Bookmark and Share Add to Favorites

 

ความสำเร็จสูงสุดขององค์กร … เกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนาหลายๆปัจจัยประกอบขององค์กร  ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร  โดยอาศัยความรู้  ความสามารถ  ความเข้าใจ  ความพร้อมในการทำงานร่วมกัน  สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ  ตลอดจนความผูกพันในความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น 

โทรศัพท์  0-2882-7519  ,  0-2882-7598  ,  093-119-4706
Email  :  info@trainingbymotiva.com

 

 

Special 1
ลงทะเบียนอบรม
   3 ท่านขึ้นไป
ตั้งแต่ท่านที่
ลดพิเศษอีก 5% จากราคาสมาชิก

Special 2
ลงทะเบียนอบรม 5 ท่าน
    (ในราคาทั่วไป)
ฟรี 1 ท่าน!!!

   

 

... ค่าอบรมสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200 % ...

 

 

 

 


 เดือนมกราคม 2558

วันที่        หลักสูตร
9  คุณพร้อมสำหรับ AEC แล้วหรือยัง ? 
13  ศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี 
13  พัฒนาAQ- เพิ่มพลังบวกเพื่อเอาชนะอุปสรรคในชีวิตและงาน 
16  เทคนิคการสอนและแนะนำ
16  การสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจในตนเอง
17  การจัดทำตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
21  ความสูญเสีย 7 ประการและเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
21  เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ 
22  EQ เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน 
23  การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์
23

 เปิดการขาย / ปิดการขายแบบเซียนด้วย "ทักษะเชิงจิตวิทยา"
24  เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน
28  โทรศัพท์อย่างไรให้ "ได้ใจและได้งาน" 
28  เพิ่มพลังการขายให้องค์กรด้วย "การพัฒนาทักษะการขาย"
29  การจัดเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธี
29  เทคนิคการสอนและพัฒนาทีมงานขาย
30  เพิ่มพลังทีมงานด้วยทักษะการโค้ช...ของหัวหน้า
30  การคิดเป็นระบบเพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
31  ทำอย่างไรให้พนักงานปฏิบัติตามตัวชี้วัดอย่างเต็มใจ