Bookmark and Share Add to Favorites

 

ความสำเร็จสูงสุดขององค์กร … เกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนาหลายๆปัจจัยประกอบขององค์กร  ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร  โดยอาศัยความรู้  ความสามารถ  ความเข้าใจ  ความพร้อมในการทำงานร่วมกัน  สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ  ตลอดจนความผูกพันในความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น 

โทรศัพท์  0-2882-7519  ,  0-2882-7598  ,  093-119-4706
Email  :  info@trainingbymotiva.com

 

 

Special 1
ลงทะเบียนอบรม
   3 ท่านขึ้นไป
ตั้งแต่ท่านที่
ลดพิเศษอีก 5% จากราคาสมาชิก

Special 2
ลงทะเบียนอบรม 5 ท่าน
    (ในราคาทั่วไป)
ฟรี 1 ท่าน!!!

   

 

... ค่าอบรมสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200 % ...

 

 

 

 

 

 

เดือนมีนาคม 2558

วันที่        หลักสูตร
3 การบริหารการเปลี่ยนแปลง-เชิงยุทธศาสตร์
6 การทำงานเชิงรุกบรรลุเป้าหมาย
7 เพิ่มศักยภาพการพัฒนาตนเองด้วยหลัก 10Q
10  ความเป็นมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จอย่างมีธรรม
10 AEC กับการเปลี่ยนแปลงด้านแรงงานไทย
12 บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า 
12 การบริหารการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
13 การบริหารผลการปฏิบัติงาน - การประเมินผล
17 การจัดการสินค้าคงคลังในระบบโลจิสติกส์  
18 New Media Marketing ยุทธศาสตร์การตลาดสื่อยุคใหม่
18 ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ 
19 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล
20 เทคนิคการสอบสวนลงโทษ - เอกสารทีใช้แจ้งเตือน
21 การตรวจรับ-จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์ให้ถูกค้องมีประสิทธิภาพ
20-21 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( 2 วัน )
20-21 HRD for New HRD Staff (หลักสูตร 2 วัน)
24 ภาวะผู้นำ : คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ
24 การตลาดสุดขีด - แนวทางการตลาดที่ได้ผลที่สุด
25 เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล 
26 การจัดการและการเป็นหัวหน้ากองกำลังขายอย่างมืออาชีพ
27 การขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มผลสำเร็จในการขาย 
27 เพิ่มพลังการขายให้องค์กรด้วย "การพัฒนาทักษะการขาย"
27 การสำรวจและประเมินความพึงพอใจของลูกค้า 
28 การเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน Messenger
31 กลยุทธ์ชนะใจลูกค้า ชนะในสถานการณ์ "2ต" (โต้แย้ง-ต่อรอง)