บรรยากาศการอบรม

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2561

 โทรศัพท์  0-2882-7519  ,  0-2882-7598   Email  :  info@trainingbymotiva.com     id line : @trainingbymotiva

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2561

ปปช. - สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ... หลักสูตร พัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบและการคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ , หลักสูตร การบริหารจัดการงานบุคคลสมัยใหม่ , หลักสูตร การบริหารผลงานโยใช้ตัวชี้วัด KPI , ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง , หลักสูตร จิตวิทยาการสื่อสารในองค์กร, หลักสูตร นวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กรยุค 4.0
IARP Services Co.,Ltd. ... หลักสูตร Happy Work - Happy Life
IARP Asia Co.,Ltd. ... หลักสูตร Happy Work - Happy Life
Khamkeut Saen-Odom Gold Mining Co.,Ltd. (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) ... หลักสูตร ยุทธวิธีแนวทางปฏิบัติงานในคลังสินค้าและตรวจนับสินค้าประจำปี
ชมรมพุทธศาสตร์สากล ... หลักสูตร กลยุทธ์การรับมือกับสารพัดปัญหาเรื่องคนและเทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก GEN
NBD Healthcare Co.,Ltd. ... หลักสูตร การตลาดที่ได้ผลในยุค 4.0
บริษัท ดีเอสซี ซินดิเคท จำกัด ... หลักสูตร การตลาดที่ได้ผลในยุค 4.0
บริษัท พิดิไลต์ แบมโก จำกัด ... หลักสูตรบุคลิกภาพและการปรากฎกายที่ดี สร้างความสัมพันธ์และความพึงพอใจให้ลูกค้า-ผู้ติดต่อ
Life & Living Co.,Ltd.... หลักสูตร การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร
หจก.ยูพีเอช อินเซนต์ ... หลักสูตรคิดบวก คิดสร้างสรรค์ เพิ่มพลังการคิด เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
สถาบันรัชต์ภาคย์ ... หลักสูตร สร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงาน
EAST WEST Trading and Agency Co.,Ltd. ... หลักสูตร คิดเชิงบวกและทัศนคติที่ดีในการทำงาน , หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานคลังสินค้าและจัดส่งสินค้า
บริษัท อินเตอร์โรล (ประเทศไทย) จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน
H.V Fila Co.,Ltd. ... หลักสูตร การทำงานเชิงรุกสู่ความสำเร็จ , หลักสูตร การวางแผนและลำดับความสำคัญของงาน
Scoot Design Co.,Ltd. .. หลักสูตร เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก GEN (2รุ่น)
Advance Stainless Steel Co.,Ltd. ... หลักสูตรการแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
One Stop Service Enterprise Co.,ltd. ... หลักสูตร 7 ปัจจัยแห่งความสำเร็จของนักบริการมืออาชีพ
บริษัท บางกอกวัสดุภัณฑ์ จำกัด ... หลักสูตร เพิ่มพลังการขาย เพิ่มยอดขาย เพื่อความสำเร็จสูงขึ้น
Hidromek Construvtion Equipment (Thailand) Co.,Ltd. ... หลักสูตร HORENSO กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
บริษัท เอ็กเซล พร๊อพเพอร์ตี้ ดิเวลลอปดม้นท์ จำกัด ... หลักสูตร การสร้างสรรค์งานบริการให้เหนือความต้องการของลูกค้า (2รุ่น)
ศูนย์ธุรกิจ SME ธนาคารไทยพาณิชย์ ตลาดหนองมน ... หลักสูตร ทำอย่างไรให้ธุรกิจโตอย่างต่อเนื่องและลูกค้ารักแบรนด์ของเรา
บริษัท เวล อินเตอร์พาร์ท จำกัด ... หลักสูตร ... คิดเชิงบวกและทัศนคติที่ดีในการทำงาน
Bionet Asia Co.,Ltd. ... หลักสูตร ภาวะผูเ้นำและพัฒนาทักษะของหัวหน้างาน
บริษัท บีที มิตรแลนด์ จำกัด ... หลักสูตร การจัดทำตัวชี้วัด KPIs ที่ได้ผลและใช้ได้จริง
บริษัท สยามเทมป์ จำกัด ... หลักสูตร สื่อสาร-ประสานงาน ให้งานได้ผลคนร่วมมือ , หลักสูตร ภาวะผู้นำและศิลปะการสื่อสาร การมอบหมายงาน การควบคุมงาน การติดตามงาน
โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ ... หลักสูตร ผู้นำแบบนี้สิที่ใครๆก็รัก
บริษัท สยามเมทัลเวอร์ค อินดัสตรี้ จำกัด .. หลักสูตร ระบบงานแบบลีน (2รุ่น)
OWARI SEIKI (Thailand)  Co.,Ltd. ... หลักสูตร  การดำเนินกิจกรรมคุณภาพ QCC ภายในองค์กร
ITW-HLP (Thailand) Co.,Ltd. ... หลักสูตร การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP
บริษัท เอสเตท ครีเอชั่น จำกัด ... หลักสูตร จิตวิทยากรการขาย
คลินิกจาเรม ... หลักสูตร การเจรจาสื่อสารโน้มน้าวจูงใจในงานขายทางสื่ออิเลคทรอนิคส์
บริษัท ไกรเนอร์ ไบโอวัน (ไทยแลนด์) จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล (2รุ่น)
ธนาคารแห่งประเทศไทย ... หลักสูตร เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล
บริษัท เหลียงชิอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด ... หลักสูตร ผสานพลังเพื่อการทำงานในยุค 4.0
ศาลแรงงานภาค 1 ... หลักสูตร กลยุทธ์การพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จ , หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจเพื่อการำทงานที่มีประสิทธิผล
บริษัท สยามอินดัสเตรียล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ... หลักสูตร CRM และ การสื่อสารประสานงานให้งานได้ผลคนร่วมมือและได้ใจจากลูกค้า
องค์การสุรา 
... หลักสูตร การขนส่งสินค้า-วัตถุอันตรายอย่างถูกวิธีมีประสิทธิภาพ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ... หลักสูตร ภาวะผู้นำยุค Thailand 4.0 (3รุ่น) , หลักสูตร ภาวะผู้นำ สำหรับหัวหน้าและเทคนิคการประชุมกลุ่มย่อย
บริษัท เอ็มเอ็มไอ พรีซ๊ชั่น ฟอร์มิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ... เทคนิคการสร้างแรงจูงใจเพื่อนำทีมงานอย่างได้ผล (4 รุ่น)
สำนักงานปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ... หลักสูตร การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ... หลักสูตร การจัดทำตัวชี้วัด KPIs ที่ได้ผลและใช้ได้จริง
บริษัท อุบลไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) ... หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (4รุ่น) ,  หลักสูตร การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคืกรสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ (4รุ่น), หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจตนเองเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ (4รุ่น) , หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์งาน
บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงการทำงาน ให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
บริษัท เอ็มโกเวท จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน , หลักสูตร การขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มผลสำเร็จในการขาย
บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด  ... หลักสูตร คิดสร้างสรรค์-นวัตกรรม เพิ่มพลังการแข่งขันให้องค์กร (2รุ่น) , หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและสื่่อความอย่างมีประสิทธิภาพ ( 2 รุ่น )
URC (Thailand) Co.,Ltd. ... หลักสูตร การบริหารงานเอสการและจัดเก็บเอกสาร
สำนักงานตลาด ... หลักสูตร กลยุทธ์การมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน อย่างมีประสิทธิภาพ
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษษ ... หลักสูตรเทคนิคการนำเสนอย่างมีประสิทธิภาพ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ... หลักสูตร การบริหารทรัพยากรบุคคล และ หลักสูตร การคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์
บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด ... หลักสูตร ภาวะผู้นำและการพัฒนาทักษะของหัวหน้างาน , หลักสูตร สร้างพลัง-เสริมทักษะการขายเพื่อเพิ่มยอดขายให้องค์กร
บริษัท ซีออน แอดวานซ์ โพลีมิกซ์ จำกัด ... หลักสูตร สร้างแรงบันดาลใจ เสริมพลังบวก เพื่อความสำเร็จ
Furukawa Automotive Systems (Thailand) Co.,Ltd. ... หลักสูตร เทคนิคการมอบหมายงาน ติดตามงาน และแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
T.T.S.Corporation Ltd. ... หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพในการติดต่อสื่อสารทั้งในและนอกองค์กร
สำนักอำนวยการศาลแพ่ง ... หลักสูตร EQ เพืื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน
Best Equipment Certer Co.,Ltd ... หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด ... หลักสูตร เครื่องมือพัฒนคุณภาพ 7 New QC Tools
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... หลักสูตร โทรศัพท์อย่างไรให้ได้ใจและได้งาน (2รุ่น)
2B Marketing Co.,Ltd. ... หลักสูตร บริหาร - สื่อสาร - ขาย อย่างไรให้ได้ใจและได้งาน
Interlink Communication PCL. ... หลักสูตร ยุทธวิธีแนวทางปฏิบัติงานในคลังสินค้าและตรวจนับสินค้าประจำปี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ... หลักสูตร เทคนิคเพื่อจัดการกับปัญหาและการตัดสินใจเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ , หลักสูตร ทฤษฎีแรงจูงใจบริหารคน 3 GEN - X , Y , Baby boom
Marsun Co.,Ltd. ... หลักสูตร เทคนิคการจัดประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล
Kerry Ligistics (Thailand) Co.,Ltd. ... เทคนิคการเช็คสต๊อกอย่งมีประสิทธิภาพ
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ... หลักสูตร Self Development กลยุทธ์การพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จในงาน
ธรรมนิติ ... การบริหารและจัดเก็บเอกสาร (2รุ่น) , การจัดการงานธุรการยุคใหม่
The Storage Battery PCL. ... หลักสูตร การจัดทำตัวชี้วัด KPIs ที่ได้ผลและใช้ได้จริง
บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล
Total A Link (Thailand) Co.,Ltd. ... หลักสูตร เทคนิคการคิดเชิงจิตวิทยาและการจัดการปัญหาที่มีปรสิทธิภาพ ( 5 รุ่น ) , หลักสูตร ทัศนคติและความรับผิดชอบในการทำงาน
Imagine Tour and Travel Service Co.,ltd. ... หลักสูตรบุคลิกภาพและการสื่อสารส่งเสริมการขาย-บริการ ให้ชนะใจลูกค้า ( 2 รุ่น )
Business Service Alliance Co.,Ltd. ... หลักสูตร กลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขาย
PC.Intertrade Co.,ltd. ... หลักสูตร การควบคุมและจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้าและในการขนส่ง
S.A.Precision Co.,Ltd. ... หลักสูตร เทคนิคการสื่อสาร การประสานงาน อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอก
การประปานครหลวง ... หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน , หลักสูตร การเขียนข้อเสนอโครการอย่างมืออาชีพ
บริษัท ฟาสท์ ออโต้ ไดร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด .. หลักสูตร เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน
บริษัท เอกอุทัย จำกัด ..การจัดทำตัวชี้วัด KPIs ที่ได้ผลและใช้ได้จริง
บริษัท เอ็ม ยู ไอ รับเบอร์ เบลท์ จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน : การสั่งงาน การสอนงาน , หลักสูตร EQ เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน
YIC Asia Pacific Corporation Ltd ... หลักสูตร การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ... หลักสูตร บริการด้วยใจ : บริการอย่างไรให้ได้งานและได้ใจ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ... หลักสูตร เทคนิคการสร้างความประทับใจในการให้บริการ
Pharma Alliance Co.,Ltd. ... หลักสูตร เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล , หลักสูตร การประเมินผลและบริหารผลการปฏิบัติงาน
สำนักงานเลขาธิการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ... หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการบริการงาน (2รุ่น) , หลักสูตร ระบบการเป็นพี่เลี้ยงและการให้คำปรึกษา (2รุ่น)
บริษัท บางกอกพลาสวู้ด จำกัด ... หลักสูตร จิตสำนึกและความรับผิดชอบในการทำงาน
บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ... หลักสูตร การปรับทัศนคติ เปลี่ยนมุมมองการทำงาน เพื่อลดความเครียดในการทำงาน "งานได้ผล คนเป็นสุข" (3รุ่น) , หลักสูตร ทำอย่างไรให้ชีวิตการทำงานมีความสุข มั่นคง ก้าวหน้า และรักองค์กร (2รุ่น)
Hitachi Consumer Products (Thailand) Co.,Ltd. ... หลักสูตร เพิ่มพลังการแข่งขันด้วยการคิดแบบยุคนวัตกรรม 4.0
TM Industry Co.,Ltd. ... หลักสูตร กลยุทธ์ปิดการขายและงานหลังการขาย
Steel Case Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd. ... หลักสูตร การเพิ่มผลผลิตและความปลอดภัยด้วย 5ส , หลักสูตร KAIZEN เพื่อการเพิ่มผลผลิต
บริษัท ยัวซ่า แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ... หลักสูตร ทักษะการสัมภาษณ์งานที่มีประสิทธิภาพ , หลักสูคร KAIZEN เพื่อการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่อง
บริษัท เคียวเซกิ ออโตโมทิฟ ไปป์ปิ้ง จำกัด ... หลักสูตร การบริหารผลการผลิตและกิจกรรมส่งเสริมการผลิต
Biopharm Chemical Co.,Ltd. ... หลักสูตร ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี
Thai DNT Paint Manufacturing Co.,Ltd. ... หลักสูตร HORENSO & VISUAL CONTROL (2รุ่น)
Intalian Thai Development PCL. ... หลักสูตร การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ... EQ เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน ( 3รุ่น )
บริษํท อาร์ เอ็กซ์ จำกัด ... หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพ การบริการ และการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
CMP Products Co.,Ltd. ... หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานขายและการให้บริการลูกค้า
บริษัท ชิบาคาวะ (ประเทศไทย) จำกัด 
... หลักสูตร HORENSO & VISUAL CONTROL
บริษัท สหกล อิควิปเม้นท์ จำกัด ... หลักสูตร การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข , หลักสูตร ภาวะความเป็นผู้นำ , หลักสูตร เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน , หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลาและจัดลำดับความสำคัญของงาน
สำนักแผนงานและงบประมาณ ศาลยุติธรรม ... หลักสูตร กลยุทธ์การพัฒนาตนเอง , หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์
Vertical Co.,Ltd. ... หลักสูตร Teamwork การสร้างสัมพันธภาพและการทำงานเป็นทีม
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ... หลักสูตร การจัดการงานธุรการสำนักงานยุคใหม่ , หลักสูตร ก้าวสู่ความสำเร็จในการบริหารงานธุรการและจัดเก็บเอกสาร
การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ... หลักสูตร การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ , หลักสูตร การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ไ้ผล
Greathill Co.,Ltd. ... หลักสูตร การจัดทำตัวชี้วัด KPIs ที่ได้ผลและใช้ได้จริง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ... หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดในยุคดิจิตอล 4G Marketing
มหาวิทยาลัยพะเยา ... หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงการทำงาน
Asian Chemical Co.,Ltd. ... ทักษะการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ... หลักสูตร การประเมินผล 360 องศา
บริษัท ตรีเพชร อีซูซุ ลิสซิ่ง จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ที่ได้ผล
กรมการแพทย์ ... หลักสูตร การควบคุมตนเองเพื่อประโยชน์สุขของชีวิต
บริษัท เซอร์ไคล์ฟ จำกัด ... หลักสูตร การทำงานเชิงรุกพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย