บรรยากาศการอบรม

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2558

  โทรศัพท์  0-2882-7519  ,  0-2882-7598   Email  :  info@trainingbymotiva.com 

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2558

บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด (เดลินิวส์) ... หลักสูตร เทคนิคการขายและเจรจาต่อรองผ่านช่องทางอิเลคทรอนิคส์และทางโทรศัพท์
Fameline Product Co.,Ltd. ... หลักสูตร การพัฒนาทีมสู่ความเป็นเลิศ
สำนัหงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ... การจัดการกับการร้องเรียนต่อว่าของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท สุโขทัยซิเมนต์ จำกัด ... หลักสูตร ศิลปะการเป็นหัวหน้างานที่ดี , หลักสูตร เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน
UPH Incense Co.,Ltd. ... หลักสุตร สร้างและสานกิจกรรม 5ส ให้สำเร็จอย่างต่อเนื่อง
Thai Ticket Major Co.,Ltd. ... หลักสูตร เทคนิคการขาย UP SELLING SKILL (2 รุ่น )
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงจลา ... หลักสูตร การทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์และการบริการที่ดี
บริษัท สยามเมทัลเวอร์ค อินดัสตรี จำกัด ... หลักสูตร ผสานพลังเพื่อการทำงานอย่างทีมที่แท้จริง
บิษัท ลานเหล็กลำเลียง จำกัด ... เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้ายุคใหม่
บริษัท ซัมไฮเทคส์ จำกัด ... หลักสูตร ความปลอดภัยในการใช้แะจัดเก็บสารเคมี
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 ... หลักสูตร กลยุทธ์ฟัดสารพัดปัญหาเรื่องคน
บริษัท ไทยซีคอมพิทักษ์กิจ จำกัด ... หลักสูตร การเป็นวิทยากรมืออาชีพ
บริษัท เทคโนอินสตรูเมนท์ จำกัด ... หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจในตนเอง
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ... หลักสูตร บุคลิกภาพที่ดี สร้างความประทับใจส่งเสริมความสัมพันธ์
สมช. - สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
... หลักสูตร สร้างสานกิจกรรม 5ส สมช.

FURUKAWA AUTOMOTIVES SYSTEMS (THAILAND) CO.,LTD. ... หลักสูตร TRAIN THE TRAINER
บริษัท คลีโนซอล จำกัด ... หลักสูตร Highly Effective People
บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ... หลักสูตร การตรวจรับ-ตรวจจ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์อย่างไรให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
Siam Bioscience Co.,Ltd. ... หลักสูตร การสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (2รุ่น)
PFP - บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการขายและการต่อรองผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิคส์และทางโทรศัพท์
TCC Commercial Property Management co.,Ltd. ... หลักสูตร การขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มผลสำเร็จในการขาย
บริษัท ไวท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ... หลักสูตร จิตวิทยามนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสำเร็จและเป็นสุข
บริษัท สุรพลฟู้ด จำกัด ... หลักสูตร ศิลปะและทักษะการเป็นหัวหน้าที่ดี
Advance Stainless Steel Co.,Ltd. ... หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานเพื่อความสำเร็จสูงสุดขององค์กร
NAKAGAWA SANGYO (THAILAND) CO.,LTD. ... หลักสูตร จิตสำนึกในการทำงานร่วมกันและการทำงานเป็นทีม
Modern Home Product Co.,Ltd. 
... หลักสูตร เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ที่ได้ผลสำเร็จ

IDC Premier Co.,Ltd. ... หลักสูตร เทคนิคการจัดโครงสร้างเงินเดือน
Jatco (Thailand) Co.,Ltd. ... หลักสูตร Effective Presentation Technique , หลักสูตร CHANGE Management
YMP Press and Dries (Thailand) Co.,Ltd.
 ... หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกในเรื่องคุณภาพ TQM , หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ , หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในการประสานงาน

บริษัท พาต้า เคมีคอล แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด .... หลักสูตร ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม .... หลักสูตร การจัดทำแผนพัมนาบุคลากรรายบุคคล IDP (2รุ่น)
บริษัท โคคา โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน การเป็นพี่เลี้ยง การให้ข้อมูลป้อนกลับ , หลักสุตร การขายอย่างมืออาชีพเพื่อผลสำเร็จในการขาย
บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ... หลักสูตร ยุทธวิธีแนวทางปฏิบัติงานในคลังสินค้าและตรวจนับสินค้าประจำปี , หลักสูตร การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ... หลักสูตร วิทยากรอาสาสมัคร
Mitsubishi Turbocharger Co.,Ltd.... หลักสูตร ยุทธวิธีแนวทางปฏิบัติงานในคลังสินค้าและตรวจนับสินค้าประจำปี (2รุ่น)
Air Plus Apply Co.,Ltd. ... หลักสูตร เตรียมความพร้อมสู่หัวหน้ายุคใหม่
บริษัท น่ำเฮงศิลา จำกัด ... หลักสูตร จิตสำนึกและทัศนคติที่ดีในการทำงาน , หลักสูตร คิดบวก คิดสร้างสรรค์ เพิ่มพลังคิด เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
บริษัท ไอ ที แอพพลิเคชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ... หลักสูตร อึก ฮึด สู้ สร้างแรงจูงใจในการทำงานเพื่อความสำเร็จและฟื้นตัวเองให้มีพลัง (2รุ่น)
บริษัท ฮีโน่ กาญจนบุรี จำกัด ... หลักสูตร คุณพร้อมสำหรับ AEC แล้วหรือยัง
Maxxis International (Thailand) Co.,Ltd. ... หลักสูตร การบริหารเชิงกลยุทธ์ : พัฒนาการเป็นหัวหน้าและผู้นำ
บริษัท เหลียงชิ อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด ... หลักสูตร การตรวจรับ-ตรวจจ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์อย่างไรให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
Cinnamon Residence ... หลักสูตร บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า (3รุ่น)
บริษัท เวลเกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ... หลักสูตร พัฒนา AQ เพิ่มพลังบวก เพื่อเอาชนะอุปสรรคในชีวิตและงาน
กรมวิชาการเกษตร ... หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
Summit Pavilion ... หลักสูตร บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า (2รุ่น)
JT Pack of Food Co.,Ltd. ... หลักสูตร บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า
บริษัท อัคคีปราการ จำกัด ... หลักสูตร CRM-CEM 
คณะเทคโนโลยีอุตาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี  ... หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในสังคม (2รุ่น)
กรมแพทย์ทหารเรือ ... หลักสูตร การสื่อสารและการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
IARP ASIA CO.,LTD.  ... หลักสูตร การทำงานเป็นทีมเพื่อส่งผลต่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จ
ฺBTS บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ... หลักสูตร Social Media Marketing
Mitsubishi Electric Automation (Thailand) Co.,ltd. ... หลักสูตร Personality Development and Public Speaking
Summit Windmill Golf Club and Residence ... หลักสูตร HRM. for Line Supervisor/ manager (2รุ่น)
Enlighten Project Mangement Co.,Ltd. ... หลักสูตร เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงานทติดตามงาน , หลักสูตร ภาวะผู้นำ : คุณสมบัติของผู้นำมืออาชีพ
KPY Holding Co.,Ltd. ... หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้าและภาวะผู้นำ
กรมควบคุมมลพิษ ... หลักสูตร การมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ , หลักสูตร การบริหารเวลา , หลักสูตร การบริหารความขัดแย้ง
โรงเรียนนานาชาติลานนา ... หลักสูตร ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ
บริษัท ไทยเทอร์โบเจนเนอร์เรเตอร์ จำกัด ... หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างสำเร็จและมีความสุข (2รุ่น)
บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด ... หลักสูตร ก้าวสู่่การเป็นพนักงานชั้นเลิศ
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ... หลักสูตร EQ เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน (3รุ่น)
ชมรมจิตอาสา โรงเรียนยสตรีวิทยา ... หลักสูตร จิตวิทยาการโน้มน้าวใจ
Thai Otsuka Co.,Ltd. ... หลักสูตร LEADERSHIP
บริษัท ซากะ ฟาสเซ็นเนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน ติดตามงาน
Toyota Transport (Thailand) Co.,Ltd. ... หลักสูตร ศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี
บริษัท มิตซุยสยามคอมโพเน้นท์ส จำกัด ... หลักสูตร การสร้างคุณภาพและมาตรฐานในการทำงาน
PK Silver Group Co.,ltd.
 ... หลักสูตร สุขกับงานด้วยการเจริญสติ

กรมการท่องเที่ยว ... หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพและการวางตัว , หลักสูตร การสื่อสารภายในองค์กร
บริษัท จีเดค จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
... หลักสูตร เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานธุรการอย่างมืออาชีพ (2 รุ่น)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ... หลักูตร คิดบวกและศิลปะการจูงใจคน
Textile Prestige PCL. ... หลักสูตร พลังแห่งการคิดบวกและความสามารถด้านอารมณ์สู่ความสำเร็จ (2รุ่น) , หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกและหลักการบำรุงรักษาเครื่องจักรระดับต้นตามแนวทาง TPM
Amazon Colour Co.,Ltd. ... หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพและจัดการความผิดพลาดในการทำงาน
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ... หลักสูตร เทคนิควิธีปรับปรุงงาน ลดความผิดพลาด
Greater Pharma Co.,Ltd. ... หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกที่ดีและการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
C.A.E.Offshore Service Co.,Ltd. ... หลักสูตร ศิลปะและทักษะการเป็นหัวหน้าที่ดี
ธรรมนิติ ... หลักสูตร การบริหารงานเอกสาร (2รุ่น) , หลักสูตร การบริหารงานธุรการ (2รุ่้น)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ... หลักสูตร ก้่าวสู่ชีวิตการทำงานอย่างมั่นใจ
สำนักงาน ก.พ. ... หลักสูตร การบริหารคนรุ่นใหม่และคนเก่งในองค์กร , หลักสูตร การบริหารความขัดแย้ง
บริษัท สยามกลการโลจิสติกส์ จำกัด ... หลักสูตร บริหารงาน บริหารลูกค้า บริหารคนในทีม อย่างไรให้ได้ผล (2รุ่น)
Panasonic Management (Thailand) Co.,Ltd. ... หลักสูตร Job Assignment Technique
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ... หลักสูตร เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานธุรการ
บริษัท นิซเซอิ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ... หลักสูตร ศิลปะการสื่อสาร สั่งงาน สอนงาน ควบคุมงาน มอบหมายงาน , หลักสูตร เทคนิคการรับสารและสื่อสาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ... หลักสูตร การทำงานร่วมกันแบบเป็นทีมงานที่ดี และการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อส่งเสริมการทำงาน
Asian Chemical Co.,Ltd. ... หลักสูตร การจัดทำตัวชี้วัด KPIs ที่ได้ผลและใช้ได้จริง
บริษัท ไทยกรีน เนชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด ... หลักสูตร Service Excellence
CMT Network Solution Co.,Ltd. ... หลักสูตร Profect managemet
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ... หลักสูตร การบริหารการจัดการองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC
Thai Kobelco Construction Machinery Co.,ltd. ... หลักสูตร ศิลปะและทักษะการเป็นหัวหน้าที่ดี
Ocean Commerce PCL. ... หลักสูตร การตรวจรับ-ตรวจจ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์อย่างไรให้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ , หลักสูตร การบริหารการจัดส่งสินค้าอบ่างมีประสิทธิภาพ , หลักสูตร การขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มผลสำเร็จในการขาย
กรมการแพทย์ ... หลักสูตร ทำอย่างไรให้มีความสุข สำเร้จ และสมดุลในชีวิต (4รุ่น)
CIMC Vehicle (Thailand) Co.,Ltd. ... กลยุทธ์ชนะใจลูกค้า ชนะใจสถานการร์ 2ต (โต้แย้ง-ต่อรอง)
บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ... หลักสูตร Communication skill - Cross functional , หลักสูตร Time Management , หลักสูตร Job deligation - ordering - following technique , หลักสูตร HRM for non HR , หลักสูตร LEADERSHIP , หลักสูตร Effective Communication , หลักสูตร Work Motivation , หลักสูตร Team building
บริษัท บางจากไบโอฟุเอล จำกัด 
... หลักสูตร Sharing Day วิเคราะห์ปัยหาพัมนาการทำงาน (3รุ่น) , หลักสูตร การทำงานอย่างทีมที่แท้จริง (2รุ่น) , บริษัท การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ (2รุ่น)

Thai Summit Component Co.,Ltd. ... หลักสูตร สร้างและสานกิจกรรม 5ส ให้สำเร็จอย่างต่อเนื่อง , หลักสูตร คิดบวกและคิดสร้่างสรรค์เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง , หลักสูตร กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและเครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ... หลักสูตร ในุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ ... หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกที่ดีและการพัฒนาตนเองในการทำงาน (4รุ่น)
บริษัท สยามเมธี จำกัด ... หลักสูตร ยุทธวิธีแนวทางปฏิบัติงานในคลังสินค้าและตรวจนับสินค้าประจำปี
บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน้่ายโตโยต้า จำกัด 
... หลักสูตร เทคนิคการเจรจาจูงใจและและเจรจาต่อรองให้ได้งานและได้ใจจากลูกค้า , หลักสูตร ศิลปะและบทบาทของหัวหน้าที่ดี

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ... หลักสูตร ความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม CSR , หลักสูตร พัฒนาระบบความคิดและความคิดสร้างสรรค์ , หลักสูตร เทคนิคการประชุมและนำเสนอผลงาน (2รุ่น) , หลักสูตร การบริหารเชิงรุกเพื่อรองรับ AEC (2รุ่น) , หลักสูตร จิตวิทยาการบริหาร (2รุ่น) , หลักสูตร เทคนิคจัดการความเครียดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
บริษัท อินโนคอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด ... หลักสูตร ทำอย่างไรให้เกิดความปลอดภัยในการขับรถ
บริษัท มายการพิมพ์ จำกัด 
... หลักสูตร ยุทธวิธีแนวทางในการปฏิบัติงานในคลังสินค้าและตรวจนับสินค้าประจำปีั , หลักสูตร ทำอย่างไรให้มีความสุข สำเร็จ และสมดุลในชีวิต
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตก ... หลักสูตร เทคนิคการให้บริการ
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด ... หลักสูตร การสือสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ , หลักสูตร เสริมสร้างงานธุรการและระบบการจัดเก็บเอกสารอย่างมืออาชีพ , หลักสูตร ยุทธวิธีสะสางปัญหาคลังสินค้ากับแนวทางปฏิบัติในการรับจ่ายจัดเก็บ
Trusty project management Co.,ltd. ... หลักสูตร การจัดทำตัวชีวัด KPIs ที่ได้ผลและใช้ได้จริง
F&N Dairies (thailand) Co.,Ltd. ... หลักสูตร วิธีการทำแบบสอบถามความพึงพอใจอย่างมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนดของ ISO 9001
การเคหะแห่งชาติ ... หลักสูตร การบริหารสินเชื่อและลูกหนี้อย่างเป็นระบบและมีศิลปะ
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ... หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงงานเพื่อให้โครงการปรับปรุงงานเป็นไปอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง
Mega Planet Co.,Ltd. ... หลักสูตร ผสานพลังเพื่อส่งเสริมความสำเร้จในการทำงาน
Panasonic ... หลักสูตร ยุทธการแห่งความสำเร็จ