ตารางการอบรม

 

โทรศัพท์  028827519 , 028827598 , 065-8849097  
Email  :  info@trainingbymotiva.com 
id line  :  @trainingbymotiva

 download ตารางการอบรมปี 2563 (มกราคม - ธันวาคม) รูปแบบ pdf

  ( click ที่ชื่อหลักสูตร เพื่อดูรายละเอียดนะคะ )

  ทุกหลักสูตรสามารถอบรมออนไลน์ สอนสดผ่าน app ZOOM โดยนัดวันที่สะดวก (นอกตารางการอบรม)  
  ครึ่งวัน - 1 วัน จำนวน 1-2 ท่านก็เปิดอบรมค่ะ  

public training course ... 1 - management
                   

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
101 ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี    ศ 5         พ25  
102 การสร้างแรงจูงใจบุคลากรและนำทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร  อ19       พฤ24      
103 ภาวะผู้นำ : คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ    อ2     อ15     พ 2
104 เทคนิคการสอนและแนะนำ (teach-train-coach-suggest)     พฤ23          
105 เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน            พ28    
106 เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน   พ17         ศ 6  
107
ทักษะการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงให้พนักงาน (coaching & mentoring)     พฤ9     พฤ15    
109 การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์         อ29      
115 เทคนิคและจิตวิทยาการบริหารทีมงานแบบมืออาชีพ      ส24     พฤ8    
111 The Professional Trainer การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (หลักสูตร 2 วัน)       4-5        
112 บริหารและทำงานแบบมุ่งเป้าหมายอย่างแท้จริงด้วย OKR     พ15       อ10  
113 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)   ศ19       ศ 2    
114 การสร้างวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์เพื่อภาพลักษณ์และการพัฒนาองค์กร   อ30       ศ 2    
116 ฝ่าวิกฤต...กับหัวหน้าแนวคิด New Normal        ศ28
พ 7    

  

public training course ... 2 - selling / sales team management / marketing
                   

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
  สำหรับหัวหน้า / ผู้นำ / ผู้จัดการ ทีมขาย                
201 ทักษะการเป็นหัวหน้า/ผู้จัดการทีมงานขายรอบด้านอย่างมืออาชีพ      พ29       อ24  
202 สร้างสุดยอดทีมขายด้วยหลักสุดยอดนักบริหารทีมขาย    พ24       อ27    
223 การมอบหมายงานและควบคุมงานขาย   พฤ4   พ26       พ 2
                   
   ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
ส.ค.
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
  สำหรับทีมงานขาย                
203 การขายอย่างมืออาชีพ (professional selling - outside & inside)
  อ30       อ27    
204 สร้างพลัง-เสริมทักษะการขายเพื่อเพิ่มยอดขายให้องค์กร พฤ28       อ29      
205 การขายสไตล์ที่ปรึกษาเพื่อรักษาลูกค้าเดิมสร้างลูกค้าเพิ่มอย่างยั่งยืน     ศ31       ศ27  
206 ขายอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า และรักษาไว้ได้ในทุกสถานการณ์
(โต้แย้ง-ต่อรอง-ปิดการขาย-งานหลังการขาย)
  พฤ25       ศ30    
208 เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ที่ได้ผลสำเร็จ   พฤ4   พ26        
210 เปิดการขาย / ปิดการขายแบบเซียนด้วย "ทักษะเชิงจิตวิทยา"   ศ26       พฤ29    
211 ขายแบบหลายกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในยุคการแข่งขันสูง     พฤ30       พฤ26  
220 เทคนิคการขายและการสื่อสารสำหรับลูกค้าต่างประเทศ   พฤ25         อ24  
227 เจรจาสื่อสารโน้มน้าวจูงใจในการขายผ่าน email-line-Instagram-FB     พ22       พฤ12  
229 สุดยอดนักขาย 4.0   อ 2   พฤ27     จ30  
230 สุดยอดนักเจรจาต่อรองสำหรับนักขายมืออาชีพ      พ29     พ28    
231 สุดยอดนักขายเชิงรุก  พ27       พ30      
232
ฝ่าวิกฤต...สร้างโอกาสกับการขายการตลาดแนวคิด New Normal
    พฤ23
    พ14    
233 กลยุทธ์การตลาดและการขาย รับมือสถานการณ์วิกฤต     ศ24       พฤ5  
234 พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส...ด้วยหลักการขายเชิงรุก (Proactive selling)     ศ31       พ11  
    ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สำหรับทีมการตลาด                
213 เพิ่มพลังการแข่งขันด้วยวิธีคิดแบบยุค 4.0 พ20       อ 8      
215 สร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า       พฤ20       อ 1
217 Event Marketing การตลาดเชิงกิจกรรม     พฤ23       พ18  
222 การวางแผนการจัดกิจกรรมทางการตลาด
        อ22      
224 การตลาดสุดขีดที่ได้ผลในยุค 4.0 อ26       พ23      
228 การตลาดยุคใหม่เพื่อความก้าวหน้าของธุรกิจ         อ15     อ 1

  

public training course ... 3 - service / CRM
                   
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
301 บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า      ศ31       พฤ19  
302 การจัดการกับการร้องเรียนต่อว่าของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ       อ25       อ15
303 CRM-CEM บริหารความสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า ศ22       ศ11      
305 การบริหารจัดการงานบริการให้เหนือความต้องการลูกค้า   พ10       อ20    
306 การบริการ 4.0 : แนวโน้มและกลยุทธ์    พ17       พ 7    
307 การจัดการคุณภาพงานบริการ : วิธีการและการประเมินผลอย่างมีคุณภาพ พฤ21       อ 8      
308 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ       พฤ6        

      

public training course ... 4 - เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การทำงาน - 1
                   
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
401 การบริหารเวลาและการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน     ศ17       ศ13  
402 เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล   พ27       พ23      
403 วิธีสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
  อ 9   ศ 7       พ16
413 สื่อสารผ่านสื่อ email-line-tel เพื่อสร้างความพอใจและความเข้าใจที่ถูกต้อง      พ15       อ10  
404 เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ    พฤ25       พฤ8    
405 ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ    ศ19       พฤ22    
406 การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร 
    พ15   อ 8   อ17  
415 การจัดระบบเอกสารและไฟล์ข้อมูล ให้ได้ผลในยุค 4.0 พฤ14         พ 7    
407 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( 2 วัน )   19-20       9-10    
408 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ (intensive course 1 วัน) ศ15 พฤ18     พ16     พฤ3
409 บุคลิกภาพที่ดี สร้างความสัมพันธ์และความพึงพอใจให้ลูกค้า-ผู้ติดต่อ     ศ10       ศ20  
412 บุคลิกภาพและการปรากฎกายที่ดี ศ29       ศ25      
410 การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ พฤ21       ศ18      
411 เทคนิคการจัดประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล      ศ24       อ17  
414 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel อย่างมืออาชีพ       อ18        

public training course ... 5 - HR management
                   
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
501 การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบัน อย่างมืออาชีพ      ศ17       ศ13  
502 การบริหารผลการปฏิบัติงาน - การประเมินผล       ศ21        
503 การจัดทำตัวชี้วัด KPI ที่ได้ผลและใช้ได้จริง        ศ 7     ศ20  
504 ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ  ศ15         ศ16    
506 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP      ศ10     ศ 9    
507 HRD for New HRD Staff 
    ศ 3   ศ11      
508 การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร  ศ22       ศ25      

  

public training course ... 6 - เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การทำงาน - 2
                   
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ส.ค.

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
625 การปรับ Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พ20       อ22      
600 คิดเชิงบวกและทัศนคติที่ดีในการทำงาน      พ22       จ30  
609 สร้างพลังการคิด คิดสร้างสรรค์ เพิ่มพลังการแข่งขันให้องค์กร        พ 5       พฤ17
601 EQ & Self Development เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน      พฤ16     พ21    
602 สร้างแรงบันดาลใจ เสริมพลังบวก เพื่อความสำเร็จ อ12       พ30      
603 การตั้งเป้าหมายและวางแผนงาน   ศ 5
    ศ 4      
604 การคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน    ศ12         ศ27  
605 การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Thinking       อ 4       อ15
606 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ   อ16       ศ16    
607 การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย WORK HARD WORK SMART
  อ 9   พฤ27       พ16
608 เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก GEN   อ16         พ18  
                   
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
611 กลยุทธ์รับมือกับสารพัดปัญหา"เรื่องคน"     พฤ30       พฤ26  
612 การเขียนแผนและบริหารโครงการ             ศ30    
613 การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล พฤ14 ศ12   จ 3   พ21    
618 เทคนิคการปรับปรุงการทำงานเพิ่อเพิ่มประสิทธิภาพ
อ12             ศ 4
621 การวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ  ศ 8     อ18        
622 สุดยอดนักเจรจาต่อรอง : การเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์ในทุกๆงาน
      อ25     พ25  
623 ประสานความคิด เพิ่มพลังสร้างสรรค์ด้วย Mind map         พ16      
624 การบริหารต้นทุนเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันให้องค์กร       พฤ6        

  

public training course ... 7 : Logistic - Warehouse - Quality 
                   
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
  คลังสินค้า - โลจิสติกส์                
700 การจัดการสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันและลดต้นทุน  ส30 พฤ11   พ19       พฤ3
708 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการตรวจนับสินค้า     พฤ16       พฤ19  
738 การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่ให้แข็งแกร่ง   ศ 5       พฤ15    
706 การจัดการและควบคุมความปลอดภัยในคลังสินค้า   พ10       พฤ22    
709 ทำอย่างไรจะทำให้การตรวจรับ-จ่ายถูกต้องมีประสิทธิภาพ       ส 8        
739 การจัดการ Supply chain - Logistics อย่างมีประสิทธิภาพ อ19 จ 1     ศ18      
707 การบริหารการจัดส่ง-ขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำ     ส25 ส15     ศ 6  
740 การขนส่ง-จัดส่ง-วางบิล-รับเช็ค ที่สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยการบริการ   ส13       อ20    
                   
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย.  ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
  Quality-เพิ่มคุณภาพการทำงาน                
711 Ho Ren So กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน          ศ 4      
713 เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน
    อ21         ศ 4
720 เทคนิคลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุนและความสูญเปล่าในการทำงาน     ส25       พฤ12  
725 การสร้างจิตสำนึก และ ความตระหนักในการประหยัดพลังงาน พฤ28             พฤ17
726 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยความปลอดภัย
        พฤ24      
737 TPM-Total Productive Maintenance  ส23         ส10    
741 คิดสร้างสรรค์ จัดประกายความคิด เพิ่มแนวคิดใหม่ๆ เพื่อสร้างผลงาน KAIZEN          พฤ24   พฤ12  

 


 
         ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษากันเกี่ยวกับแผนการฝึกอบรมได้ทันทีที่  
พิเศษ !!..... หากไม่สามารถเข้าอบรมในวันที่กำหนดไว้ 
สถาบันยินดีให้บริการจัดฝึกอบรม เฉพาะกลุ่มในหน่วยงานของท่าน 
ทั้งกลุ่มใหญ่ และกลุ่มเล็ก   
หากท่านมีกลุ่มบุคลากรที่จะฝึกอบรมเพียง 1-5 ท่าน เราก็ยินดีบริการจัดฝึกอบรมกลุ่มเล็กเฉพาะให้ได้ค่ะ 

info@trainingbymotiva.com

หรือโทรศัพท์คุยกันก็ได้ที่ 
Tel. 
028827519 , 028827598 , 065-8849097   id line : @trainingbymotiva

 คุยโดยตรงกับ พรประภา (ที่ปรึกษาหลักสูตร ) หรือ อาจารย์เปรมฤดี ( ผู้พัฒนาหลักสูตร )