ตัวอย่างองค์กรที่จัดทำ IN-HOUSE

 โทรศัพท์  0-2882-7519  ,  0-2882-7598   Email  :  info2@trainingbymotiva.com     id line : @trainingbymotiva

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2562

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... หลักสูตร เทคนิคการสอนและแนะนำ Teach-Train-Coach-Suggest
RX Co.,Ltd. ... หลักสูตร ขายสไตล์ที่ปรึกษาเพื่อรักษาลูกค้าเดิม สร้างลูกค้าเพิ่มอย่างยั่งยืน , หลักสูตร เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล
บริษัท ไทยคูณ เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ... หลักสูตร การสร้่างแรงจูงใจในการทำงานด้วยสมองเชิงบวก 
TY Steel ฉo.,Ltd. ... หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยสมองเชิงบวก
Pacific Industries (Thailand) Co.,Ltd. ... หลักสูตร เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผลด้วยโปรแกรม power point
Agrow Property Management Co.,Ltd. ... หลักสุูตร การบริหารจัดการงานบริการให้เหนื่อความต้องการของลูกค้า
บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด ... หลักสูตร บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า , หลักสูตร การสร้่างจิตสำนึกลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุน และความสูญเปล่าในการทำงาน , หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล
สมาคมประกันวินาศภัยไทย ... หลักสูตร สื่อสารผ่าน email - line -Tel - social media เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเข้าใจที่ถูกต้อง
บริษัท สินธนา ฮีทเตอร์ อินดัสตรี้ จำกัด ... หลักสูตร คิดเชิงบวกและทัศนคติที่ดีในการทำงาน
Golden Thread Co.,Ltd. ... หลักสูตร EQ & Self Development เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน , หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคลังสินค้าและจัดส่งเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
บริษัท มิตร สตีล จำกัด ... หลักสูตร ภาวะผู้นำและการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
Cyber Print Group ... หลักสูตร ภาวะผู้นำและการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี ... หลักสูตร การจัดการกำลังคนในองค์กรและสร้างเครื่องข่าย , หลักสูตร การคิดอย่างเป็นระบบ
บริษัท ฮาซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จำกัด ... หลักสูตร บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า สร้่างและสานสัมพันธ์อย่างยั่งยืน
บริษัท ดีจี แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 
... หลักสูตร บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า สร้่างและสานสัมพันธ์อย่างยั่งยืน
บริษัท ทริพเพิลไอ ซัพพลายเชน จำกัด ... หลักสูตร บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า สร้่างและสานสัมพันธ์อย่างยั่งยืน
บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ... หลักสูตร  เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ
CAS Group ... หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในคลังสินค้า , หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การขายที่เป็นเลิศ
ศาลแรงงานภาค 1 สระบุรี ... หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงในหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
... หลักสูตร การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสารเพื่อการำทงานอย่างมีประสิทธิภาพ , หลักสูตร เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ... หลักสูตร การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ... หลักสูตร แนวทางการทำงานเชิงรุก Proactive working mindset
Samsung Engineering (thailand) Co.,Ltd. ... หลักสูตร สร้างพลังและทำงานอย่างมืออาชีพเพื่อความสำเร็จร่วมกัน
Nippon Paint (Thailand) Co.,Ltd. ... หลักสูตร วิทยากรมืออาชีพ
Thai Kikuwa Industries Co.,Ltd. ... หลักสูตร การสร้างทักษะในการเป็นหัวหน้างานที่เก่งทั้งคนและเก่งงาน
Oriental Event Co.,Ltd. ... หลักสูตร สร้างพลังการทำงานสู่ความสำเร็จร่วมกัน
ธนาคารแห่งประเทศไทย ... หลักสูตร Workshop ถ่ายทอดความรู้ในงานชำระเงินและพันธบัตรด้วยสืออิเล็คทรอนิคส์
TM Industry Co.,Ltd. ... หลักสูตร บทบาทหัวหน้างาน ทำอย่างไรให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจ
Matsui Eastern (Thailand) Co.,Ltd. ... หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
Furukawa Automotive Systems (Thailand) Co.,Ltd. ... หลักสูตร การสื่อสารที่เกิดประสิทธิผล , หลักสูตร เทคนิคการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ... หลักสูตร การสื่อสารและการตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท อีสออน อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ... หลักสูตร การบริหารงานจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
East West Trading & Agencies Co.,Ltd. ... หลักสูตร การจัดส่ง-ขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความพึงพใจให้ลูกค้า
Interlink Communication Co.,Ltd. ... หลักสูตร การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่ให้แข็งแกร่ง
บริษัท ไดมอนด์ อิเล็คทริค เอเซียแปซิฟิค จำกัด ... หลักสูตร การบริหารเวลาและการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
Wipro Unza (Thailand) Co.,Ltd. ... หลักสูตร Grooming Coaching PC
โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน ... หลักสูตร EQ & Self Development , หลักสูตร จิตสำนึกลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุน ลดความสูญเปล่าในการทำงาน
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ... หลักสูตร ภาวะผู้นำยุคไทยแลนด์ 4.0 ( 2รุ่น)
บริษัท บางกอกพลาสวู้ด จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิผลและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (2รุ่น)
บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ... หลักสูตร Habits of Highly Effective People
สำนักงานศาลยุติธรรม ... หลักสูตร พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) ... หลักสุูตร บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า
CPR Gomu Industrial PCL. ... หลักสูตร 7 New QC Tools & 5W1H
CTT Logistics Co.,Ltd. ... หลักสูตร การขายสไตล์ที่ปรึกษาเพื่อรักษาลูกค้าเดิม สร้างลูกค้าเพิ่มอย่างยั่งยืน
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ... หลักสูตร เสริมพลังผู้นำ เพื่อทักษะหัวหน้างาน , หลักสูตร การเขียนแผนและบริหารโครงการ , หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
ธรรมนิติ ... หลักสูตร การบริหารงานเอกสาร , หลักสูตร การจัดการงานธุรการยุคใหม่
Life & Living Co.,Ltd. ... หลักสูตร บุคลิกภาพที่ดี สร้างความสัมพันธ์และความพึงพอใจให้ลูกค้า-ผู้ติดต่อ , หลักสูตร การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร
บริษัท ฟาร์ม่า อลิอันซ์ จำกัด ... หลักสูตร การจัดส่ง-ขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความพอใจให้ลูกค้า
บริษัท เบ็ญจมาศ จำกัด ... หลักสูตร ทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ... หลักสูตร ความสุขในชีวิตขึ้นอยู่กับความคิดคุณ
Anji-NYK Logistic Co.,Ltd. ... หลักสูตร Supply Chain กับการบริหารระบบปฏิบัติการ , หลักสูตร Lean & Kaizen ในสายงานโลจิสติกส์ , หลักสูตร Warehouse Management
บริษัท บางกอก พี.วี.ซี 1996 จำกัด ... หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจบุคลากรและนำทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร , หลักสูตร พัฒนาวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยหลัก KAIZEN
บริษัท ฟาร์มาดิกา จำกัด ... หลักสูตร การมอบหมายและควบคุมงานขาย
บริษัท ลี้ ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด ... หลักสูตร การขายสไตล์ที่ปรึกษา เพื่อรักษาลูกค้าเดิม สร้างลูกค้าเพิ่มอย่างยั่งยืน
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ... หลักสูตร EQ เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน (7รุ่น)
บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ... หลักสูตร การปรับทัศนคติ เปลี่ยนมุมมองการทำงาน เพื่อลดความเครียดในการทำงาน "งานได้ผล คนเป็นสุข"  , หลักสูตร ทำอย่างไรให้ชีวิตการทำงานมีความสุข มั่นคง ก้าวหน้า และรักองค์กร
การยาสูบแห่งประเทศไทย ... หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
N&N Foods Co.,Ltd.
... หลักสูตร Ho Ren So กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
One Stop Service Enterprise Co.,Ltd. ... หลักสูตร จริยธรรมในการทำงานสู๋ความสำเร็จที่ยั่งยืน
บริษํท ธรศิริ ดีเซล จำกัด ... หลักสูตร การบริการ 4.0
Progress Collection Co.,Ltd. ... หลักสูตร การจัดการกับการร้องเรียนต่อว่าของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท มายด์ เมดิคอล แคร์ จำกัด ... หลักสูตร สื่อสาร-ประสานงาน ให้งานได้ผลคนร่วมมือ
บริษัท อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จำกัด ... หลักสูตร เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ
บริษัท เวล อินเตอร์พาร์ท จำกัด ... คิดเชิงบวกและทัศนคติที่ดีในการทำงาน (4รุ่น)
บริษัท คาวาเบะ พรีซิชั่น จำกัด ... หลักสูตร ภาวะผู้นำ การสอนงาน การมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน
Infraset Co.,Ltd. ... หลักสูตร บุคลืกภาพที่ดี สร้างความประทับใจและความพึงพอใจให้ลูกคา - ผู้ติดต่อ
Bionet Asia Co.,td. ... หลักสูตร การจัดทำตัวชี้วัด Kpis ที่ได้ผลและใช้ได้จริง
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ... หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทำงาน 
บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จำกัด ... หลักสูตร การพัฒนาทักษะพนักงานปฏิบัติการให้เป็นดาวเด่นในองค์กร
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ ... หลักสูตร อาคารคลีนเพื่อสุขภาพ
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ... หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่สาธารณะ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต2 ... หลักสูตร การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
Christiani & Nielsen (Thai) PCL. ... หลักสูตรการทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน
..............................................................................................................................................................................................................

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2561

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2560

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2559

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2558

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2557

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2556  

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2555  

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2554  

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2553  

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2552    

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2551     

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2549-2550