ตารางการอบรม

 

โทรศัพท์  028827519 , 028827598 , 065-8849097  
Email  :  info@trainingbymotiva.com 
id line  :  @trainingbymotiva


 download ตารางการอบรมปี 2563 (มกราคม - ธันวาคม) รูปแบบ pdf

  ( click ที่ชื่อหลักสูตร เพื่อดูรายละเอียดนะคะ )

  

public training course ... 1 - management
     2562   2563          

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
101 ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี  พ 6   อ28         ศ 5
102 การสร้างแรงจูงใจบุคลากรและนำทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร              อ19  
103 ภาวะผู้นำ : คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ    อ 3       ศ 3    
104 เทคนิคการสอนและแนะนำ (teach-train-coach-suggest) พ13   พฤ23          
105 เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน  ศ15       ศ 6      
106 เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน       ศ 7       พ17
107
ทักษะการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงให้พนักงาน (coaching & mentoring)   อ17       พ29    
109 การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์         พ18      
115 เทคนิคและจิตวิทยาการบริหารทีมงานแบบมืออาชีพ    ศ13   พฤ20        
111 The Professional Trainer การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (หลักสูตร 2 วัน)         13-14      
112 บริหารและทำงานแบบมุ่งเป้าหมายอย่างแท้จริงด้วย OKR พ27   อ21          
113 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)               ศ19
114 การสร้างวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์เพื่อภาพลักษณ์และการพัฒนาองค์กร         อ10     อ30

  

public training course ... 2 - selling / sales team management / marketing
    2562
  2563          

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
  สำหรับหัวหน้า / ผู้นำ / ผู้จัดการ ทีมขาย                
201 ทักษะการเป็นหัวหน้า/ผู้จัดการทีมงานขายรอบด้านอย่างมืออาชีพ          พ25      
202 สร้างสุดยอดทีมขายด้วยหลักสุดยอดนักบริหารทีมขาย  อ19     อ25       พ24
223 การมอบหมายงานและควบคุมงานขาย           อ28    
     2562   2563          
   ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
  สำหรับทีมงานขาย                
203 การขายอย่างมืออาชีพ (professional selling - outside & inside)
      พฤ27       อ30
204 สร้างพลัง-เสริมทักษะการขายเพื่อเพิ่มยอดขายให้องค์กร   พฤ19 พฤ30       พฤ28  
205 การขายสไตล์ที่ปรึกษาเพื่อรักษาลูกค้าเดิมสร้างลูกค้าเพิ่มอย่างยั่งยืน พฤ21       ศ27      
206 ขายอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า และรักษาไว้ได้ในทุกสถานการณ์
(โต้แย้ง-ต่อรอง-ปิดการขาย-งานหลังการขาย)
  ศ20    ศ28       พฤ25
208 เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ที่ได้ผลสำเร็จ     พ29     อ28    
210 เปิดการขาย / ปิดการขายแบบเซียนด้วย "ทักษะเชิงจิตวิทยา"       พฤ27       ศ26
211 ขายแบบหลายกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในยุคการแข่งขันสูง ศ22       พฤ26      
220 เทคนิคการขายและการสื่อสารสำหรับลูกค้าต่างประเทศ ศ 8   พ29         พฤ25
227 เจรจาสื่อสารโน้มน้าวจูงใจในการขายผ่าน email-line-Instagram-FB พฤ7       พ25      
229 สุดยอดนักขาย 4.0 อ26         พ29    
230 สุดยอดนักเจรจาต่อรองสำหรับนักขายมืออาชีพ          อ31      
231 สุดยอดนักขายเชิงรุก        พ26     พ27  
    2562   2563          
    ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

สำหรับทีมการตลาด                
213 เพิ่มพลังการแข่งขันด้วยวิธีคิดแบบยุค 4.0     พฤ16       พ20  
215 สร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า   อ 3     พ18      
217 Event Marketing การตลาดเชิงกิจกรรม พ 6     พ19        
222 การวางแผนการจัดกิจกรรมทางการตลาด
          พฤ30    
224 การตลาดสุดขีดที่ได้ผลในยุค 4.0     อ28       อ26  
228 การตลาดยุคใหม่เพื่อความก้าวหน้าของธุรกิจ อ26       อ31      

  

public training course ... 3 - service / CRM
     2562   2563          
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
301 บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า  พฤ14     ศ14        
302 การจัดการกับการร้องเรียนต่อว่าของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ   พ 4     พฤ12      
303 CRM-CEM บริหารความสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า     ศ17       ศ22  
305 การบริหารจัดการงานบริการให้เหนือความต้องการลูกค้า     อ21         พ10
306 การบริการ 4.0 : แนวโน้มและกลยุทธ์          พฤ19     พ17
307 การจัดการคุณภาพงานบริการ : วิธีการและการประเมินผลอย่างมีคุณภาพ             พฤ21  
308 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ       พฤ13        

      

public training course ... 4 - เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การทำงาน - 1
     2562   2563          
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
401 การบริหารเวลาและการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ศ22       ศ20      
402 เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล         อ25     พ27  
403 วิธีสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
  พฤ19       พ22    
413 สื่อสารผ่านสื่อ email-line-tel เพื่อสร้างความพอใจและความเข้าใจที่ถูกต้อง  พฤ7       อ 3      
404 เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ        พ19       พ24
405 ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ          พฤ5     ศ19
406 การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร 
อ19         พฤ2    
415 การจัดระบบเอกสารและไฟล์ข้อมูล ให้ได้ผลในยุค 4.0             พฤ14  
407 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( 2 วัน )       28-29       12-13
408 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ (intensive course 1 วัน)   ศ13 พ22       ศ15  
409 บุคลิกภาพที่ดี สร้างความสัมพันธ์และความพึงพอใจให้ลูกค้า-ผู้ติดต่อ พ27       พฤ26      
412 บุคลิกภาพและการปรากฎกายที่ดี           ศ24    
410 การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ     พฤ16       พฤ21  
411 เทคนิคการจัดประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล  พ20         พฤ23    
414 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel อย่างมืออาชีพ         อ17      

public training course ... 5 - HR management
                   
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
501 การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบัน อย่างมืออาชีพ  ศ 8       ศ 6      
502 การบริหารผลการปฏิบัติงาน - การประเมินผล       ศ14        
503 การจัดทำตัวชี้วัด KPI ที่ได้ผลและใช้ได้จริง  ศ15         ศ24    
504 ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ      ศ10       ศ15  
506 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP          ศ20      
507 HRD for New HRD Staff 
          ศ 3    
508 การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร              ศ22  

  

public training course ... 6 - เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การทำงาน - 2
    2562
  2563          
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
600 คิดเชิงบวกและทัศนคติที่ดีในการทำงาน  ศ 1       อ 3      
609 สร้างพลังการคิด คิดสร้างสรรค์ เพิ่มพลังการแข่งขันให้องค์กร    จ 2       อ21    
601 EQ & Self Development เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน        พฤ20        
602 สร้างแรงบันดาลใจ เสริมพลังบวก เพื่อความสำเร็จ     พฤ30       อ12  
603 การตั้งเป้าหมายและวางแผนงาน         ศ27      
604 การคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  ศ29     ศ21       ศ12
605 การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Thinking   พ18     อ10      
606 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ       พ26       อ16
607 การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย WORK HARD WORK SMART
  พ18       อ21    
608 เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก GEN อ12     อ18       อ16
     2562   2563          
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
611 กลยุทธ์รับมือกับสารพัดปัญหา"เรื่องคน" อ 5         พฤ2    
612 การเขียนแผนและบริหารโครงการ           ศ13      
613 การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล     พฤ23       พฤ14  
618 เทคนิคการปรับปรุงการทำงานเพิ่อเพิ่มประสิทธิภาพ
  พฤ12         อ12  
621 การวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ        อ 4     อ 8  
622 สุดยอดนักเจรจาต่อรอง : การเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์ในทุกๆงาน
อ 5         พฤ23    
623 ประสานความคิด เพิ่มพลังสร้างสรรค์ด้วย Mind map         อ24      
624 การบริหารต้นทุนเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันให้องค์กร       พฤ13        

  

public training course ... 7 : Logistic  -  Quality 
    2562
  2563          
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
  คลังสินค้า - โลจิสติกส์                
700 การจัดการสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันและลดต้นทุน  พฤ14         ส25    
708 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการตรวจนับสินค้า พ20 จ 2     พฤ19      
738 การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่ให้แข็งแกร่ง       ศ 7       ศ 5
706 การจัดการและควบคุมความปลอดภัยในคลังสินค้า   ส21       พ22    
709 ทำอย่างไรจะทำให้การตรวจรับ-จ่ายถูกต้องมีประสิทธิภาพ       อ18        
739 การจัดการ Supply chain - Logistics อย่างมีประสิทธิภาพ     ศ17       อ19  
707 การบริหารการจัดส่ง-ขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำ ส 9       พฤ5      
740 การขนส่ง-จัดส่งที่สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยการบริการ       อ 4       ส13
    2562
  2563          
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
  Quality-เพิ่มคุณภาพการทำงาน                
711 Ho Ren So กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน          พ11      
713 เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน
      ศ28        
720 เทคนิคลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุนและความสูญเปล่าในการทำงาน         อ24      
725 การสร้างจิตสำนึก และ ความตระหนักในการประหยัดพลังงาน   พฤ12         พฤ28  
726 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยความปลอดภัย
อ12         อ21    
737 TPM-Total Productive Maintenance              ส23  
712 Work improvement ปลดล็อคปัญหา เพื่อปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ส16              
736 เทคนิคการกำหนดงานมาตรฐานเพื่อเพิ่มคุณภาพ ส16              
730 เทคนิคการลดต้นทุนด้วย just in time   ส14            

 


 
         ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษากันเกี่ยวกับแผนการฝึกอบรมได้ทันทีที่  
พิเศษ !!..... หากไม่สามารถเข้าอบรมในวันที่กำหนดไว้ 
สถาบันยินดีให้บริการจัดฝึกอบรม เฉพาะกลุ่มในหน่วยงานของท่าน 
ทั้งกลุ่มใหญ่ และกลุ่มเล็ก   
หากท่านมีกลุ่มบุคลากรที่จะฝึกอบรมเพียง 1-5 ท่าน เราก็ยินดีบริการจัดฝึกอบรมกลุ่มเล็กเฉพาะให้ได้ค่ะ 

info@trainingbymotiva.com

หรือโทรศัพท์คุยกันก็ได้ที่ 
Tel. 
028827519 , 028827598 , 065-8849097   id line : @trainingbymotiva

 คุยโดยตรงกับ พรประภา (ที่ปรึกษาหลักสูตร ) หรือ อาจารย์เปรมฤดี ( ผู้พัฒนาหลักสูตร )