Bookmark and Share Add to Favorites

 

ความสำเร็จสูงสุดขององค์กร … เกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนาหลายๆปัจจัยประกอบขององค์กร  ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร  โดยอาศัยความรู้  ความสามารถ  ความเข้าใจ  ความพร้อมในการทำงานร่วมกัน  สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ  ตลอดจนความผูกพันในความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น 

โทรศัพท์  0-2882-7519  ,  0-2882-7598  ,  093-119-4706
Email  :  info@trainingbymotiva.com

 

 

Special 1
ลงทะเบียนอบรม
   3 ท่านขึ้นไป
ตั้งแต่ท่านที่
ลดพิเศษอีก 5% จากราคาสมาชิก

Special 2
ลงทะเบียนอบรม 5 ท่าน
    (ในราคาทั่วไป)
ฟรี 1 ท่าน!!!

   

 

... ค่าอบรมสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200 % ...

 

 

 

 

 

 24-25 เมษายน  HRD for New HRD Staff (หลักสูตร 2 วัน)

เดือนมีนาคม 2558

วันที่        หลักสูตร
18 ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ 
19 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล
21 การตรวจรับ-จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์ให้ถูกค้องมีประสิทธิภาพ
20-21 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( 2 วัน )
24 ภาวะผู้นำ : คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ
24 การตลาดสุดขีด - แนวทางการตลาดที่ได้ผลที่สุด
25 เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล 
26 การจัดการและการเป็นหัวหน้ากองกำลังขายอย่างมืออาชีพ
27 การขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มผลสำเร็จในการขาย 
27 เพิ่มพลังการขายให้องค์กรด้วย "การพัฒนาทักษะการขาย"
31 กลยุทธ์ชนะใจลูกค้า ชนะในสถานการณ์ "2ต" (โต้แย้ง-ต่อรอง)
 

เดือนเมษายน 2558

วันที่        หลักสูตร
2 ศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี 
3 การสร้างแรงจูงใจบุคลากรเพื่อความสำเร็จขององค์กร
3 การจัดทำแผนงานเชิงกลยุทธ์สำหรับองค์กร
8 เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ 
8 กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและเครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด
8 B2B Marketing
22 สร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า
22 การบริหารระบบพี่เลี้ยงในองค์กร
23 การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร
23 บุคลิกภาพที่ดี สร้างความประทับใจ ส่งเสริมความสัมพันธ์ 
24 การจัดทำตัวชี้วัด KPI ที่ได้ผลและใช้ได้จริง 
24 การจัดเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธี
24 การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล
24-25 HRD for New HRD Staff (หลักสูตร 2 วัน)
25 เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน
27 เทคนิคการจัดประชุมและสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล 
28 เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน
28 การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Thinking
29 กลยุทธ์ปิดการขายและงานหลังการขาย
30 เปิดการขาย / ปิดการขายแบบเซียนด้วย "ทักษะเชิงจิตวิทยา"
30 CRM-CEM บริหารความสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า