ตารางการอบรม

 

โทรศัพท์  028827519 , 028827598 , 065-8849097  
Email  :  info2@trainingbymotiva.com 
id line  :  @trainingbymotiva

 download ตารางการอบรมปี 2562 (มกราคม - ธันวาคม) รูปแบบ pdf

  ( click ที่ชื่อหลักสูตร เพื่อดูรายละเอียดนะคะ )

  

public training course ... 1 - management
                   

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
101 ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี    พฤ14       อ11    
102 การสร้างแรงจูงใจบุคลากรและนำทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร  อ22       อ28      
103 ภาวะผู้นำ : คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ      อ12       อ 9  
104 เทคนิคการสอนและแนะนำ (teach-train-coach-suggest)   พฤ7         พ10  
105 เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน        พ10       พฤ22
106 เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน ศ18       พ22      
107
ทักษะการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงให้พนักงาน (coaching & mentoring)       อ30        
109 การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์         พ15      
111 The Professional Trainer การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (หลักสูตร 2 วัน)   22-23       14-15    
112 บริหารและทำงานแบบมุ่งเป้าหมายอย่างแท้จริงด้วย OKR ส26         พฤ13    
113 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)           ศ14    
114 การสร้างวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์เพื่อภาพลักษณ์และการพัฒนาองค์กร     พฤ7     พฤ13