ตัวอย่างองค์กรที่จัดทำ IN-HOUSE

 โทรศัพท์  0-2882-7519  ,  0-2882-7598   Email  :  info2@trainingbymotiva.com 

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2560

สำนักงานตลาด ... หลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติงาน
โรงงานยาสูบ ... หลักสูตร พัฒนาประสิทธิผลในการทำงานและชีวิต
Movaci technology Co.,Ltd. ... หลักสูตร ภาวะผู้นำ : คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ
บริษัท อัคคีปราการ จำกัด ... หลักสูตร จิตสำนึกรักองค์กรและการจูงใจในการทำงาน
Business Services Co.,Ltd. ... หลักสูตร เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ (2รุ่น)
City Realty Co.,Ltd. ... หลักสูตร ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ (2รุ่น)  หลักสุตร การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร (2รุ่น)
บริษัท กิตติแสงชัยบริการ จำกัด ... หลักสูตร การขนส่งสินค้าและวัตถุอัตรายอย่างถูกวิธีและปลอดภัย
บริษัท สหเรือง จำกัด ... หลักสูตร บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า (2 รุ่น)
MG Sales (Thailand) Co.,Ltd. ... หลักสูตร บุคลิกภาพและการปรากฎกายที่ดี
Life and Living Co.,Ltd. ... หลักสูตร บุคลิกภาพที่ดี สร้างความประทับใจ ส่งเสริมความสัมพันธ์ (2รุ่น)
Thai Properity Terminal Co.,Ltd. ... หลักสูตร บุคลิกภาพและการบริการอย่างไรถึงชนะใจลูกค้า
ธรรมนิติ ... หลักสูตร การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ (2รุ่น) , หลักสูตร การจัดการงานธุรการยุคใหม่
Total A Link Co.,Ltd. ... หลักสูตร ภาวะผู้นำ : คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ (2รุ่น)
สำนักการเจ้าหน้าที่ สำนักงานศาลยุติธรรม  ... หลักสูตร กลยุทธ์พัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จในงาน ,  หลักสูตร การเขียนแผนและบริหารโครงการ , หลักสุตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล
บริษัท สยามกลการโลจิสติกส์ ... หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำในตนเองสำหรับหัวหน้างาน
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ .... หลักสูตต พัฒนาศักยภาพด้วยการคิดบวก การเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น
โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล ... หลักสูตร บุคลิกภาพและการบริการอย่างไรถึงชนะใจลูกค้า
บริษัท สยามเมทัลเวอร์ค อินดัสตรี้ จำกัด ... หลักสูตร Kaizen และเทคนิคลดความผิดพลาดเพื่อพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง
Jebsen & Jessen Business Service (T) Co.,Ltd. ... หลักสูตร เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน
Bridgestone Carbon Black (Thailand) Co.,Ltd. ... หลักสูตร New 7 QC Tools
Precision Technology Co.,Ltd. ... หลักสูตร ศิลปะและทักษะการเป็นหัวหน้า/ผู้นำหน่วยงาน
Mitsubishi Turbo Charger Co.,Ltd. ..หลักสูตร การบริหารงานเอสการและจัดเก็บเอกสารเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
Global Corporation Co.,ltd. ... หลักสูตร พัฒนาศักยภาพการขายเพื่อขนะใจลูกค้าในหลายสถานการณ์
Brenntag Ingredient Co.,Ltd. ... หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารประสานงานในการทำงานร่วมกันเพื่อให้งานได้ผลคนเป็นสุข
Interlink Communication Co.,ltd. ... หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพในการทำงานอย่างเป็นทีมเพื่อคุณภาพที่ดีกว่า
Planco Co.,Ltd. ... หลักสูตร การทำงานอย่างทีมและแก้ไขสารพันปัญหาในองค์กร
บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
Office Mate Co.,Ltd. ... หลักสูตร บริการทีมบริการ , หลักสูตร บริการอย่างไรให้เป็นเลิศ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.พังงา ... หลักสูตร เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานคลังสินค้าและการจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ
Infraset Co.,ltd. ... หลักสูตร การจัดทำตัวชี้วัด KPIs ที่ได้ผลและใช้ได้จริง
T.M.Industry Co.,Ltd. ... หลักสูตร กลยุทธ์การขายและการทำการตลาด
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ... หลักสุตร EQ เพื่อดารพัฒนาตนเองของคนทำงาน (7รุ่น)
Thai Kobelco Construction Machinery Co.,Ltd. ... หลักสูตร 7 Tools
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ... หลักสูตร ภาวะผู้นำ สำหรับหัวหน้าและเทคนิคการประชุมกลุ่มย่อย , หลักสูตร จิตวิทยาการบริหาร , หลักสูตร การแก้ปัญหาและบริหารความเสี่ยง , หลักสูตร ศิลปะการพูดสำหรับผู้นำและการเจรจาต่อรอง , หลักสูตร เทคนิคการประชุมและนำเสนอ , หลักสูตรภาวะผู้นำ (2รุ่น)
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด ... หลักสูตร การคิดสร้างสรรค์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด (2รุ่น)
Jinpao Precision Industrial Co.,Ltd. ... หลักสูตร time Management . หลักสูตร Train The Trainer
Fluid Mechanic Supply Co.,Ltd. ... หลักสูตร การสร้างความเข้าใจที่ดีและวิธีการนำ KPIs ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และได้ผลจริง  , หลักสูตร การบริหารการจัดส่งและการปฏิบัติงานในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
Siam Metal Work Industry Co.,Ltd. ... หลักสูตร ศิลปะและทักษะการเป็นหัวหน้าที่ดี
บริษัท สหพานิช เชียงใหม่ จำกัด ... หลักสูตร การบริหารคนรุ่นใหม่และคนเก่งในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
Italian Thai Development PCL. ... หลักสูตร การทำงานเชิงรุกบรรลุเป้าหมาย
Spheric - trafalgar (Thailand) Co.,Ltd. ... หลักสูตร การจัดทำตัวชี้วัด KPIs ที่ได้ผลและใช้ได้จริง
มหาวิทยาลับเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาสุกรี ... The expert social media management : ใช้เฟซเป็นเห้นเงินล้าน
Toyota Motor (thailand) Co.,Ltd. ... หลักสูตร มนุษย์สัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในการทำงานร่วมกัน
Thai Summit Mitsuba Electric Manufacturing Co.,Ltd. ... หลักสูตร IDP การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
องค์การบริหารสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ... โครงการอบรมพัฒนาทักษะพื้นฐานเพื่อการสมัครงานและการประกอบอาชีพในอนาคต : หลักสูตร การปรับตัวให้เข้ากับสังคมการทำงาน , หลักสูตร บุคลิกภาพของนิสิตในการปฏิบัติงาน
สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม ... หลักสูตร กลยุทธ์การพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จในงาน , หลักสูตร การเขียนแผนและบริหารโครงการ , หลักสูตร บุคลิกภาพที่ดี สร้างความประทับใจส่งเสริมความสัมพันธ์
Greatwall 1988 Co.,Ltd. ... หลักสูตร การเพิ่มผลผลิตในตนเองเพื่อความสำเร็จ
บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี่ จำกัด (มหาชน) ... บริษัท สร้างแรงจูงใจในการทำงาน : งานได้ผล คนเป็นสุข
กรมการแพทย์ ... หลักสูตร การควบคุมตนเองเพื่อประโยชน์สุขของชีวิต
กรมแพทย์ทหารเรือ ... หลักสูตร การสือสารและการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
โรงพยาบาลระยอง ... หลักสูตร เทคนิคการประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมอย่างได้ผล
สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ... หลักสูตร ขับเคลื่อนค่านิยมขององค์กร , หลักสูตร สุขกาย สุขใจ สู่ความสำเร็จของงาน
โรงพิมพ์ตำรวจ ... หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้าหน่วยงาน
ศาลภาษีอากรกลาง ... หลักสูตร เทคนิคการทำงานร่วมกับทุก GEN
บริษัท สหเจริญโลหะพลาสติกภัณฑ์ จำกัด .. หลักสูตร พัฒนาการทำงานอย่างต่อเนือ่งด้วยลหัก KAIZEN , หลักสูตร บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้า
องค์การสุรา ... หลักสูตร แนวทางการลดต้นทุนของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กร
บริษัท สินธนา ฮีทเตอร์ อินดัสตรี้ จำกัด ... หลักสูตร จิตสำนึกรักองค์กร ความรับผิดชอบ มุ่งสู่การพัฒนาและความสำเร็จ , หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกและทัศนคติคิดบวกเชิงรุกเพื่อความสำเร้๗ในการทำงานร่วมกัน
บริษัท เซอร์ไคล์ฟ จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน


..............................................................................................................................................................................................................

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2559

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2558

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2557

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2556  

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2555  

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2554  

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2553  

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2552    

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2551     

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2549-2550