แนะนำวิทยากร

  แนะนำ..วิทยากรประจำสถาบัน    ซึ่งเป็นผู้ดูแลและจัดทำหลักสูตรให้ กับแต่ละองค์กรได้อย่างเต็มเวลา ได้แก่ 

 

เปรมฤดี ปันกองงาม      
  ที่ปรึกษางานฝึกอบรม ด้านการบริการและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน 
  ผู้จัดทำโครงการคุณภาพการสื่อสารองค์รวมขององค์กร 

  การศึกษา  : นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต , ครุศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จิตวิทยา   
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  Business  Management  and  Administrative  Program :  UCLA

  โทรศัพท์  085-101-2355 , 084-165-1943 , 0-2881-3532

ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา  
  ที่ปรึกษางานฝึกอบรม ด้านการขาย การตลาด และบริหารงาน 
  ที่ปรึกษาโครงการบริหารงานจัดเก็บเอกสาร (Document Control) 
  ผู้จัดทำหลักสูตรด้านบริการ บริหาร และการทำงานอย่างทีม             
  อดีตเภสัชกรโรงพยาบาลและเภสัชกรการตลาด 
  การศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  , เภสัชศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล
 

 

  โทรศัพท์  080-449-1849

วัลภา  วงศาโรจน์   ( WALLAPA    WONGSAROACHANA ) 
  B.A., Faculty of Liberal Arts, Industrial Psychology/Human Resources Management, 
  Thammasat University 
  M.P.A., Human Resources Management, National Institute of Development Administration (NIDA) 
  Assistant Vice President  ... BANGKOK  BANK  PUBLIC  COMPANY  LIMITED 
  Senior Human Resources Manager ... KING POWER INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED 
  Lecturer : Human Resources Management. , Organization Development. 
               

 

  โทรศัพท์  080-449-1849 , 088-903-3622

กมลภัทร  บุญค้ำ
  MBA.program, Marketing, ABAC University
  BBA in Marketing, Thammasat University
  Study in New Concept of working and personnel Life 
  New trend and technology
  Philosophy and relogion
  ที่ปรึกษาและวิทยากรด้าน การสร้างกำลังใจให้ทีมงาน บริหารด้วยแรงบันดาลใจ ,
  การขจัดข้อโต้แย้งและผลักดันองค์กรสู่เป้าหมาย , Self Motivation 

  โทรศัพท์   0-2882-7598 , 088-903-3622

นนทพัฒน์ โพธี        
วิทยากร การบริหารการจัดส่งสินค้า , การจัดการ / การปฏิบัติงานในคลังสินค้า , logistic
ผู้จัดการคลังสินค้าและจัดส่ง :บริษัท หาญเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัทในเครือ
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการบริหารโลจิสติกส์แอนด์ซัพพลายเชน  ในองค์กรของรัฐและเอกชน
วิทยากรผู้พัฒนาหลักสูตรทางด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ - ซัพพลายเชน ประจำสถาบัน MOTIVA
วิทยากรและที่ปรึกษาหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการทำงานในโรงงานและคลังสินค้า
โทรศัพท์   0-2882-7598 , 088-903-3622

 

วิโรจน์ พุทธวิถี         
วิทยากร บริหารจัดการด้านคุณภาพ , พลังงาน , ปรับปรุงระบบการทำงาน
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม วศ.ม. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร

 

ชญตว์  พรภัทรกานต์      
นักฝึกอบรม ผู้บรรยาย ด้านการบริหารและการจัดการธุรกิจ

Trainer for Private Company in Business, Service Marketing Strategies and Hospitality Business

นักฝึกอบรม ด้านการจัดการธุรกิจ การจัดการธุรกิจบริการและกลยุทธ์ ภาคต้อนรับและบริการ

Part Time Lecturer, Private and Public University in Thailand

อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนหลายแห่ง
โทรศัพท์   0-2882-7598 , 088-903-3622 

 

นักจิตวิทยา             
นักจิตวิทยา ที่ปรึกษางานฝึกอบรม ด้านจิตวิทยาและการบริหาร 
วิทยากรพิเศษฝึกอบรมด้านจิตวิทยา - บริหาร ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ผู้จัดทำโครงการและแบบทดสอบ EQ สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ 
ที่ปรึกษา Knowledge Management Project (KM) 
การศึกษา : วท.บ. (จิตวิทยา) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) เกียรตินิยมดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 
ชาญณรงค์  ปันกองงาม         
Product Group Manager  
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการขาย-การตลาด
ที่ปรึกษางานพัฒนาธุรกิจและการลงทุน

โทรศัพท์  081-821-8071 , 088-903-3622 

 
ประเสริฐ  อินทร์แก้ว   
  วิทยากรหลักสูตรทางด้านคุณภาพ , การจัดการและการบริหารสำนักงาน , 5ส , การเพิ่มผลผลิต , 
  การลดต้นทุน ฯลฯ 
  ผู้บริหารงานด้าน Document Control และ โครงการควบคุมคุณภาพองค์กร 
  อดีต หัวหน้าภาควิชาการจัดการ และ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
  การศึกษา : บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)  มหาวิทยาลัยเกริก
 

  โทรศัพท์   0-2882-7598 , 088-903-3622

 

จักขณ์กรรชัย  เรืองฤทธิ์
 เป็นการเน้นประสบการณ์ จากชีวิตจริงๆที่เกิดขึ้ 
กับประสบการณ์ทั้งทางด้านการขาย การตลาด และประชาสัมพันธ์
จากสลัม สู่ธุรกิจที่หลากหลายในชีวิต
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้พร้อมจะเรียนรู้ เป็นการแชร์ประสบการณ์ เพื่อสร้างความมั่นใจในองค์กร
และความเชื่อมัน ศรัทธาตนเอง  ในแนวทาง “แค่เก่ง....ไม่พอ คุณเชื่อไหม”
 
วัชระ  ทองบุญชู       
 Bachelor degree of Production Engineer 
 King Mongkut University of Technology Thonburi,Bangkok Thailand 
 Consultant and Lecturer in Basic TQM Field : TQM , QC Circle , 7 QC tools , 5S
 

ดำรงศักดิ์ ประพุทธ์พิทยา       

 
   

 

 

 


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยากร สอบถามได้ที่สถาบันฯ    

 


สถาบันฝึกอบรม MTI รับจัด IN-HOUSE ในทุกหลักสูตรที่เปิด Public Course    
และหลักสูตรเฉพาะอื่นๆ ทั้งทางด้านการบริหาร  การขาย-การตลาด  การบริการ  
การทำงานเป็นทีม แ
ละการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02882-7519 , 028827598  065-8849097
info2@trainingbymotiva.com    id line : @trainingbymotiva