Bookmark and Share Add to Favorites

 

ความสำเร็จสูงสุดขององค์กร … เกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนาหลายๆปัจจัยประกอบขององค์กร  ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร  โดยอาศัยความรู้  ความสามารถ  ความเข้าใจ  ความพร้อมในการทำงานร่วมกัน  สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ  ตลอดจนความผูกพันในความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น 

  

 

Special 1
ลงทะเบียนอบรม
   3 ท่านขึ้นไป
ตั้งแต่ท่านที่
ลดพิเศษอีก 5% จากราคาสมาชิก

Special 2
ลงทะเบียนอบรม 5 ท่าน
    (ในราคาทั่วไป)
ฟรี 1 ท่าน!!!

   

 

... ค่าอบรมสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200 % ...

 

 

 

 

เดือนเมษายน 2557

วันที่        หลักสูตร
22  เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน 
23  เทคนิคการจัดประชุมและสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล 
24  สร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า
24  การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร 
25  การจัดเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธี
25  CRM-CEM บริหารความสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า
28  Event Marketing เพื่อพัฒนานักการตลาดยุคการแข่งขันสูง
28  กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจด้วยการให้ความสำคัญกับพนักงาน
30  กลยุทธ์ปิดการขายและงานหลังการขาย
 

เดือนพฤษภาคม 2557

วันที่        หลักสูตร
8  เทคนิคการสอนและแนะนำ
8  ยุทธวิธีแนวทางการปฏิบัติงานในคลังสินค้าและตรวจนับสินค้าประจำปี
9  เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน
9  โทรศัพท์อย่างไรให้ "ได้ใจและได้งาน"
16  ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ
17  การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร
16-17  เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( 2 วัน )
19  Self Development กลยุทธ์พัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จในงาน
20  Inside Selling เทคนิคการต้อนรับและการขายที่ได้ผล
21  บุคลิกภาพที่ดี สร้างความประทับใจ ส่งเสริมความสัมพันธ์
21  Highly Effective People : WORK HARD and WORK SMART
23  เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ที่ได้ผลสำเร็จ
23  การคิดเป็นระบบเพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
27  การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
28  เทคนิคการสอนและพัฒนาทีมงานขาย
29  เพิ่มยอดขายแบบมีกึ๋นด้วย "การขายเชิงวิเคราะห์"