Bookmark and Share Add to Favorites

 

ความสำเร็จสูงสุดขององค์กร … เกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนาหลายๆปัจจัยประกอบขององค์กร  ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร  โดยอาศัยความรู้  ความสามารถ  ความเข้าใจ  ความพร้อมในการทำงานร่วมกัน  สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ  ตลอดจนความผูกพันในความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น 

โทรศัพท์  0-2882-7519  ,  0-2882-7598  ,  093-119-4706
Email  :  info@trainingbymotiva.com

 

 

Special 1
ลงทะเบียนอบรม
   3 ท่านขึ้นไป
ตั้งแต่ท่านที่
ลดพิเศษอีก 5% จากราคาสมาชิก

Special 2
ลงทะเบียนอบรม 5 ท่าน
    (ในราคาทั่วไป)
ฟรี 1 ท่าน!!!

   

 

... ค่าอบรมสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200 % ...

 

 

 

 


 เดือนมกราคม 2558

วันที่        หลักสูตร
21  เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ 
22  EQ เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน 
23  การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์
23

 เปิดการขาย / ปิดการขายแบบเซียนด้วย "ทักษะเชิงจิตวิทยา"
24  เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน
28  โทรศัพท์อย่างไรให้ "ได้ใจและได้งาน" 
28  เพิ่มพลังการขายให้องค์กรด้วย "การพัฒนาทักษะการขาย"
29  การจัดเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธี
29  เทคนิคการสอนและพัฒนาทีมงานขาย
30  เพิ่มพลังทีมงานด้วยทักษะการโค้ช...ของหัวหน้า
30  การคิดเป็นระบบเพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
31  ทำอย่างไรให้พนักงานปฏิบัติตามตัวชี้วัดอย่างเต็มใจ 
 เดือนกุมภาพันธ์ 2558

วันที่        หลักสูตร
5 การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ
6 การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบัน อย่างมืออาชีพ
6 เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน
7 การคัดเลือกและบริหารจัดการ outsource อย่างมีประสิทธิภาพ
10 สร้างสุดยอดทีมขายด้วยหลักสุดยอดนักบริหารทีมขาย 
11 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ (intensive course 1 วัน)
12 เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ที่ได้ผลสำเร็จ
12 การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
13 กลยุทธ์ "ฟัด" สารพัดปัญหาเรื่องคน
13 การเขียนแผนและบริหารโครงการ 
17 Event Marketing การตลาดเชิงกิจกรรม
17 การวางแผนงานและบริหารเวลา้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
18 เทคนิคการจูงใจเพื่อนำทีมงานอย่างได้ผล
21 แนวทางการแก้ไข "สารพันปัญหาภายในองค์กร" 
23 Self Development กลยุทธ์พัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จในงาน
24 การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล
24 การจัดการกับการร้องเรียนต่อว่าของลูกค้าอย่างมีประสิืทธิภาพ
25 Inside Selling เทคนิคการต้อนรับและการขายที่ได้ผล
26 การขายอย่างที่ปรึกษาในธุรกิจอุตสาหกรรม
27 เพิ่มยอดขายแบบมีกึ๋นด้วย "การขายเชิงวิเคราะห์"
27 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP 
27 ยุทธวิธีแนวทางการปฏิบัติงานในคลังสินค้าและตรวจนับสินค้าประจำปี
28 บุคลิกภาพและการปรากฎกายที่ดี
28 การขนส่งสินค้าวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธีและปลอดภัย