Bookmark and Share Add to Favorites

 

ความสำเร็จสูงสุดขององค์กร … เกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนาหลายๆปัจจัยประกอบขององค์กร  ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร  โดยอาศัยความรู้  ความสามารถ  ความเข้าใจ  ความพร้อมในการทำงานร่วมกัน  สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ  ตลอดจนความผูกพันในความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น 

  

 

Special 1
ลงทะเบียนอบรม
   3 ท่านขึ้นไป
ตั้งแต่ท่านที่
ลดพิเศษอีก 5% จากราคาสมาชิก

Special 2
ลงทะเบียนอบรม 5 ท่าน
    (ในราคาทั่วไป)
ฟรี 1 ท่าน!!!

   

 

... ค่าอบรมสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200 % ...

 

 

 

 

 เดือนกรกฎาคม 2557

วันที่        หลักสูตร
23 การเตรียมความพร้อมสู่ AEC กับการบริหารจัดการ logistic
24 การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล
24 การบริหารสินค้าคงคลังและโลจิสติกส์
28 การขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มผลสำเร็จในการขาย
28 สร้างสุดยอดทีมขายด้วยหลักสุดยอดนักบริหารทีมขาย 
29 การจัดการและการเป็นหัวหน้ากองกำลังขายอย่างมืออาชีพ
30 เปิดการขาย / ปิดการขายแบบเซียนด้วย "ทักษะเชิงจิตวิทยา"
31 กลยุทธ์ชนะใจลูกค้า ชนะในสถานการณ์ "2ต" (โต้แย้ง-ต่อรอง)
เดือนสิงหาคม 2557

วันที่        หลักสูตร
1 การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล
2 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP 
2 เพิ่มศักยภาพการพัฒนาตนเองด้วยหลัก 10Q
6 บุคลิกภาพที่ดี สร้างความประทับใจ ส่งเสริมความสัมพันธ์ 
6 การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร
7 เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน
7 การจัดเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธี
8 การบริหารผลการปฏิบัติงาน - การประเมินผล
9 การขนส่งสินค้าวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธี
9 การบริหารการเปลี่ยนแปลง-เชิงยุทธศาสตร์
14 การสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจในตนเอง
16 เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน
16 การสื่อสารทางการตลาดผ่าน E-marketing / E-commerce
19 คุณพร้อมสำหรับ AEC แล้วหรือยัง ? 
21 สร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า
21 Highly Effective People : WORK HARD and WORK SMART
22 เทคนิคการสอบสวนลงโทษ - เอกสารทีใช้แจ้งเตือน
22 การเขียนแผนและบริหารโครงการ  
23 B2B Marketing
23 แนวทางการแก้ไข "สารพันปัญหาภายในองค์กร" 
27 เพิ่มยอดขายแบบมีกึ๋นด้วย "การขายเชิงวิเคราะห์"
27 เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล 
28 กลยุทธ์ปิดการขายและงานหลังการขาย
29 New Media Marketing ยุทธศาสตร์การตลาดสื่อยุคใหม่
30 การบริหารจัดการ outsource อย่างมีประสิทธิภาพ