public course

 ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี (101)
 เทคนิคการจูงใจเพื่อนำทีมงานอย่างได้ผล (102)
 ภาวะผู้นำ : คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ (103)
 เทคนิคการสอนและแนะนำ (104)
 เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน (105)
 เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน (106)
 เพิ่มพลังทีมงานด้วยทักษะการโค้ช ... ของหัวหน้า (107)
 เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร (108)
 การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์ (109)
 การสร้างแรงจูงใจบุคลากรเพื่อความสำเร็จขององค์กร (110)
 ทักษะการเป็นหัวหน้า / ผู้จัดการทีมงานขายรอบด้านอย่างมืออาชีพ (201)
 สร้างสุดยอดทีมงานขายด้วยหลักสุดยอดนักบริหารทีมขาย (202)
 การขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มผลสำเร็จในการขาย (203)
 สร้างพลัง-เสริมทักษะการขายเพื่อเพิ่มยอดขายให้องค์กร (204)
 การขายอย่างที่ปรึกษาในธุรกิจอุตสาหกรรม (205)
 กลยุทธ์ชนะใจลูกค้า ชนะในสถานการณ์ 2ต ... โต้แย้ง - ต่อรอง (206)
 กลยุทธ์ปิดการขายและงานหลังการขาย
 เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ที่ได้ผลสำเร็จ (208)
 เพิ่มยอดขายแบบมีกึ๋นด้วยการขายเชิงวิเคราะห์ (209)
 เปิดการขาย / ปิดการขาย แบบเซียนด้วยทักษะเชิงจิตวิทยา (210)