ตารางการอบรม

 

โทรศัพท์  028827519 , 028827598 , 065-8849097  
Email  :  info@trainingbymotiva.com 
id line  :  @trainingbymotiva

 download ตารางการอบรมปี 2562 (มกราคม - ธันวาคม) รูปแบบ pdf

  ( click ที่ชื่อหลักสูตร เพื่อดูรายละเอียดนะคะ )

  

public training course ... 1 - management
                   

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
101 ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี    พฤ14       อ11    
102 การสร้างแรงจูงใจบุคลากรและนำทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร  อ22       อ28      
103 ภาวะผู้นำ : คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ      อ12       อ 9  
104 เทคนิคการสอนและแนะนำ (teach-train-coach-suggest)   พฤ7         พ10  
105 เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน        พ10       พฤ22
106 เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน ศ18       พ22      
107
ทักษะการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงให้พนักงาน (coaching & mentoring)       อ30        
109 การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์         พ15      
111 The Professional Trainer การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (หลักสูตร 2 วัน)   22-23       14-15    
112 บริหารและทำงานแบบมุ่งเป้าหมายอย่างแท้จริงด้วย OKR ส26         พฤ13    
113 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)           ศ14    
114 การสร้างวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์เพื่อภาพลักษณ์และการพัฒนาองค์กร     พฤ7     พฤ13    

  

public training course ... 2 - selling / sales team management / marketing
                   

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
  สำหรับหัวหน้า / ผู้นำ / ผู้จัดการ ทีมขาย                
201 ทักษะการเป็นหัวหน้า/ผู้จัดการทีมงานขายรอบด้านอย่างมืออาชีพ    พ27       ศ21    
202 สร้างสุดยอดทีมขายด้วยหลักสุดยอดนักบริหารทีมขาย      พฤ14       ศ 5  
223 การมอบหมายงานและควบคุมงานขาย   อ26       พฤ20    
                   
   ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
  สำหรับทีมงานขาย                
203 การขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มผลสำเร็จในการขาย 
  ศ1       อ18    
204 สร้างพลัง-เสริมทักษะการขายเพื่อเพิ่มยอดขายให้องค์กร       พฤ25       พ28
205 การขายสไตล์ที่ปรึกษาเพื่อรักษาลูกค้าเดิมสร้างลูกค้าเพิ่มอย่างยั่งยืน     พฤ21       พฤ25  
206 กลยุทธ์ชนะใจลูกค้า ชนะในสถานการณ์ "2ต" (โต้แย้ง-ต่อรอง) อ29       อ28      
207 กลยุทธ์ปิดการขายและงานหลังการขาย       อ26       พฤ29
208 เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ที่ได้ผลสำเร็จ พฤ24       ศ17      
210 เปิดการขาย / ปิดการขายแบบเซียนด้วย "ทักษะเชิงจิตวิทยา"   พฤ14       อ25
 
211 ขายแบบหลายกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในยุคการแข่งขันสูง     ศ22       ศ26  
225 เทคนิคการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจสำหรับการขายขั้นสูง     อ26       พ24  
212
Inside Selling เทคนิคการต้อนรับและการขายที่ได้ผล     อ 5         อ 6
220 เทคนิคการขายและการสื่อสารสำหรับลูกค้าต่างประเทศ พฤ24         พฤ6    
226 สร้างกำไรและเพิ่มยอดขายธุรกิจค้าปลีก   ศ22       อ18     
227 เจรจาสื่อสารโน้มน้าวจูงใจในการขายผ่าน email-line-Instagram-FB     พ13       พ31   
229 สุดยอดนักขาย 4.0         พ29     ศ30
    ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

สำหรับทีมการตลาด                
213 เพิ่มพลังการแข่งขันด้วยวิธีคิดแบบยุค 4.0     อ 5         พ14
215 สร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า     อ19         พฤ22
217 Event Marketing การตลาดเชิงกิจกรรม       พ 3     พ10  
222 การวางแผนการจัด marketing event          พ15      
224 การตลาดสุดขีดที่ได้ผลในยุค 4.0 อ29       ศ 3      
228 การตลาดยุคใหม่เพื่อความก้าวหน้าของธุรกิจ ส16 พ29 ศ16
                   

  

public training course ... 3 - service / CRM
                   
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
301 บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า    ศ15         ศ19  
302 การจัดการกับการร้องเรียนต่อว่าของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ     พฤ14          
303 CRM-CEM บริหารความสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า ศ25       ส25      
305 การบริหารจัดการงานบริการให้เหนือความต้องการลูกค้า พฤ17         พฤ20    
306 การบริการ 4.0 : แนวโน้มและกลยุทธ์      พ27     พ19    
307 การจัดการคุณภาพงานบริการ : วิธีการและการประเมินผลอย่างมีคุณภาพ         พฤ16      

      

public training course ... 4 - เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การทำงาน - 1
                   
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
401 การบริหารเวลาและการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน     พ20       พฤ4  
402 เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล     อ12     พฤ23      
403 วิธีสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
      พฤ25       พ14
413 สื่อสารผ่านสื่อ email-line-tel เพื่อสร้างความพอใจและความเข้าใจที่ถูกต้อง      ศ 1       พ 3  
404 เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ    พฤ21       พ 5    
405 ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ      อ19     พฤ6    
406 การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร 
      ศ 5       พ 7
415 การจัดระบบเอกสารและไฟล์ข้อมูล ให้ได้ผลในยุค 4.0         ศ 3      
414 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel อย่างมืออาชีพ            ศ21    
407 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( 2 วัน )   8-9       7-8    
408 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ (intensive course 1 วัน) พฤ17       พฤ9      
409 บุคลิกภาพที่ดี สร้างความสัมพันธ์และความพึงพอใจให้ลูกค้า-ผู้ติดต่อ     ศ15       ศ 5  
412 บุคลิกภาพและการปรากฎกายที่ดี       ศ19        
410 การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ พ16       พ22      
411 เทคนิคการจัดประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล        อ23     พ24  
416 Smart Presentation for KAIZEN          พ 8      พ28

public training course ... 5 - HR management
                   
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
501 การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบัน อย่างมืออาชีพ      ศ 8       ศ12  
502 การบริหารผลการปฏิบัติงาน - การประเมินผล   ศ15           ศ16
503 การจัดทำตัวชี้วัด KPI ที่ได้ผลและใช้ได้จริง        ศ 5       ศ23
504 ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ  ศ25       ศ10      
505 เทคนิคการสอบสวนลงโทษ - เอกสารทีใช้แจ้งเตือน     ศ22         พฤ8
506 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP      ศ15       ศ19  
507 HRD for New HRD Staff 
      ศ19        
508 การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร          ศ24      

  

public training course ... 6 - เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การทำงาน - 2
                   
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
600 คิดเชิงบวกและทัศนคติที่ดีในการทำงาน      พ27       อ 2  
609 สร้างพลังการคิด คิดสร้างสรรค์ เพิ่มพลังการแข่งขันให้องค์กร        ศ26       ศ23
601 EQ & Self Development เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน      พ13         ศ 2
602 สร้างแรงบันดาลใจ เสริมพลังบวก เพื่อความสำเร็จ พ23       ส11      
603 การตั้งเป้าหมายและวางแผนงาน ศ18       ศ17      
604 การคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน    ศ 8       ศ 7    
605 การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Thinking     พฤ7         พ 7
606 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ   พ13       อ25    
607 การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย WORK HARD WORK SMART
      อ23       พฤ15
608 เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก GEN   อ26       พ19  
                   
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
611 กลยุทธ์รับมือกับสารพัดปัญหา"เรื่องคน"       พ24     พฤ11  
612 การเขียนแผนและบริหารโครงการ     ศ22           ศ 2
613 การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล อ22       พฤ9      
614 การคัดเลือกและบริหารจัดการ outsource อย่างมีประสิทธิภาพ     ส16         ส17
618 เทคนิคการปรับปรุงการทำงาน          พฤ16      
621 การวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ  พ16         พ 5    

  

public training course ... 7 : Logistic  -  Quality - Production 
                   
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
  คลังสินค้า - โลจิสติกส์                
700 การบริหารจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุน        อ 2   อ11    
701 โลจิสติกส์กับการจัดการสินค้าคงคลัง   ส19             ส24
702 ยุทธวิธีการปฏิบัติงานในคลังสินค้าและตรวจนับสินค้าประจำปี   ศ15     ศ10     พฤ15
708 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานคลังสินค้า       พ 4     พฤ4  
707 การจัดส่ง-ขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า     พ20
  พฤ23      
704 การบริหารการจัดส่งสินค้าและลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง ส26           พฤ25  
705 แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจนับสินค้า     ส23          
706
การควบคุมและจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า       ส27        
709 การตรวจรับ-จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์ให้ถูกค้องมีประสิทธิภาพ    ส 9       ส22    
                   
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
  Quality-เพิ่มคุณภาพการทำงาน                
711 Ho Ren So กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน      พ 6         พฤ8
712 Work improvement ปลดล็อคปัญหา เพื่อปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง       ส20        
713 เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน
        อ 7      
716 การดำเนินกิจกรรมคุณภาพ QCC ภายในองค์กร  ส26           ส 6  
720 การสร้างจิตสำนึกลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุนและความสูญเปล่าในการทำงาน     ศ 8          
725 การสร้างจิตสำนึก และ ความตระหนักในเรื่องการประหยัดพลังงาน     อ26       ส20  
726 เพิ่มคุณภาพการทำงานด้วยความปลอดภัยในการทำงาน      พฤ21       พ 3  
729 เตรียมพร้อมสู่ ISO45001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย       พ10       อ20
733 IE เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ (งานนอกสายการผลิต)    ส23           ส17
                   
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
  Production-การปฏิบัติงานในโรงงาน                
714 การเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะกับการทำงาน     อ12       อ 9  
715 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน พ23       อ 7      
724 เครื่องมือการพัฒนาคุณภาพ 7 New QC Tools     พ20          
727 เทคนิคการออกแบบกระบวนการและผังโรงงาน     ส23          
728 IE เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อเพิ่มผลิตภาพ (สายการผลิต)       ส20        
730 เทคนิคการลดต้นทุนด้วย just in time           ส15    
734 เทคนิคการสร้างสายธารแห่งคุณค่า Value stream mapping     ส16          
736 เทคนิคการกำหนดงานมาตรฐานเพื่อเพิ่มคุณภาพ         ส25      
737 TPM-Total Productive Maintenance            พ27    

 


 
         ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษากันเกี่ยวกับแผนการฝึกอบรมได้ทันทีที่  
พิเศษ !!..... หากไม่สามารถเข้าอบรมในวันที่กำหนดไว้ 
สถาบันยินดีให้บริการจัดฝึกอบรม เฉพาะกลุ่มในหน่วยงานของท่าน 
ทั้งกลุ่มใหญ่ และกลุ่มเล็ก   
หากท่านมีกลุ่มบุคลากรที่จะฝึกอบรมเพียง 1-5 ท่าน เราก็ยินดีบริการจัดฝึกอบรมกลุ่มเล็กเฉพาะให้ได้ค่ะ 

info@trainingbymotiva.com

หรือโทรศัพท์คุยกันก็ได้ที่ 
Tel. 
028827519 , 028827598 , 065-8849097   id line : @trainingbymotiva

 คุยโดยตรงกับ พรประภา (ที่ปรึกษาหลักสูตร ) หรือ อาจารย์เปรมฤดี ( ผู้พัฒนาหลักสูตร )