ตารางการอบรม

 

 โทรศัพท์  028827519  ,  028827598 , 065-8849097   Email  :  info2@trainingbymotiva.com 

  

 download ตารางการอบรมปี 2560 (พฤษภาคม - ธันวาคม) รูปแบบ pdf

  ( click ที่ชื่อหลักสูตร เพื่อดูรายละเอียดนะคะ )

  

public training course ... 1 - management
             ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
101 ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี    พฤ15      
อ14 
102 เทคนิคการจูงใจเพื่อนำทีมงานอย่างได้ผล  พ17         พ25 

103 ภาวะผู้นำ : คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ    ศ14      

พ20
104 เทคนิคการสอนและแนะนำ      พ 5    
อ21  
105 เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน        พ30  
พ29
106 เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน อ23         อ 3

107 เพิ่มพลังทีมงานด้วยทักษะการโค้ช...ของหัวหน้า         พ 6

ศ15
108 เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร           ศ20

109 การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์ ส20         ส28

110 การสร้างแรงจูงใจบุคลากรเพื่อความสำเร็จขององค์กร       ส19   

 

  

public training course ... 2 - selling / sales team management / marketing
   


         

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
  สำหรับหัวหน้า / ผู้นำ / ผู้จัดการ ทีมขาย


         
201 การจัดการกองกำลังขาย...ครบเครื่อง ครบวงจร 
พ28
    อ31    
202 สร้างสุดยอดทีมขายด้วยหลักสุดยอดนักบริหารทีมขาย 

อ25       ศ24  
223 การมอบหมายงานและควบคุมงานขาย พฤ29      ศ22      
                               ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
  สำหรับทีมงานขาย


         
203 การขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มผลสำเร็จในการขาย 

พฤ29
    อ31    
204 สร้างพลังเสริมทักษะการขายเพื่อเพิ่มยอดขายให้องค์กร


พ30       ศ22
205 การขายอย่างที่ปรึกษาในธุรกิจอุตสาหกรรม

พฤ27       พฤ30  
206 กลยุทธ์ชนะใจลูกค้า ชนะในสถานการณ์ "2ต" (โต้แย้ง-ต่อรอง) พ31

  ส29      
207 กลยุทธ์ปิดการขายและงานหลังการขาย


พฤ31       พฤ21
208 เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ที่ได้ผลสำเร็จ พ24

  พ27      
209 เพิ่มยอดขายแบบมีกึ๋นด้วย "การขายเชิงวิเคราะห์" อ30

  พฤ28      
210 เปิดการขาย / ปิดการขายแบบเซียนด้วย "ทักษะเชิงจิตวิทยา"
ศ30
    ศ27    
211 ขายแบบหลายกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในยุคการแข่งขันสูง

พฤ27       พ29  
212 Inside Selling เทคนิคการต้อนรับและการขายที่ได้ผล

  อ29        
                   
                            ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ต.ค.

พ.ย. ธ.ค.

สำหรับทีมการตลาด-การขาย


         
213 เพิ่มพลังการแข่งขันด้วยวิธีคิดแบบยุคนวัตกรรม
ศ16
  อ26      
214 การตลาดสุดขีด - แนวทางการตลาดที่ได้ผลที่สุด
พฤ15
      อ21  
215 สร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า


พฤ24       พ20
216 พัฒนาการแข่งขันให้ธุรกิจด้วยเทคโนโลยี ICT
พ21
    พ25    
217 Event Marketing การตลาดเชิงกิจกรรม ศ12
อ 4       อ 7  
219 การสื่อสารทางการตลาดผ่าน e-marketing & e-commerce


ศ25        
220
เทคนิคการขายและการสื่อสารสำหรับลูกค้าต่างประเทศ

ศ30
      ศ24  
221
เทคนิคการขาย-เจรจาต่อรองผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิคส์และโทรศัพท์


  ส 5       ศ22
222 การวางแผนการตัด marketing event  อ20       พ 4    
224 การตลาดที่ได้ผลในยุค 4.0     พ19       พฤ30  
225 เทคนิคการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจสำหรบการขายขั้นสูง             พฤ9  

   

public training course ... 3 - service / CRM
                   
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
301 บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า      อ 4       ศ10  
302 การจัดการกับการร้องเรียนต่อว่าของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ       ศ18        ส 8
303 CRM-CEM บริหารความสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า พ 3       พ20      
305 การบริหารจัดการงานบริการให้เหนือความต้องการลูกค้า     พ19     อ10    

      

public training course ... 4 - เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การทำงาน - 1
                   
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
401 การบริหารเวลาและการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน     พ26       ศ 3  
402 เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล (หลักสูตร 2 วัน )  25-26       28-29      
403 โทรศัพท์อย่างไรให้ "ได้ใจและได้งาน"        พฤ3       อ19
404 เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ    อ 6       ศ27    
405 ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ    ศ23       พ18    
406 การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร 
      อ 8     ศ17  
407 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( 2 วัน )   9-10       27-28    
408 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ (intensive course 1 วัน) ศ19       ศ 8     ศ 1
409 บุคลิกภาพที่ดี สร้างความประทับใจ ส่งเสริมความสัมพันธ์      พฤ27       อ 7  
410 การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ  พ24       พ27      
411 เทคนิคการจัดประชุมและสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล            ศ 6    
412 บุคลิกภาพและการปรากฎกายที่ดี           อ 3    
413 การเขียนเอกสารภายในองค์กร   ส10         ส11  

public training course ... 5 - HR management
                   
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
501 การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบัน อย่างมืออาชีพ      ศ21       ศ 3  
502 การบริหารผลการปฏิบัติงาน - การประเมินผล       ศ 4        
503 การจัดทำตัวชี้วัด KPI ที่ได้ผลและใช้ได้จริง        ศ18     ศ17  
504 ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ  ศ19         ศ 6    
505 เทคนิคการสอบสวนลงโทษ - เอกสารทีใช้แจ้งเตือน       ศ25        
506 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP      ศ14     ศ20    
507 HRD for New HRD Staff 
  ศ16     ศ15      
508 การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร  ศ26       ส16      

  

public training course ... 6 - เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การทำงาน - 2
                   
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
601 EQ เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน        พฤ24        
602 เพิ่มพลังบวก สร้างแรงจูงใจ เอาชนะอุปสรรคในชีวิตและงาน พ 3       ศ15      
603 พัฒนาและสร้างความสุขความสำเร็จในการทำงาน           ส 7    
604 การคิดเป็นระบบเพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ    ศ 9         ศ10  
605 การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Thinking       อ 8       ศ 8
606 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล   อ20   อ22   พฤ5    
607 การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย WORK HARD WORK SMART
ศ19     ศ 4       ศ15
608
การบริหารคนรุ่นใหม่และคนเก่งในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ   พ 21 พ26       พฤ2  
610 Self Development กลยุทธ์พัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จในงาน         ศ22      
                   
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
611 กลยุทธ์รับมือกับสารพัดปัญหา"เรื่องคน"     พฤ20       ศ17  
612 การเขียนแผนและบริหารโครงการ           ศ 8      
613 การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล พ17         พฤ18    
614 การคัดเลือกและบริหารจัดการ outsource อย่างมีประสิทธิภาพ       ส19        
618 เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน  ส27             พฤ14
620 การบริหารการเปลี่ยนแปลง-เชิงยุทธศาสตร์      ศ21       พฤ2  
621 การวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ    อ 6           ศ 1

  

public training course ... 7 : Logistic  -  Quality 
                   
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
701 โลจิสติกส์กับการจัดการสินค้าคงคลัง         พฤ3        
702 ยุทธวิธีการปฏิบัติงานในคลังสินค้าและตรวจนับสินค้าประจำปี อ23     อ22     พฤ9  
703 การจัดเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธี     พฤ20     พ 4    
704 การบริหารการจัดส่งสินค้าและลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง     พ 5       อ14  
705 การเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน Messenger           ส 7    
706
การควบคุมและจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า             ส11  
709 การตรวจรับ-จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์ให้ถูกค้องมีประสิทธิภาพ    ศ23     พฤ14      
710 การขนส่งสินค้าวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธีและปลอดภัย          อ26     ส16
711 Horenso and Visual Control        พ 2        
712 Work improvement ปลดล็อคปัญหา เพื่อปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง             พฤ9  
713 เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน
อ16         พฤ5    
714 การเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะกับการทำงาน     พ 5         พฤ14
715 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน  อ16       ศ 1      
716 การดำเนินกิจกรรมคุณภาพ QCC ภายในองค์กร        พ 2     พฤ2  
717 การเขียนเอกสารตามระบบ ISO สำหรับคลังสินค้าและจัดส่ง           ส21    
718 การบริหารการผลิตและกิจกรรมส่งเสริมการผลิต   พฤ8       อ10    
719 Just in Time เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส20       พ 6      
720 แนวทางการลดต้นทุนของแต่ละหน่วยงานในองค์กร           ส28    
721 จิตสำนึกเรื่องคุณภาพด้วยการบริหารคุณภาพทั่วองค์กร "TQM" พฤ4       อ19      
722 IE เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ     25-26          
723 การลดต้นทุนการผลิตเพื่อการเติมโตอย่างยั่งยืน   พ28            
724
เครื่องมือการพัฒนาคุณภาพ 7 New QC Tools
          พฤ19    

 


 
         ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษากันเกี่ยวกับแผนการฝึกอบรมได้ทันทีที่  
พิเศษ !!..... หากไม่สามารถเข้าอบรมในวันที่กำหนดไว้ 
สถาบันยินดีให้บริการจัดฝึกอบรม เฉพาะกลุ่มในหน่วยงานของท่าน 
ทั้งกลุ่มใหญ่ และกลุ่มเล็ก   
หากท่านมีกลุ่มบุคลากรที่จะฝึกอบรมเพียง 1-5 ท่าน เราก็ยินดีบริการจัดฝึกอบรมกลุ่มเล็กเฉพาะให้ได้ค่ะ 

info2@trainingbymotiva.com

หรือโทรศัพท์คุยกันก็ได้ที่ 
Tel. 
028827519 , 028827598 , 065-8849097 

 คุยโดยตรงกับ พรประภา (ที่ปรึกษาหลักสูตร ) หรือ อาจารย์เปรมฤดี ( ผู้พัฒนาหลักสูตร )