ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2554

  ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2554

บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ... หลักสูตร ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจกรรม 5ส

Call Voice Communication Co.,Ltd. ... หลักสูตร highly Effective people ... work hard & work smart

มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระบรมราชูปถัมภ์ ... หลักสูตร ปลุกพลังบวก-คิดบวก เพื่อการทำงานอย่างมีความสุขและสนุกกับการทำงานอย่างทีม

SC Park Hotel ... หลักสูตร บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า

โรงพยาบาลธนกาญจน์ ... หลักสูตร ผสานพลังเพื่อการทำงานบริการอย่างทีมที่แท้จริง (3 รุ่น)

บริษัท อาลาวอินดัสเตรียล จำกัด ... หลักสูตร Highly Effective People , หลักสูตร เทคนิคลดความขัดแ้ย้งเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ในการทำงาน

หจก. ศรีทองอีเลคโทรเคมิเคิ้ล ... หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารข้ามสายงาน-การประสานงาน

บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด (เครื่องปรุงรสฟ้าไทย) ... หลักสูตร เทคนิคการเป็นหัวหน้ากองกำลังขายด้วยการสอนและพัฒนาทีมงานขายอย่างมืออาชีพ

บริษัท พรีมัส จำกัด ... หลักสํตร ทักษะการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิผล 

MP Entrepreneur Co.,Ltd & KP Healthcare Co.,Ltd. ...หลักสูตร วิธีขายอย่างได้ผลสำเร็จด้วยโทรศัพท์

MMT Consultant Co.,Ltd. ... หลักสูตร บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า

บริษัท สหคิมมอเตอร์ จำกัด ... หลักสูตร ผสานพลังเพื่อการทำงานอย่างทีมที่แท้จริง

Communication & System Solution PCL. ... หลักสูตร การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสารเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

สสว. - สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ... หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ฟื้นตัวเองให้มีพลัง เพิ่มความสำเร็จ (อึด-ฮึด-สู้)

บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน) ... หลักสูตร เพิ่มยอดขายอย่างมีกึ๋นด้วยสูตรบริหารการขาย

สถาบัน ITC ... หลักสูตร เทคนิคการจัดการงานธุรการอย่างมีประสิทธิภาพ

ทองการ์เด้น - บริษัท นัทแคนดี้เฮ้าส์ จำกัด ... โครงการ หัวหน้างานมืออาชีพ...ต้องอย่างนี้ 2 module : module 1 - รอบด้านการจัดการกองกำลังขาย , module 2 - สร้างและรักษากองกำลังขายให้แข็งแกร่ง

บริษัท ไทยเจริญทองการทอ จำกัด ... หลักสูตร ศิลปะการเป็นหัวหน้างานที่ดี

บริษัท สยามโตชู จำกัด ... หลักสูตร การคิดเป็นระบบ เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ , หลักสูตร การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากลูกค้าและการให้บริการอย่างมืออาชีพ

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด (น้ำดื่มดีโด้)... หลักสูตร ผสานพลังและสร้างแรงจูงใจเพื่อความสำเร็จสูงขึ้น , หลักสูตร ทักษะการขายอย่างมืออาชีพ สำหรับสินค้าบริโภคที่ขายเร็ว

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม ... หลักสูตร การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ

CPF Training Center ... หลักสูตร การตลาดยุคดิจิตอล New Media Marketing

DKSH (Thailand) Ltd. ... หลักสูตร การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เพื่อความสุข - ความสำเร็จ ในชีวิตและงาน

M-Link บริษัท เอ็ม ลิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ... หลักสูตร การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสารเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ... หลักสูตร กลยุทธ์ชนะใจลูกค้า ชนะในสถานการณ์ 2ต (โต้แย้ง-ต่อรอง)

บริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัด ... หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจในการทำงานและ EQ สำหรับหัวหน้างาน / ผู้นำทีมงานอย่างมืออาชีพ (รุ่น 1 และ 2 )

บริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จำกัด ... หลักสูตร ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ... หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลาในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์

บริษัท อาหารสัตว์ไทยสวนหลวง จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการทำงานร่วมกันอย่างมืออาชีพ

บริษัท บางกอกเจน จำกัด ... หลักสูตร วิธีชนะใจลูกค้าและรักษาไว้ได้ตลอดไปด้วยเทคนิคการขายและการบริการ ทั้งพบหน้าและทางโทรศัพท์ , หลักสูตร การใช้ 5ส เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงาน

บริษัท บางกอกเพรสพาร์ทส จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการเป็นผู้นำทีมงานอย่างมืออาชีพ (2 รุ่น)

Grundfos (Thailand) Co.,Ltd. ... หลักสูตร การเจรจาตกลงเพื่อขายอย่างได้ผลสำเร็จ

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ... หลักสูตร โทรศัพท์อย่างไรให้ได้ใจและได้งาน

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ... หลักสูตร การเขียนแผนและบริหารโครงการ (2 รุ่น )

nahm - บริษัท นามสุขภัณฑ์ จำกัด ... หลักสูตร นักขายมืออาชีพ ต้องอย่างนี้

Asia Infra Structure Co.,Ltd. ... โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพหัวหน้าและผู้จัดการโครงการ

บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด และ บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอรร์ส จำกัด ... หลักสูตร เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ

บริษัท โรบิน เอ็คซ์เทนด์ จำกัด ... หลักสูตร การขายอย่างมืออาชีพ เพื่อผลสำเร็จสูงขึ้น

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ... EQ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงาน

บริษัท เจริญสินธานี จำกัด ... หลักสูตร ผลานพลังเพื่อการทำงานบริการอย่างทีมที่แท้จริง

บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ... การจัดการกิจกรรม 5ส ในชีวิตประจำวัน

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ... หลักสูตร ทำอย่างไรให้สนุกและมีความสุขกับการทำงาน

บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการสอนและแนะนำ

บริษัท ไอ เมคคานิคส์ จำกัด ... หลักสูตร กลยุทธ์ชนะใจลูกค้า ชนะในสถานการณ์ 2ต (โต้แย้ง-ต่อรอง)

โรงพยาบาล แม่กลอง ... หลักสูตร สร้างและสานกิจกรรม 5ส ใ