บรรยากาศการอบรม

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2559

  โทรศัพท์  0-2882-7519  ,  0-2882-7598   Email  :  info2@trainingbymotiva.com   id line :  @trainingbymotiva

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2559

บริษัท ประดิษฐ์เจริญ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ... หลักสูตร การวางแผนงานและบริหารเวลาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
สำนีกปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ... หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน : เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน , ภาวะผู้นำ , การสอนงานและการเป็นโค้ชที่ดี
สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ... หลักสูตร การทำงานร่วมงาน - การสื่อสาร - การพัฒนาบุคลิกภาพ และ การทำงานด้วยหัวใจ
En-technology Consultant Co.,Ltd. ... หลักสูตร กลยุทธ์ชนะใจลูกค้า ชนะใจสถานการณ์ 2ต (โต้แย้ง-ต่อรอง)
ธนาคารแห่งประเทศไทย ... หลักสูตร บริการ สื่อสาร ประสานงานอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า / ผู้รับบริการ
Steel Case Manufacturing Co.,Ltd. ... หลักสูตร เพิ่มคุณภาพในการำทงานด้วย 5ส และ มนุษย์สัมพันธ์
สำนักนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ... หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน
Ocean Residential Property Co.,Ltd. ... หลักสูตร เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ
Nittsu Logistics Co.,Ltd. ... หลักสูตร การขนส่ง และการจัดเก็บสารเคมี-วัตถุอันตรายให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
UPH Incense Co.,Ltd. ... หลักสูตร การคิดเป็นระบบเพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท ไทยยูคิล่อน จำกัด ... หลักสูตร การทำงานเชิงรุกบรรลุเป้าหมาย
บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด ... หลักสูตร นี่แหล่ะองค์กรของเรา ทำอย่างไรให้ชีวิตการทำงานมีความสุข มั่นคง ก้าวหน้า และรักองค์กร (7รุ่น)
บริษัท รัชดา ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด ... หลักสูตร ผสานพลังเพื่อการำทงานอยางทีมที่แท้จริง
บริษัท ทรี บอนด์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ... หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
บริษัท ไวท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
.. หลักสูตร การบริหารจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า การจัดเก็บสินค้าคลคลัง และขนส่งให้มีประสิทธิภาพ , หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิผล
Cargill Siam Co.,LTd. 
... กิจกรรม Walk Rally
Canon Prachinburi (Thailand) Co.,Ltd. ... หลักสูตร เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยุการบินแห่งประเทศไทย ... หลักสูตร บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า
NR Engineering Co.,Ltd. ... หลักสูตร ยุทธวิธีแนวทางปฏิบัติงานในคลังสินค้าและตรวจนับสินค้าประจำปี
TBC - The Border Consortium ... หลักสูตร ทักษะการสอนงานด้วยความมั่นใจ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ... หลักสูตร Highly Effective People
Thai Hospital Productห Co.,Ltd. ... หลักสูตร เพิ่ทมพลังทีมงานด้วยทักษะการโค้ช , หลักสูตร คิดบวก คิดสร้างสรรค์ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
Tex Focus Co.,Ltd. 
... หลักสูตร Work Imprivement , หลักสูตร Horenso  & Visual Control

Thai Fukoku Co.,Ltd. ... หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท แพลนโก จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
บริษัท ลานเหล็กลำเลียง จำกัด และ บริษัท พงษ์ศักดิ์ไชยท่าลาน จำกัด ... หลักสูตร จิตสำนึกและทัศนคติในการทำงานร่วมกันเพื่อความสำเร็จสูงขึ้น
IARP ASIA Co.,Ltd. ... หลักสูตร การพัฒนาและสร้างความสุขความสำเร็จในการทำงาน
Shower King Manufacturing Co.,Ltd และ SR Advanced Industry Co.,Ltd.....หลักสูตร การวางแผนและบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด  และ บริษัท ล้านนา เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ... หลักสูตร สร้างพลังในการทำงาน : งานได้ผลคนเป็นสุข
THOHUN : National Coordination ...หลักสูตร การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ , หลักสูตร Train The Trainer
Site Preparation Mangement Co.,Ltd, ... หลักสูตร บุคลิกภาพที่ดี สร้างความประทับใจส่งเสริมความสัมพันธฺ (2 รุ่น)
โรงเรียนอำนวยศิลป์ ... หลักสูตร คิดบวกคิดสร้างสรรค์เพิ่มพลังการคิดเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน , หลักสูตร การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างได้ผล
Borneo Logistics Co.,Ltd. ... หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงกรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน
ILS Co.,Ltd. ... หลักสูตร การสื่อสารและการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท ลี แอนด์ สตีล จำกัด ... หลักสูตร การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสำเร็จในการทำงาน
Furukawa Automotive System (Thailand) Co.,Ltd. ... หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจ จิตสำนึกสร้างความนุขความสำเร็จในการทำงาน
บริษํท สินธรณี พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ... หลักสูตร การบริการงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ... หลักสูตร ทำงานอย่างไรให้มีความสุขในการทำงาน "สุขทั้งกายและใจ" , หลักสูตร กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อความเป็นเลิศขององค์กร
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ... หลักสูตร สื่อสาร-ประสานงานให้งานได้ผลคนร่วมมือ
TO BE Marketing Co.,Ltd. ... หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกและทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในการทำงานร่วมกัน , หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกและทัศนคติคิดบวกเชิงลึกเพื่อความสำเร็จในการทำงานร่วมกัน
บริษัท ขอนคอนกรีต จำกัด ... หลักสูตร การจัดทำ KPIs และคู่มือปฏิบัติงาน
บริษัท โปรเซอร์วิส จำกัด ... หลักสูตร จิตสำนึกและทัศนคติที่ดีในการทำงานบริการ (2รุ่น)  , หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน Messenger 
Mitsubishi Electric Automation (Thailand) Co.,ltd. ... หลักสูตร Cost of Quality , หลักสูตร การจัดระบบเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ... หลักสูตร  การให้คำปรึกษา
บริษัท เฮง เฮง ไดเรกกรุ๊ป จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ / ไลน์ ที่ได้ผลสำเร็จ
ฺBangkok Lab & Cosmetics Co.,Ltd. ... หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจบุคลากรเพื่อความสำเร็จขององค์กร
Textile Prestige Co.,Ltd. ... หลักสูตร คิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพิ่อพลังการแข่งขันให้องค์กร
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ... หลักสูตร Train he Trainer (หลักสูตร 6 วัน )
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ... หลักสูตร จิตวิทยากรการบริหาร , หลักสูตร ศิลปะการพูดสำหรับผู้นำและการเจรจาต่อรอง , หลักสูตร การแก้ปัญหาและบริหารความเสี่ยง , หลักสูตร เทคนิคการประชุมและนำเสนอ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ... หลักสูตร การพัฒนาและสร้างความสุขความสำเร็จในการทำงาน
Jinpao Precision Industrial Co.,Ltd. ... หลักสูตร จิตสำนึกดรื่องคุณภาพด้วยการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร , หลักสูตร ภาวะผูั้นำ คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ , หลักสูตร เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน , หลักสูตร การสื่อสารข้ามสายงาน การประสานงานเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่ดี , หลักสูตร เทคนิคการจัดการกับลูกน้องเจ้าปัญหา
สวนน้ำ CARTOON Networki - Amazon Falls Co.,Ltd. ... หลักสูตร บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า ( 2 รุ่น )
Thai Link  2012 International Co.,Ltd. ... หลักสูตร Worklife & Balance ทำอย่างไรให้มีความสุขในชีวิตและการทำงาน
วิทยาลัยบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ... หลักสูตร คิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ ( 2รุ่น )
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ... หลักสูตร การเขียนแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล , หลักสูตร การจัดทำแผน IDP และขีดสมรรถนะ
บริษัท อุบลไบโอดีเซล จำกัด ... หลักสูตร พัฒนาการเป็นหัวหน้า ภาวะผู้นำ และ การเป็นโค้ชที่ดี
บริษัท ไทยอินดัสเตรียลพาร์ท จำกัด ... หลักสูตร การวิเคราะห์งาน จิตวิทยาการสั่งงาน และติดตามงาน
Applied DB Industrial Co.,Ltd. ... หลักสูตร การพัฒนาและสร้างความสุขความสำเร็จในการทำงานด้วย 6Q
Advance Stainless Steel Co.,Ltd. ... หลักสูตร การวางแผนและบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
บริษัท อมฤต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ... หลักสูตร การบริหารการจัดส่งสินค้าอย่างมีปรสิทธิภาพ
บริษัท มิตซุย โซโค (ประเทศไทย ) จำกัด ... หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน Messenger
บริษัท พี.เอช.ฟู้ดส์ จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน
Infraset Co.,Ltd. ... หลักสูตร งานได้ผล คนเป็นสุข
ชมรมสายตรวจ โรงเรียนสตรีวิทยา ... หลักสูตร วิธีให้คนเห็นพ้องและร่วมมือ - การเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี
บริษัท สแตรปแอค (ไทยแลนด์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด ... 
หลักสูตร EQ เพ่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน

บริษัท เดอะคูล จำกัด ... หลักสูตร ซัพพลายเชนกับการบริหารระบบปฏิบัติการ , หลักสูตร สิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี - พัฒนาทักษะหัวหน้างาน
กรมแพทย์ทหารเรือ ... หลักสูตร การสือสารและการประชุมที่มีประสิทธิภาพ
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด ... หลักสูตร ศิลปะและทักษะการเป็นหัวหน้าทีดี
โรงพยาบาลสนามชัยเขค ... หลักสูตร พัฒนาศักยภาพการเผชิญเหตุและจัดการเรื่องร้องเรียน
บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ... หลักสุตร การวิเคราะห์และปรับปรุงกิจกรรมและสถานที่ในคลังสินค้า
Enlighten Projext Management Co.,Ltd. ... หลักสูตร ทำอย่างไรให้การทำงานมีความสุข ก้าวหน้า รักองค์กร
บริษัท สหเรือง จำกัด ... หลักสูตร การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร ( 2 รุ่น )
บริษัท ไทยเทอร์โบเจนเนอร์เรเตอร์ จำกัด ... หลักสูตร คุณธรรม จริยธรรม การคิดสร้างสรรค์ เพิ่มพลังการแข่งขันให้องค์กร , หลักสูตร เทคนิคการจัดประชุมและสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล
Textile Prestise Co.,Ltd. ... หลักสูตร Poka Yoke เทคนิคการป้องกันการผิดพลาดในกระบวนการผลิต
UMC Electric (Thailand) Co.,Ltd. ... หลักสูตร การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างได้ผล
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ... หลักสูตร Train the Trainer (2รุ่น) , หลักสูตร การบริหารจัดการคนรุ่นใหม่ และ หลักสูตร คิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ (2รุ่น)   , หลักสูตร เทคนิคการสื่อสาร-ประสานงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน - เทคนิคการให้บริการที่เป็นเลิศ - เทคนิคการเป็นวิทยากรที่ดี ( 2รุ่น )
Siam Metal Work Co.,Ltd. ... หลักสูตร การลดต้นทุนและความสูญเปล่าในการทำงาน
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ... หลักสูตร การคิดเป็นระบบเพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด ... หลักสูตร รู้ทัน TPM
บริษัท ห้างกระจกตังน้ำ จำกัด ... หลักสูตร การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างได้ผล
SSL Logistics Co.,Ltd. / Efficient Logistics Co.,Ltd. ... หลักสูตร การสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้งและสร้างความเข้าใจร่วมมือ , หลักสูตร จิตสำนึกและทัศนคติที่ดีในการทำงาน
Treatment Industry Supply Co.,Ltd. ... หลักสูตร ศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี
CMP Product Co.,Ltd. ... หลักสูตร การจัดทำตัวชี้วัด KPIs ที่ได้ผลและใช้ได้จริง
Union Pioneer PCL. ... หลักสูตร การพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน
สำนักงาน กพ ... หลักสูตร การบริหารจัดการความขัดแย้งและทักษะการเจรจาต่อรอง
Hydro Product Excellent .... หลักสูตร ผสานพลังเพื่อการทำงานอย่างทีมที่มีคุณภาพ
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ... หลักสูตร กลยุทธ์การสร้างแบรนด์และผูกใจลูกค้าด้วย CRM
Filter Vision Co.,Ltd. ... หลักสูตร TQM วิธีบริหารคุณภาพทั่วทั้งอค์กร
Datasafe Co.,Ltd. ... หลักสูตร การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ , หลักสูตร จิตสำนึกและทัศนคติที่ดีในการทำงานบริการ
มหาวิทยารัลราชภัฎสวนดุสิต ... หลักสูตร Get Idea จุดประกายความคิดกับธุรกิจที่พักเพื่อสุขภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาสุกรี ... หลักสูตร การตลาดในศตวรรษที่ 21
บริษัท เทคนิคแพคเกจจิ้ง จำกัด ... หลักสูตร ON THE JOB TRAINING
โรงพิมพ์ตำรวจ ... หลักสูตร ... กลยุทธฺรักษาลูกค้าเดิม สร้างลูกค้าเพิ่ม
บริษัท ลีกอร์ กรุ๊ป เอ.อี.เอเซีย จำกัด ... หลักสูตร การจัดเก็บสารเคมี-วัตถุอันตราย และการขออนุญาตอย่างถูกวิธี
บริษัท รับเบอร์โซล จำกัด ... หลักสูตร การบริหารเวลาละวางแผนเพื่อเพ่มประสิทธิภาพการทำงาน
มหาวิทยาลัยราชมงคลเทคนิคกรุงเทพ ... หลักสูตร การสร้างเครื่อข่ายในการทำงาน
S.V.Nitan Co.,Ltd. ... หลักสูตร เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้ายุคใหม่
บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ... หลักสูตร ก้าวสู่ความสำเร้จในงานธุรการ ,  หลักสูตร การทำงานให้มีความสุขสนุกกับงานและคนในองค์กร
Thai Union Group ... หลักสูตร เทคนิคการสอบสวนลงโทษทางวินัย
สถบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ... หลักสูตร สร้างพลังในการทำงาน "งานได้ผลคนเป็นสุข"
ธรรมนิติ ... หลักสูตร การบริหารงานเอกสาร 5 รุ่น , 
Universal Polybag Co.,Ltd ... หลักสูตร การทำงานเป็นทีท Teamwork , หลักสูตร การจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ , หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารประสานงาน , หลักสูตร เทคนิคการสอนและแนะนำงาน , หลักสูตร การเพิ่มผลผลิตและลดของเสีย , หลักสูตร ภาวะผู้นำ , หลักสูตร การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า / การวิเคราะห์ปัญหาที่หน้างาน , หลักสูตร การผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ , หลักสูตร การควบคุมอารมณ์ (EQ) และความร่วมมือ , หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในเรื่องอนุรักษ์พลังงาน
บริษัท เค อาร์ อุตสาหกรรม พลาสติกส์ จำกัด ... หลักสูตร การเขียนแผนและบริหารโครงการ
กรมการแพทย์ ... หลักสูตร ทำอย่างไรให้มีความสุข สำเร็จและสมดุลในชีวิต 3 รุ่น
องค์การสุรา ... ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ
บริษัท เทคนิคแพคเกจจิ้ง จำกัด 
... หลักสูตร หัวหน้า - ผู้นำ มืออาชีพ , หลักสูตรแก้ไขสารพันปัญหาในองค์กร

Siam Bioscience Co.,Ltd. ... หลักสูตร การสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สำนักงานสาธารณาสุข จ.ตราด ... หลักสูตร การจัดการกับการร้องเรียนต่อว่าของผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ... หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพสู่งานอาชีพ
บริษัท เอกชัยสาลี่สุพรรณ จำกัด
 ... หลักสูตร การลดต้นทุนและลดการสูญเสียที่ทุกคนมีส่วนร่วม