ตัวอย่างองค์กรที่จัดทำ IN-HOUSE

 โทรศัพท์  0-2882-7519  ,  0-2882-7598   Email  :  info2@trainingbymotiva.com     id line : @trainingbymotiva

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2561

2B Marketing Co.,Ltd. ... หลักสูตร บริหาร - สื่อสาร - ขาย อย่างไรให้ได้ใจและได้งาน
Interlink Communication PCL. ... หลักสูตร ยุทธวิธีแนวทางปฏิบัติงานในคลังสินค้าและตรวจนับสินค้าประจำปี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ... หลักสูตร เทคนิคเพื่อจัดการกับปัญหาและการตัดสินใจเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ , หลักสูตร ทฤษฎีแรงจูงใจบริหารคน 3 GEN - X , Y , Baby boom
Marsun Co.,Ltd. ... หลักสูตร เทคนิคการจัดประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล
Kerry Ligistics (Thailand) Co.,Ltd. ... เทคนิคการเช็คสต๊อกอย่งมีประสิทธิภาพ
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ... หลักสูตร Self Development กลยุทธ์การพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จในงาน
ธรรมนิติ ... การบริหารและจัดเก็บเอกสาร , การจัดการงานธุรการยุคใหม่
The Storage Battery PCL. ... หลักสูตร การจัดทำตัวชี้วัด KPIs ที่ได้ผลและใช้ได้จริง
บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล
Total A Link (Thailand) Co.,Ltd. ... หลักสูตร เทคนิคการคิดเชิงจิตวิทยาและการจัดการปัญหาที่มีปรสิทธิภาพ ( 2 รุ่น ) , หลักสูตร ทัศนคติและความรับผิดชอบในการทำงาน
Imagine Tour and Travel Service Co.,ltd. ... หลักสูตรบุคลิกภาพและการสื่อสารส่งเสริมการขาย-บริการ ให้ชนะใจลูกค้า ( 2 รุ่น )
Business Service Alliance Co.,Ltd. ... หลักสูตร กลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขาย
PC.Intertrade Co.,ltd. ... หลักสูตร การควบคุมและจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้าและในการขนส่ง
S.A.Precision Co.,Ltd. ... หลักสูตร เทคนิคการสื่อสาร การประสานงาน อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอก
การประปานครหลวง ... หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
บริษัท ฟาสท์ ออโต้ ไดร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด .. หลักสูตร เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน
บริษัท เอกอุทัย จำกัด ..การจัดทำตัวชี้วัด KPIs ที่ได้ผลและใช้ได้จริง
บริษัท เอ็ม ยู ไอ รับเบอร์ เบลท์ จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน : การสั่งงาน การสอนงาน
YIC Asia Pacific Corporation Ltd ... หลักสูตร การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ... หลักสูตร บริการด้วยใจ : บริการอย่างไรให้ได้งานและได้ใจ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ... หลักสูตร เทคนิคการสร้างความประทับใจในการให้บริการ
Pharma Alliance Co.,Ltd. ... หลักสูตร เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล
สำนักงานเลขาธิการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ... หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการบริการงาน (2รุ่น) , หลักสูตร ระบบการเป็นพี่เลี้ยงและการให้คำปรึกษา (2รุ่น)
บริษัท บางกอกพลาสวู้ด จำกัด ... หลักสูตร จิตสำนึกและความรับผิดชอบในการทำงาน
บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ... หลักสูตร การปรับทัศนคติ เปลี่ยนมุมมองการทำงาน เพื่อลดความเครียดในการทำงาน "งานได้ผล คนเป็นสุข" , หลักสูตร ทำอย่างไรให้ชีวิตการทำงานมีความสุข มั่นคง ก้าวหน้า และรักองค์กร
Hitachi Consumer Products (Thailand) Co.,Ltd. ... หลักสูตร เพิ่มพลังการแข่งขันด้วยการคิดแบบยุคนวัตกรรม 4.0
TM Industry Co.,Ltd. ... หลักสูตร กลยุทธ์ปิดการขายและงานหลังการขาย
Steel Case Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd. ... หลักสูตร การเพิ่มผลผลิตและความปลอดภัยด้วย 5ส , หลักสูตร KAIZEN เพื่อการเพิ่มผลผลิต
บริษัท ยัวซ่า แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ... หลักสูตร ทักษะการสัมภาษณ์งานที่มีประสิทธิภาพ
บริษัท เคียวเซกิ ออโตโมทิฟ ไปป์ปิ้ง จำกัด ... หลักสูตร การบริหารผลการผลิตและกิจกรรมส่งเสริมการผลิต
Biopharm Chemical Co.,Ltd. ... หลักสูตร ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี
Thai DNT Paint Manufacturing Co.,Ltd. ... หลักสูตร HORENSO & VISUAL CONTROL (2รุ่น)
Intalian Thai Development PCL. ... หลักสูตร การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ... EQ เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน ( 3รุ่น )
บริษํท อาร์ เอ็กซ์ จำกัด ... หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพ การบริการ และการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
CMP Products Co.,Ltd. ... หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานขายและการให้บริการลูกค้า
บริษัท ชิบาคาวะ (ประเทศไทย) จำกัด
... หลักสูตร HORENSO & VISUAL CONTROL
บริษัท สหกล อิควิปเม้นท์ จำกัด ... หลักสูตร การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
สำนักแผนงานและงบประมาณ ศาลยุติธรรม ... หลักสูตร กลยุทธ์การพัฒนาตนเอง , หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์
Vertical Co.,Ltd. ... หลักสูตร Teamwork การสร้างสัมพันธภาพและการทำงานเป็นทีม
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ... หลักสูตร การจัดการงานธุรการสำนักงานยุคใหม่ , หลักสูตร ก้าวสู่ความสำเร็จในการบริหารงานธุรการและจัดเก็บเอกสาร
การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ... หลักสูตร การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
Greathill Co.,Ltd. ... หลักสูตร การจัดทำตัวชี้วัด KPIs ที่ได้ผลและใช้ได้จริง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ... หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดในยุคดิจิตอล 4G Marketing
มหาวิทยาลัยพะเยา ... หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงการทำงาน
Asian Chemical Co.,Ltd. ... ทักษะการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ... หลักสูตร การประเมินผล 360 องศา
บริษัท ตรีเพชร อีซูซุ ลิสซิ่ง จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ที่ได้ผล
กรมการแพทย์ ... หลักสูตร การควบคุมตนเองเพื่อประโยชน์สุขของชีวิต
บริษัท เซอร์ไคล์ฟ จำกัด ... หลักสูตร การทำงานเชิงรุกพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย


..............................................................................................................................................................................................................

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2560

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2559

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2558

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2557

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2556  

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2555  

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2554  

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2553  

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2552    

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2551     

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2549-2550