ตารางการอบรม

 

โทรศัพท์  028827519 , 028827598 , 065-8849097  
Email  :  info@trainingbymotiva.com 
id line  :  @trainingbymotiva


 download ตารางการอบรมปี 2563 (มกราคม - ธันวาคม) รูปแบบ pdf

  ( click ที่ชื่อหลักสูตร เพื่อดูรายละเอียดนะคะ )

  

public training course ... 1 - management
    2563              

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ม.ค.
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
101 ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี  อ28         ศ 5    
102 การสร้างแรงจูงใจบุคลากรและนำทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร          อ19      
103 ภาวะผู้นำ : คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ        จ27 อ2     พ19
104 เทคนิคการสอนและแนะนำ (teach-train-coach-suggest) พฤ23           พฤ23  
105 เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน      ศ 6          
106 เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน   ศ 7       พ17    
107
ทักษะการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงให้พนักงาน (coaching & mentoring)       พ29     พฤ9  
109 การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์     พ18          
115 เทคนิคและจิตวิทยาการบริหารทีมงานแบบมืออาชีพ    พฤ20         ส24  
111 The Professional Trainer การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (หลักสูตร 2 วัน)     13-14         4-5
112 บริหารและทำงานแบบมุ่งเป้าหมายอย่างแท้จริงด้วย OKR อ21           พ15  
113 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)           ศ19    
114 การสร้างวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์เพื่อภาพลักษณ์และการพัฒนาองค์กร     อ10     อ30    

  

public training course ... 2 - selling / sales team management / marketing
    2563              

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
  สำหรับหัวหน้า / ผู้นำ / ผู้จัดการ ทีมขาย                
201 ทักษะการเป็นหัวหน้า/ผู้จัดการทีมงานขายรอบด้านอย่างมืออาชีพ      พ25       พ29  
202 สร้างสุดยอดทีมขายด้วยหลักสุดยอดนักบริหารทีมขาย    อ25       พ24    
223 การมอบหมายงานและควบคุมงานขาย       อ28   พฤ4   พ26
    2563              
   ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.    
  สำหรับทีมงานขาย                
203 การขายอย่างมืออาชีพ (professional selling - outside & inside)
  พฤ27       อ30    
204 สร้างพลัง-เสริมทักษะการขายเพื่อเพิ่มยอดขายให้องค์กร พฤ30       พฤ28      
205 การขายสไตล์ที่ปรึกษาเพื่อรักษาลูกค้าเดิมสร้างลูกค้าเพิ่มอย่างยั่งยืน     ศ27       ศ31  
206 ขายอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า และรักษาไว้ได้ในทุกสถานการณ์
(โต้แย้ง-ต่อรอง-ปิดการขาย-งานหลังการขาย)
  ศ28       พฤ25    
208 เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ที่ได้ผลสำเร็จ พ29     อ28   พฤ4   พ26
210 เปิดการขาย / ปิดการขายแบบเซียนด้วย "ทักษะเชิงจิตวิทยา"   พฤ27       ศ26    
211 ขายแบบหลายกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในยุคการแข่งขันสูง     พฤ26       พฤ30  
220 เทคนิคการขายและการสื่อสารสำหรับลูกค้าต่างประเทศ พ29         พฤ25    
227 เจรจาสื่อสารโน้มน้าวจูงใจในการขายผ่าน email-line-Instagram-FB     พ25       พ22  
229 สุดยอดนักขาย 4.0       พ29   อ 2   พฤ27
230 สุดยอดนักเจรจาต่อรองสำหรับนักขายมืออาชีพ      อ31       พ29  
231 สุดยอดนักขายเชิงรุก    พ26     พ27      
    2563              
    ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

สำหรับทีมการตลาด                
213 เพิ่มพลังการแข่งขันด้วยวิธีคิดแบบยุค 4.0 พฤ16       พ20      
215 สร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า     พ18         พฤ20
217 Event Marketing การตลาดเชิงกิจกรรม   พ19         พฤ23  
222 การวางแผนการจัดกิจกรรมทางการตลาด
      พฤ30        
224 การตลาดสุดขีดที่ได้ผลในยุค 4.0 อ28       อ26      
228 การตลาดยุคใหม่เพื่อความก้าวหน้าของธุรกิจ     อ31         อ 1

  

public training course ... 3 - service / CRM
    2563              
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
301 บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า    ศ14         ศ31  
302 การจัดการกับการร้องเรียนต่อว่าของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ    อ11 พฤ12         อ25
303 CRM-CEM บริหารความสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า ศ17       ศ22      
305 การบริหารจัดการงานบริการให้เหนือความต้องการลูกค้า อ21         พ10    
306 การบริการ 4.0 : แนวโน้มและกลยุทธ์      พฤ19     พ17    
307 การจัดการคุณภาพงานบริการ : วิธีการและการประเมินผลอย่างมีคุณภาพ         พฤ21      
308 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ   พฤ13           พฤ6

      

public training course ... 4 - เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การทำงาน - 1
    2563              
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
401 การบริหารเวลาและการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน     ศ20       ศ17  
402 เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล     อ25     พ27      
403 วิธีสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
      พ22   อ 9   ศ 7
413 สื่อสารผ่านสื่อ email-line-tel เพื่อสร้างความพอใจและความเข้าใจที่ถูกต้อง      อ 3       พ15  
404 เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ    พ19       พฤ25    
405 ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ      พฤ5     ศ19    
406 การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร 
      พฤ2 พฤ7     พฤ20
415 การจัดระบบเอกสารและไฟล์ข้อมูล ให้ได้ผลในยุค 4.0         พฤ14      
407 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( 2 วัน )   28-29       19-20    
408 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ (intensive course 1 วัน) พ22       ศ15      
409 บุคลิกภาพที่ดี สร้างความสัมพันธ์และความพึงพอใจให้ลูกค้า-ผู้ติดต่อ     พฤ26       ศ10  
412 บุคลิกภาพและการปรากฎกายที่ดี       ศ24        
410 การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ พฤ16       พฤ21      
411 เทคนิคการจัดประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล        พฤ23     ศ24  
414 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel อย่างมืออาชีพ     อ17         อ18

public training course ... 5 - HR management
    2563
             
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
501 การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบัน อย่างมืออาชีพ      ศ 6       ศ17  
502 การบริหารผลการปฏิบัติงาน - การประเมินผล   ศ14           ศ21
503 การจัดทำตัวชี้วัด KPI ที่ได้ผลและใช้ได้จริง        ศ24       ศ 7
504 ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ  ศ10       ศ15      
506 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP      ศ20       ศ10  
507 HRD for New HRD Staff 
      ศ 3 ศ 8      
508 การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร          ศ22      

  

public training course ... 6 - เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การทำงาน - 2
    2563              
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ม.ค.
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ส.ค.

625 การปรับ Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน         พ20      
600 คิดเชิงบวกและทัศนคติที่ดีในการทำงาน      อ 3       พ22  
609 สร้างพลังการคิด คิดสร้างสรรค์ เพิ่มพลังการแข่งขันให้องค์กร        อ21       พ 5
601 EQ & Self Development เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน    พฤ20         พฤ16  
602 สร้างแรงบันดาลใจ เสริมพลังบวก เพื่อความสำเร็จ พฤ30       อ12      
603 การตั้งเป้าหมายและวางแผนงาน     ศ27   พฤ7      
604 การคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน    ศ21       ศ12    
605 การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Thinking     อ10         อ 4
606 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ   พ26       อ16    
607 การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย WORK HARD WORK SMART
      พฤ30   อ 9   พฤ27
608 เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก GEN   อ18       อ16    
    2563              
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
611 กลยุทธ์รับมือกับสารพัดปัญหา"เรื่องคน"       จ20     พฤ30  
612 การเขียนแผนและบริหารโครงการ       ศ13          
613 การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล พฤ23       พฤ14      
618 เทคนิคการปรับปรุงการทำงานเพิ่อเพิ่มประสิทธิภาพ
        อ12      
621 การวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ    อ 4     ศ 8     อ18
622 สุดยอดนักเจรจาต่อรอง : การเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์ในทุกๆงาน
      พฤ23       อ25
623 ประสานความคิด เพิ่มพลังสร้างสรรค์ด้วย Mind map     อ24          
624 การบริหารต้นทุนเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันให้องค์กร   พฤ13           พฤ6

  

public training course ... 7 : Logistic - Warehouse - Quality 
    2563              
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
  คลังสินค้า - โลจิสติกส์                
700 การจัดการสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันและลดต้นทุน        ส25 ส30     พ19
708 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการตรวจนับสินค้า     พฤ19       พฤ16  
738 การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่ให้แข็งแกร่ง   ศ 7       ศ 5    
706 การจัดการและควบคุมความปลอดภัยในคลังสินค้า       พ22   พ10    
709 ทำอย่างไรจะทำให้การตรวจรับ-จ่ายถูกต้องมีประสิทธิภาพ   อ18           ส 8
739 การจัดการ Supply chain - Logistics อย่างมีประสิทธิภาพ ศ17       อ19      
707 การบริหารการจัดส่ง-ขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำ     พฤ5       ส25  
740 การขนส่ง-จัดส่ง-วางบิล-รับเช็ค ที่สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยการบริการ   อ 4       ส13    
    2563              
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.
  Quality-เพิ่มคุณภาพการทำงาน                
711 Ho Ren So กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน      พ11          
713 เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน
  ศ28  อ17,พฤ19       อ21  
720 เทคนิคลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุนและความสูญเปล่าในการทำงาน     อ24       ส25  
725 การสร้างจิตสำนึก และ ความตระหนักในการประหยัดพลังงาน         พฤ28      
726 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยความปลอดภัย
      อ21        
737 TPM-Total Productive Maintenance          ส23      

 


 
         ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษากันเกี่ยวกับแผนการฝึกอบรมได้ทันทีที่  
พิเศษ !!..... หากไม่สามารถเข้าอบรมในวันที่กำหนดไว้ 
สถาบันยินดีให้บริการจัดฝึกอบรม เฉพาะกลุ่มในหน่วยงานของท่าน 
ทั้งกลุ่มใหญ่ และกลุ่มเล็ก   
หากท่านมีกลุ่มบุคลากรที่จะฝึกอบรมเพียง 1-5 ท่าน เราก็ยินดีบริการจัดฝึกอบรมกลุ่มเล็กเฉพาะให้ได้ค่ะ 

info@trainingbymotiva.com

หรือโทรศัพท์คุยกันก็ได้ที่ 
Tel. 
028827519 , 028827598 , 065-8849097   id line : @trainingbymotiva

 คุยโดยตรงกับ พรประภา (ที่ปรึกษาหลักสูตร ) หรือ อาจารย์เปรมฤดี ( ผู้พัฒนาหลักสูตร )