บรรยากาศการอบรม

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2560

  โทรศัพท์  0-2882-7519  ,  0-2882-7598   Email  :  info2@trainingbymotiva.com     id line : @trainingbymotiva

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2560

IARP ASIA Co.,Ltd. ... หลักสุูตร ผสานพลังเพื่อการทำงานอย่างทีมที่แท้จริง
Nippon Paint Co.,Ltd. ... หลักสูตร การขนส่งสินค้า-วัตถุอันตรายอย่างถูกวิธีและปลอดภัย
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ... หลักสุตร จิตวิทยาการบริการและทำงานเชิงรุก สำหรับพนักงานธุรการและบันทึกข้อมูล (4 รุ่น)
บริษัท โปรเซอร์วิส จำกัด ... หลักสูตร สื่อสาร - ประสานงาน ให้งานได้ผล คนร่วมมือ (3 รุ่น)
บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ... หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นผู้บริหาร / ทักษะบริหารทีมงาน
UPH Incense Co.,Ltd. ... หลักสุตร สื่อสาร - ประสานงาน ที่มีประสิทธิภาพ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ... หลักสูตร การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล , หลักสูตร การสร้่งแรงจูงใจ จิตสำนึกสร้างความสุขความสำเร็จในการทำงานด้วย 7Q
ชมรมพุทธศาสตร์สากล ... หลักสูตร เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงเพื่อการบริหารคนรุ่นใหม่และคนเก่งในองค์กร
กรมประมง ... หลักสูตร การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพให้บรรลุเป้าหมาย
Package Display internationฟส Co.,ltd. ... หลักสูตร เทคนิคการเป็นผู้นำทีมอย่างมืออาชีพ
Textile Prestige PCL. ... หลักสูตร การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท ยัวซ่า แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ... หลักสูตร การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP
บริษัท พรีเมี่ยม เพอร์เฟค จำกัด .. หลักสูตร เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ที่ได้ผลสำเร็จ
บริษัท ไทยอริลิคไฟเบอร์ จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร
บริษัท ห้างกระจกตังน้ำ จำกัด ... หลักสูตร การตลาดสุดขีด-แนวทางการตลาดที่ได้ผลที่สุด
บริษัท กรีนครอสเซฟตี้ จำกัด ... หลักสูตร การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
บริษัท วาไรตี้ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ... หลักสูตรทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้าทีด่ี
Advance Stainless Steel Co.,Ltd. ... หลักสูตร เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน
บริษัท มาร์ธา กรุ๊ป จำกัด ... หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดและการขายเชิงรุกเพื่อผลสำเร็จไร้ขีดจำกัด
Tipco Asphalt Co.,Ltd. ... หลักสูตร การบริการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า , หลักสูตร การทำงานที่มีประสิทธิภาพ
Bangkok Lab & Cosmetic Co.,Ltd. ... หลักสูตร การบริหารเวลาและการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  , หลักสูตร ศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี
บริษัท ยูเอสอี โฟลไลน์ จำกัด 
... หลักสูตร นัดขายมืออาชีพ ต้องอย่างนี้ , หลักสูตร เทคนิคการสื่อสาร-ประสานงาน อย่างได้ผลคนร่วมมือ

Datasafe Co.,Ltd. ... หลักสูตร เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน , หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (สาขาวิชาการโรงแรม) ... หลักสูตร บุคลิกภาพและการปรากฎกายที่ดี
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ... หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นผู้บริหาร/ทักษะการบริหารทีมงาน , หลักสูตร การติดต่อ/สื่่อสาร และการประสานงาน , หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน OJT และการเป็นพี่เลี้ยง
Noventa (Thailand) Co.,Ltd. ... หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ( 2 รุ่น )
Master Automotive Training ... หลักสูตร เคล็ดลับสู่การเป็นผู้ช่วยผู้บริหารอย่างมืออาชีพ
บริษัท ดี รับเบอร์ จำกัด ... หลักสูตร บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า
บริษัท ส สิริขนส่ง จำกัด ... หลักสูตร สื่อสาร-ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ให้งานได้ผลคนร่วมมือ
Thai Hospital Product Co.,Ltd. ... หลักสูตร เทคนิคการสอนและแนะนำ
สมาคมสโมสรนักลงทุน ... หลักสูตร การเขียนแผนและบริหารโครงการ
บริษัท บางกอกพลาสวู้ด จำกัด ... หลักสูตร พัฒนาศักยภาพด้วยการคิดบวก การเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น (2รุ่น)
Siam Industrial Corporation Co.,Ltd. ... หลักสูตร บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า
บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ... หลักสูตร บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า
Siameast Solution PCL. ... หลักสูตร การขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มผลสำเร็จในการขาย
บริษัท วีรวรรณ จำกัด ... หลักสูตร การจัดทำตัวชี้วัด KPIs ที่ได้ผลและใช้ได้จริง
Pharma Alliance Co.,Ltd. ... หลักสูตร การบริหารเวลาและการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน , หลักสูตร การบริหารการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
บริษัทเกลือพิมาย จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ , หลักสูตร สร้างและานกิจกรรม 5ส ให้สำเร็จอย่างต่อเนื่อง
บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
Aira-Aiful Co.,Ltd. ... หลักสูตร การจัดการกับการร้องเรียนต่อว่าของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ , หลักสูตร พลังบวกสำหรับการสร้างทีมงาน
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้า่วฟ่างแห่งชาติ ... หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน , หลักสูตร เทคนิคการขายและบริการลูกค้าในร้าน , หลักสูตร การบริหารทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
บริษัท เอกอุทัย จำกัด ... หลักสูตร การสื่อสารภายในองค์กรเพิ่มความสุขความสำเร็จในการทำงาน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ... หลักสูตร การคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์
MAC Education Co.,Ltd.... หลักสูตร การสื่อสารประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (ฝ่ายบริหารงานก่อนสร้างและบูรณะ) ... หลักสูตร พนักงานธุรการยุคใหม่กับการจัดระบบสำนักงาน
บริษัท ดีสโตน จำกัด ... หลักสูตร บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า
บริษัท สวิซซ์-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ... หลักสูตร บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า
Infastec Thai Co.,Ltd. ... หลักสูตร ยุทธวิธีแนวทางปฏิบัติงานในคลังสินค้าและตรวจนับสินค้าประจำปี
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ... หลักสูตร การบริหารเวลาและปรับทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน
บริษัท ฟูจิ โคคิ (ประเทศไทย) จำกัด ... หลักสูตร ภาวะผู้นำและทักษะการเป็นหัวหน้าเพื่อนำทีมงานที่ได้ผล
บริษัท อาหารสัตว์ไทยสวนหลวง จำกัด ... หลักสูตร Team Building การสร้าง teamwork เพื่อขับเคลื่อนองค์กร
สำนักงานตลาด ... หลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติงาน
โรงงานยาสูบ ... หลักสูตร พัฒนาประสิทธิผลในการทำงานและชีวิต
Movaci technology Co.,Ltd. ... หลักสูตร ภาวะผู้นำ : คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ
บริษัท อัคคีปราการ จำกัด ... หลักสูตร จิตสำนึกรักองค์กรและการจูงใจในการทำงาน
Business Services Co.,Ltd. ... หลักสูตร เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ (2รุ่น)
City Realty Co.,Ltd. ... หลักสูตร ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ (2รุ่น)  หลักสุตร การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร (2รุ่น)
บริษัท กิตติแสงชัยบริการ จำกัด ... หลักสูตร การขนส่งสินค้าและวัตถุอัตรายอย่างถูกวิธีและปลอดภัย
บริษัท สหเรือง จำกัด ... หลักสูตร บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า (2 รุ่น)
MG Sales (Thailand) Co.,Ltd. ... หลักสูตร บุคลิกภาพและการปรากฎกายที่ดี
Life and Living Co.,Ltd. ... หลักสูตร บุคลิกภาพที่ดี สร้างความประทับใจ ส่งเสริมความสัมพันธ์ (2รุ่น)
Thai Properity Terminal Co.,Ltd. ... หลักสูตร บุคลิกภาพและการบริการอย่างไรถึงชนะใจลูกค้า
ธรรมนิติ ... หลักสูตร การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ (3รุ่น) , หลักสูตร การจัดการงานธุรการยุคใหม่ (3รุ่น)
Total A Link Co.,Ltd. ... หลักสูตร ภาวะผู้นำ : คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ (2รุ่น) , หลักสูตร การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์ , หลักสูตร กลยุทํ์การพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จในงาน , หลักสูตร เทคนิคการจูงใจเพื่อนำทีมงานที่ได้ผล , หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ
สำนักการเจ้าหน้าที่ สำนักงานศาลยุติธรรม  ... หลักสูตร กลยุทธ์พัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จในงาน ,  หลักสูตร การเขียนแผนและบริหารโครงการ , หลักสุตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล
บริษัท สยามกลการโลจิสติกส์ ... หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำในตนเองสำหรับหัวหน้างาน
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ .... หลักสูตต พัฒนาศักยภาพด้วยการคิดบวก การเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น
โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล ... หลักสูตร บุคลิกภาพและการบริการอย่างไรถึงชนะใจลูกค้า
บริษัท สยามเมทัลเวอร์ค อินดัสตรี้ จำกัด ... หลักสูตร Kaizen และเทคนิคลดความผิดพลาดเพื่อพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง
Jebsen & Jessen Business Service (T) Co.,Ltd. ... หลักสูตร เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน
Bridgestone Carbon Black (Thailand) Co.,Ltd. ... หลักสูตร New 7 QC Tools
Precision Technology Co.,Ltd. ... หลักสูตร ศิลปะและทักษะการเป็นหัวหน้า/ผู้นำหน่วยงาน
Mitsubishi Turbo Charger Co.,Ltd. ..หลักสูตร การบริหารงานเอสการและจัดเก็บเอกสารเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
Global Corporation Co.,ltd. ... หลักสูตร พัฒนาศักยภาพการขายเพื่อขนะใจลูกค้าในหลายสถานการณ์
Brenntag Ingredient Co.,Ltd. ... หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารประสานงานในการทำงานร่วมกันเพื่อให้งานได้ผลคนเป็นสุข
Interlink Communication Co.,ltd. ... หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพในการทำงานอย่างเป็นทีมเพื่อคุณภาพที่ดีกว่า
Planco Co.,Ltd. ... หลักสูตร การทำงานอย่างทีมและแก้ไขสารพันปัญหาในองค์กร
บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
Office Mate Co.,Ltd. ... หลักสูตร บริการทีมบริการ , หลักสูตร บริการอย่างไรให้เป็นเลิศ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.พังงา ... หลักสูตร เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานคลังสินค้าและการจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ
Infraset Co.,ltd. ... หลักสูตร การจัดทำตัวชี้วัด KPIs ที่ได้ผลและใช้ได้จริง
T.M.Industry Co.,Ltd. ... หลักสูตร กลยุทธ์การขายและการทำการตลาด
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ... หลักสุตร EQ เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน (13รุ่น)
Thai Kobelco Construction Machinery Co.,Ltd. ... หลักสูตร 7 Tools
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ... หลักสูตร ภาวะผู้นำ สำหรับหัวหน้าและเทคนิคการประชุมกลุ่มย่อย , หลักสูตร จิตวิทยาการบริหาร , หลักสูตร การแก้ปัญหาและบริหารความเสี่ยง , หลักสูตร ศิลปะการพูดสำหรับผู้นำและการเจรจาต่อรอง , หลักสูตร เทคนิคการประชุมและนำเสนอ , หลักสูตรภาวะผู้นำ (3รุ่น) , หลักสูตร บทบาทผู้นำในยุค Thailand 4.0
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด ... หลักสูตร การคิดสร้างสรรค์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด (2รุ่น) , หลักสูตร การเสริมสร้่างประสิทธิภาพและความสำเร้๗ในการทำงานด้วย EQ AQ และการสื่อสารอย่างสร้่างสรรค์
Jinpao Precision Industrial Co.,Ltd. ... หลักสูตร time Management . หลักสูตร Train The Trainer
Fluid Mechanic Supply Co.,Ltd. ... หลักสูตร การสร้างความเข้าใจที่ดีและวิธีการนำ KPIs ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และได้ผลจริง  , หลักสูตร การบริหารการจัดส่งและการปฏิบัติงานในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
Siam Metal Work Industry Co.,Ltd. ... หลักสูตร ศิลปะและทักษะการเป็นหัวหน้าที่ดี
บริษัท สหพานิช เชียงใหม่ จำกัด ... หลักสูตร การบริหารคนรุ่นใหม่และคนเก่งในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
Italian Thai Development PCL. ... หลักสูตร การทำงานเชิงรุกบรรลุเป้าหมาย
Spheric - trafalgar (Thailand) Co.,Ltd. ... หลักสูตร การจัดทำตัวชี้วัด KPIs ที่ได้ผลและใช้ได้จริง
มหาวิทยาลับเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาสุกรี ... The expert social media management : ใช้เฟซเป็นเห้นเงินล้าน
Toyota Motor (thailand) Co.,Ltd. ... หลักสูตร มนุษย์สัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในการทำงานร่วมกัน
Thai Summit Mitsuba Electric Manufacturing Co.,Ltd. ... หลักสูตร IDP การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
องค์การบริหารสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ... โครงการอบรมพัฒนาทักษะพื้นฐานเพื่อการสมัครงานและการประกอบอาชีพในอนาคต : หลักสูตร การปรับตัวให้เข้ากับสังคมการทำงาน , หลักสูตร บุคลิกภาพของนิสิตในการปฏิบัติงาน
สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม ... หลักสูตร กลยุทธ์การพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จในงาน , หลักสูตร การเขียนแผนและบริหารโครงการ , หลักสูตร บุคลิกภาพที่ดี สร้างความประทับใจส่งเสริมความสัมพันธ์
Greatwall 1988 Co.,Ltd. ... หลักสูตร การเพิ่มผลผลิตในตนเองเพื่อความสำเร็จ
บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี่ จำกัด (มหาชน) ... บริษัท สร้างแรงจูงใจในการทำงาน : งานได้ผล คนเป็นสุข , หลักสูตรการวางแผนงานและบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
กรมการแพทย์ ... หลักสูตร การควบคุมตนเองเพื่อประโยชน์สุขของชีวิต (2 รุ่น )
กรมแพทย์ทหารเรือ ... หลักสูตร การสือสารและการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
โรงพยาบาลระยอง ... หลักสูตร เทคนิคการประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมอย่างได้ผล
สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ... หลักสูตร ขับเคลื่อนค่านิยมขององค์กร , หลักสูตร สุขกาย สุขใจ สู่ความสำเร็จของงาน
โรงพิมพ์ตำรวจ ... หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้าหน่วยงาน
ศาลภาษีอากรกลาง ... หลักสูตร เทคนิคการทำงานร่วมกับทุก GEN
บริษัท สหเจริญโลหะพลาสติกภัณฑ์ จำกัด .. หลักสูตร พัฒนาการทำงานอย่างต่อเนืjองด้วยลหัก KAIZEN , หลักสูตร บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้า , หลักสูตร สร้างพลัง-สร้างแรงจูงใจในการทำงาน , หลักสูตร การแก้ปํญหาและตัดสินใจเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล , หลักสูตร การสร้างทีทงานและความร่วมมือระหว่างเพื่อนร่วมงาน
องค์การสุรา ... หลักสูตร แนวทางการลดต้นทุนของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กร
บริษัท สินธนา ฮีทเตอร์ อินดัสตรี้ จำกัด ... หลักสูตร จิตสำนึกรักองค์กร ความรับผิดชอบ มุ่งสู่การพัฒนาและความสำเร็จ , หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกและทัศนคติคิดบวกเชิงรุกเพื่อความสำเร้๗ในการทำงานร่วมกัน
บริษัท เซอร์ไคล์ฟ จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน


..............................................................................................................................................................................................................