Bookmark and Share Add to Favorites

 

ความสำเร็จสูงสุดขององค์กร … เกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนาหลายๆปัจจัยประกอบขององค์กร  ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร  โดยอาศัยความรู้  ความสามารถ  ความเข้าใจ  ความพร้อมในการทำงานร่วมกัน  สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ  ตลอดจนความผูกพันในความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น 

โทรศัพท์  0-2882-7519  ,  0-2882-7598  ,  093-119-4706
Email  :  info@trainingbymotiva.com

 

 

Special 1
ลงทะเบียนอบรม
   3 ท่านขึ้นไป
ตั้งแต่ท่านที่
ลดพิเศษอีก 5% จากราคาสมาชิก

Special 2
ลงทะเบียนอบรม 5 ท่าน
    (ในราคาทั่วไป)
ฟรี 1 ท่าน!!!

   

 

... ค่าอบรมสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200 % ...

 

 

 

 

    เดือนพฤศจิกายน 2557

วันที่        หลักสูตร
27 ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ 
20 การตลาดสุดขีด - แนวทางการตลาดที่ได้ผลที่สุด
20 การจัดการกับการร้องเรียนต่อว่าของลูกค้าอย่างมีประสิืทธิภาพ
25 เทคนิคการจูงใจเพื่อนำทีมงานอย่างได้ผล
26 การขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มผลสำเร็จในการขาย
26 เปิดการขาย / ปิดการขายแบบเซียนด้วย "ทักษะเชิงจิตวิทยา"
27 การจัดการและการเป็นหัวหน้ากองกำลังขายอย่างมืออาชีพ
28 กลยุทธ์ปิดการขายและงานหลังการขาย
29 ยุทธวิธีแนวทางการปฏิบัติงานในคลังสินค้าและตรวจนับสินค้าประจำปี
เดือนธันวาคม 2557

วันที่        หลักสูตร
2 พัฒนาAQ- เพิ่มพลังบวกเพื่อเอาชนะอุปสรรคในชีวิตและงาน
2 ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ 
3 เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน
3 New Media Marketing ยุทธศาสตร์การตลาดสื่อยุคใหม่
13 แนวทางการแก้ไข "สารพันปัญหาภายในองค์กร" 
17 ภาวะผู้ตามที่ดี
18 เพิ่มยอดขายแบบมีกึ๋นด้วย "การขายเชิงวิเคราะห์"
19 การสำรวจและประเมินความพึงพอใจของลูกค้า 
19 โทรศัพท์อย่างไรให้ "ได้ใจและได้งาน" 
20 การเตรียมความพร้อมสู่ AEC กับการบริหารจัดการ logistic