ7      
120 เพิ่มศักยภาพองค์กรอย่างยั่งยืนด้วยการจัดการความรู้ (KM)           พฤ4    
113 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)             ศ10  
114 การสร้างวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์เพื่อภาพลักษณ์และการพัฒนาองค์กร อ 7     พ21       พ19
121 การบริหารการเปลี่ยนแปลง Change Management         อ19      
122 เทคนิคการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ          ศ 1      
123 ทักษะการสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน จ13       พ 6      
124 Mindset สำหรับหัวหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน zoom
อ28
  อ23       พ 8  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
      2566                            2567
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
สำหรับหัวหน้า / ผู้นำ / ผู้จัดการ ทีมขาย
201 ทักษะการเป็นหัวหน้า/ผู้จัดการทีมงานขายรอบด้านอย่างมืออาชีพ  ศ24       อ26      
202 สร้างสุดยอดทีมขายด้วยหลักสุดยอดนักบริหารทีมขาย        อ20       พฤ20
223 การมอบหมายงานและควบคุมงานขาย   ศ 1       พฤ25    

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
     2566                            2567
พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
สำหรับทีมงานขาย
203 การขายอย่างมืออาชีพ (professional selling - outside & inside)
      พ28       อ25
204 สร้างพลัง-เสริมทักษะการขายเพื่อเพิ่มยอดขายให้องค์กร     ศ26       พ29  
205 การขายสไตล์ที่ปรึกษาเพื่อรักษาลูกค้าเดิมสร้างลูกค้าเพิ่มอย่างยั่งยืน พ29       พฤ29      
206 ขายอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า และรักษาไว้ได้ในทุกสถานการณ์
(โต้แย้ง-ต่อรอง-ปิดการขาย-งานหลังการขาย)
      พฤ29       พ26
208 เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ที่ได้ผลสำเร็จ     พฤ25       อ14  
210 เปิดการขาย / ปิดการขายแบบเซียนด้วย "ทักษะเชิงจิตวิทยา"  zoom
พ 8
    พฤ29       ศ28
211 ขายแบบหลายกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในยุคการแข่งขันสูง อ28       พฤ29      
220 เทคนิคการขายและการสื่อสารสำหรับลูกค้าต่างประเทศ พ15         ศ19    
227 เจรจาสื่อสารโน้มน้าวจูงใจในการขายผ่าน email-line-Instagram-FB   พ 6     พ 6      
229 สุดยอดนักขาย 4.0 พฤ30   อ30       พฤ30  
235 การเจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิง zoom
ศ24
    พฤ22       พ26
230 สุดยอดนักเจรจาต่อรองสำหรับนักขายมืออาชีพ          พ27      
232
สร้างโอกาสกับการขายการตลาดแนวคิด New Normal       พฤ15        
233 กลยุทธ์การตลาดและการขาย รับมือสถานการณ์วิกฤต พฤ30         อ30    
234 พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส...ด้วยหลักการขายเชิงรุก (Proactive selling)       พ28       พฤ27

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
     2566                            2567
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
สำหรับทีมการตลาด
236 อยู่รอดและเติบโตในสภาพเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงในตลาดโลก (ปัจจุบันและอนาคต) ศ17
  อ23
 
  ศ24
 
215 สร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า   พ13     อ12      
217 Event Marketing การตลาดเชิงกิจกรรม พฤ16     พ14        
222 การวางแผนการจัดกิจกรรมทางการตลาด
          อ 2    
224 ทำการตลาดให้ได้ผลสูงสุดด้วยกลยุทธ์ดิจิตอล     พฤ25       อ21  
228 การตลาดยุคใหม่เพื่อความก้าวหน้าของธุรกิจ   อ19     อ29      

 

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
     2566                            2567
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
301 บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า    พ13   พฤ8        
302 การจัดการกับการร้องเรียนต่อว่าของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ   พ 6     พฤ14      
303 CRM-CEM บริหารความสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า     พฤ18       ศ24  
305 การบริหารจัดการงานบริการให้เหนือความคาดหวังของลูกค้า     พ17         พ19
307 การจัดการคุณภาพงานบริการ : วิธีการและการประเมินผลอย่างมีคุณภาพ             อ21  
308 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ       พฤ1        

 

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
     2566                            2567
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
401 การบริหารเวลาและการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ศ10
zoom
ศ10
zoom
ศ15
    ศ15      
402 เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล         ศ16     พ29  
403 วิธีสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
  อ12       พฤ11    
413 สื่อสารผ่านสื่อ email-line-tel เพื่อสร้างความพอใจและความเข้าใจที่ถูกต้อง  พ15       ศ22      
404 เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ   zoom
พ15
    อ20       พฤ6
417 การสื่อสารเพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน พฤ16 zoom
จ18
    พฤ7      
410 การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ zoom
พ29
  อ16       พฤ16  
405 ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ          พ20     อ18
406 การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร 
พ22         พฤ4    
415 การจัดระบบเอกสารและไฟล์ข้อมูล ให้ได้ผลในยุค 4.0 พฤ9           อ 7  
407 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( 2 วัน ) 30พย-1ธค     9-10       21-22
408 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ (intensive course 1 วัน)  zoom
จ27
พฤ7 ศ19       พฤ9  
409 บุคลิกภาพที่ดี สร้างความสัมพันธ์และความพึงพอใจให้ลูกค้า-ผู้ติดต่อ พฤ23    
อ26      
411 เทคนิคการจัดประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล  อ21         พ10    
414 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel อย่างมืออาชีพ         อ 5      
418 เทคนิคการสื่อสารเชิงรับ Reactive Communication Teechnique           พ 3    

 

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
     2566                            2567
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
501 การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบัน อย่างมืออาชีพ                                                          ศ17  
513 HR ยุคดิจิตอล : HR 4.0       ศ16        
502 การบริหารผลการปฏิบัติงาน - การประเมินผล         ศ 8      
503 การจัดทำตัวชี้วัด KPI ที่ได้ผลและใช้ได้จริง      ศ19          
504 ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ  ศ 3         ศ26    
506 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP    ศ 8           ศ21
507 HRD for New HRD Staff 
ศ10       ศ15      
508 การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร            ศ 5    
511
เทคนิคการเขียน job description       ศ 9        
512 การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และ workflow zoom
ศ17
            ศ 7
510 การปฐมนิเทศที่มีประสิทธิภาพและน่าสนใจ     ศ26          
514 เทคนิคการจัดกิจกรรมพนักงานอย่างมีประสิทธิผล         จ11      
515 HR for Non-HR     ศ12          

 

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
     2566                            2567
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
631 การพัฒนาบุคลากรด้วยเทคนิค 7Q เพื่อความสำเร็จขององค์กร พฤ23     พฤ15       อ25
625  การปรับ Mindset-สร้าง Growth Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน   zoom
ศ15
พ24       อ28  
600  คิดเชิงบวกและทัศนคติที่ดีในการทำงาน  พฤ9 zoom
ศ 1
    พ13      
634  คิดอย่างสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาการทำงาน    พ20
zoom
พ20
      ศ26    
601  EQ AQ & Self Development เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน       ศ 2        
602  สร้างแรงบันดาลใจ เสริมพลังบวก เพื่อความสำเร็จ     พฤ18       ศ10  
603  การตั้งเป้าหมายและวางแผนงาน zoom
อ21
    ศ23        
604  การคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน    ศ15           ศ14
605  การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Thinking   zoom
อ19
    ศ 1      
606  การแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  zoom
ศ17
    ศ23       พฤ13
626  การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค 8D
ศ 3
zoom
ศ 3
      อ12      
607  การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย
WORK HARD WORK SMART

  ศ15
zoom
ศ15
      อ 2    
608  เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก GEN       พฤ22       พฤ20
611  กลยุทธ์รับมือกับสารพัดปัญหา"เรื่องคน" พ22         ศ19    
632  เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้วย Design thinking             ศ31  
633 การทำงานแบบ Agile เพื่อเพิ่มผลสำเร็จในงาน zoom
พฤ16
zoom
ศ 1
  อ13        

 ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
     2566                            2567
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
612 การเขียนแผนและบริหารโครงการ          ศ22      
618 เทคนิคการปรับปรุงการทำงานเพิ่อเพิ่มประสิทธิภาพ
  ศ 8
zoom
อ19
      อ23    
630 พัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วย PDCA อ 7
zoom
ส11
      พฤ14      
623 ประสานความคิด เพิ่มพลังสร้างสรรค์ด้วย Mind map         พ20      
613 การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล zoom
พฤ23
  พ17       อ14  
621 การวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ        พฤ8       อ11
627 Finance for Non-Finance การเงินเป็นเรื่องของผู้บริหารทุกคน
          อ23    
624 การบริหารต้นทุนเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันให้องค์กร       พฤ1        
628 เคล็ดลับการทำงานกับคนต่างชาติและคนไทยให้ประสบความสำเร็จ       อ 6     พฤ9  
629 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562        อ27        

 

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
     2566                            2567
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
คลังสินค้า - โลจิสติกส์
742 เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการแข่งขัน       พ 7       พ12
700 การจัดการสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันและลดต้นทุน    พฤ7
zoom
พ 6
      พฤ11    
708 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการตรวจนับสินค้า พ 8
zoom
พ 8
      พ13      
738 การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่ให้แข็งแกร่ง     อ16       พ15  
745 การบริหารคลังสินค้าและระบบ AS/RS (Warehouse Management and AS/RS)  พ15
zoom
พ15
      อ 5     พฤ6
706 การจัดการและควบคุมความปลอดภัยในคลังสินค้า   พฤ14       พ24    
744 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านโลจิสติกส์ด้วย Lean & Kaizen พ22
zoom
พ22
      พฤ21      
739 การจัดการ Supply chain - Logistics อย่างมีประสิทธิภาพ      พ24       พฤ23  
707 การบริหารการจัดส่ง-ขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำ อ14
zoom
พ29
    พ21       อ18
740 การขนส่ง-จัดส่ง-วางบิล-รับเช็ค ที่สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยการบริการ       พ14       พฤ13
746 การประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ : Logistics Key Performance Indicator พฤ23       พ20      

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
     2566                            2567
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
Quality-เพิ่มคุณภาพการทำงาน
711 Ho Ren So กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน      อ30       พ15  
713 เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน
  พฤ14   พ 7        
720 เทคนิคลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุนและความสูญเปล่าในการทำงาน อ14       ศ 8      
726 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยความปลอดภัย
zoom
จ 6
        พ10    
737 TPM-Total Productive Maintenance              ศ17  
741 คิดสร้างสรรค์ จุดประกายความคิด เพิ่มแนวคิดใหม่ๆ เพื่อสร้างผลงาน KAIZEN  พฤ2
zoom
พฤ2
      อ19      
743 การทำงานแบบลีน (Lean) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน     พ31       อ28  

 

 

พิเศษ !!..... หากไม่สามารถเข้าอบรมในวันที่กำหนดไว้
สถาบันยินดีให้บริการจัดฝึกอบรม เฉพาะกลุ่มในหน่วยงานของท่าน
ทั้งกลุ่มใหญ่ และกลุ่มเล็ก
หากท่านมีกลุ่มบุคลากรที่จะฝึกอบรมเพียง 1-5 ท่าน เราก็ยินดีบริการจัดฝึกอบรมกลุ่มเล็กเฉพาะให้ได้ค่ะ

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษากันเกี่ยวกับแผนการฝึกอบรมได้ทันทีที่

info@trainingbymotiva.com

หรือโทรศัพท์คุยกันได้ที่ ...
Tel. 
028827519 , 028827598 , 065-8849097   id line : @trainingbymotiva

คุยโดยตรงกับ พรประภา (ที่ปรึกษาหลักสูตร ) หรือ อาจารย์เปรมฤดี ( ผู้พัฒนาหลักสูตร )