ตารางการอบรม

 

โทรศัพท์  028827519 , 028827598 , 065-8849097  
Email  :  info@trainingbymotiva.com 
id line  :  @trainingbymotiva

 

 download ตารางการอบรมปี 2564 (มกราคม - ธันวาคม) รูปแบบ pdf

 download ตารางการอบรมปี 2563 (มกราคม - ธันวาคม) รูปแบบ pdf

  ( click ที่ชื่อหลักสูตร เพื่อดูรายละเอียดนะคะ )

  ทุกหลักสูตรสามารถอบรมออนไลน์ สอนสดผ่าน app ZOOM โดยนัดวันที่สะดวก (นอกตารางการอบรม)  
  ครึ่งวัน - 1 วัน จำนวน 1-2 ท่านก็เปิดอบรมค่ะ  

public training course ... 1 - management
     2563       2564        

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค.   ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
101 ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี    พ25     อ19        
102 การสร้างแรงจูงใจบุคลากรและนำทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร              พฤ4    
103 ภาวะผู้นำ : คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ      พ 2         ศ 9  
104 เทคนิคการสอนและแนะนำ (teach-train-coach-suggest)         พ13        
105 เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน  พ28         พ17      
106 เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน   ศ 6          ศ 5    
107
ทักษะการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงให้พนักงาน (coaching & mentoring) พฤ15             พฤ29  
109 การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์              พฤ25    
115 เทคนิคและจิตวิทยาการบริหารทีมงานแบบมืออาชีพ  พฤ8         พ10      
111 The Professional Trainer การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (หลักสูตร 2 วัน)           12-13      
112 บริหารและทำงานแบบมุ่งเป้าหมายอย่างแท้จริงด้วย OKR  ส17 อ10     พ13       พฤ20
113 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ศ 2               ศ14
114 การสร้างวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์เพื่อภาพลักษณ์และการพัฒนาองค์กร ศ 2         อ 9      
116 ฝ่าวิกฤต...กับหัวหน้าแนวคิด New Normal  พ 7         พ 3      

  

public training course ... 2 - selling / sales team management / marketing
     2563       2564        

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค.   ม.ค. ก.พ. ีมี.ค. เม.ย. พ.ค.
  สำหรับหัวหน้า / ผู้นำ / ผู้จัดการ ทีมขาย                  
201 ทักษะการเป็นหัวหน้า/ผู้จัดการทีมงานขายรอบด้านอย่างมืออาชีพ    อ24         ศ26    
202 สร้างสุดยอดทีมขายด้วยหลักสุดยอดนักบริหารทีมขาย  อ27         พฤ25      
223 การมอบหมายงานและควบคุมงานขาย     พ 2         พ28  
     2563        2564        
   ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค.   ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
  สำหรับทีมงานขาย                  
203 การขายอย่างมืออาชีพ (professional selling - outside & inside)
อ27         พฤ25      
204 สร้างพลัง-เสริมทักษะการขายเพื่อเพิ่มยอดขายให้องค์กร         พฤ28       ศ28
205 การขายสไตล์ที่ปรึกษาเพื่อรักษาลูกค้าเดิมสร้างลูกค้าเพิ่มอย่างยั่งยืน   ศ27         พ31    
206 ขายอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า และรักษาไว้ได้ในทุกสถานการณ์
(โต้แย้ง-ต่อรอง-ปิดการขาย-งานหลังการขาย)
ศ30         พ24      
208 เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ที่ได้ผลสำเร็จ         พ27       พ19
210 เปิดการขาย / ปิดการขายแบบเซียนด้วย "ทักษะเชิงจิตวิทยา" พฤ29         อ23      
211 ขายแบบหลายกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในยุคการแข่งขันสูง   พฤ26         อ30    
220 เทคนิคการขายและการสื่อสารสำหรับลูกค้าต่างประเทศ   อ24     พ27        
227 เจรจาสื่อสารโน้มน้าวจูงใจในการขายผ่าน email-line-Instagram-FB   พฤ12         อ16    
229 สุดยอดนักขาย 4.0   จ30           พฤ29  
230 สุดยอดนักเจรจาต่อรองสำหรับนักขายมืออาชีพ  พ28           พฤ25    
231 สุดยอดนักขายเชิงรุก            พฤ18     อ25
232
สร้างโอกาสกับการขายการตลาดแนวคิด New Normal
พ14         พฤ18      
233 กลยุทธ์การตลาดและการขาย รับมือสถานการณ์วิกฤต   พฤ5         พ24    
234 พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส...ด้วยหลักการขายเชิงรุก (Proactive selling)   พ11     ศ29        
    2563       2564        
    ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค.    ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

สำหรับทีมการตลาด                  
213 เพิ่มพลังการแข่งขันด้วยวิธีคิดแบบยุค 4.0         ศ22       พ12
215 สร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า     อ 1       พฤ18    
217 Event Marketing การตลาดเชิงกิจกรรม   พ18       พฤ11      
222 การวางแผนการจัดกิจกรรมทางการตลาด
              พฤ22  
224 การตลาดสุดขีดที่ได้ผลในยุค 4.0         อ26       อ18
228 การตลาดยุคใหม่เพื่อความก้าวหน้าของธุรกิจ     อ 1       อ23    

  

public training course ... 3 - service / CRM
    2563       2564        
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค.    ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
301 บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า    พฤ19       อ16      
302 การจัดการกับการร้องเรียนต่อว่าของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ     อ15       พฤ11    
303 CRM-CEM บริหารความสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า         พฤ21       พ12
305 การบริหารจัดการงานบริการให้เหนือความต้องการลูกค้า อ20       พฤ14        
306 การบริการ 4.0 : แนวโน้มและกลยุทธ์  พ 7           พฤ4    
307 การจัดการคุณภาพงานบริการ : วิธีการและการประเมินผลอย่างมีคุณภาพ                 อ11
308 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ           พ10      

      

public training course ... 4 - เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การทำงาน - 1
    2563       2564        
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค.   ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

พ.ค.

401 การบริหารเวลาและการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   พ18         พ24    
402 เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล             อ23     อ25
403 วิธีสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
    พ16         พฤ22  
413 สื่อสารผ่านสื่อ email-line-tel เพื่อสร้างความพอใจและความเข้าใจที่ถูกต้อง    อ10         พ10    
404 เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ  พฤ8         พ 3      
405 ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ  พฤ22           อ16    
406 การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร 
  อ17           พฤ8  
415 การจัดระบบเอกสารและไฟล์ข้อมูล ให้ได้ผลในยุค 4.0 พ 7               ศ21
407 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( 2 วัน ) 9-10         19-20      
408 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ (intensive course 1 วัน)     พฤ3   พ20       พฤ20
409 บุคลิกภาพที่ดี สร้างความสัมพันธ์และความพึงพอใจให้ลูกค้า-ผู้ติดต่อ   ศ20         อ30    
412 บุคลิกภาพและการปรากฎกายที่ดี               อ27  
410 การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ         ศ22       อ11
411 เทคนิคการจัดประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล    อ17           อ20  
414 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel อย่างมืออาชีพ             ศ19    

public training course ... 5 - HR management
    2563       2564        
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค.   ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
501 การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบัน อย่างมืออาชีพ    ศ13         ศ19    
502 การบริหารผลการปฏิบัติงาน - การประเมินผล           ศ12      
503 การจัดทำตัวชี้วัด KPI ที่ได้ผลและใช้ได้จริง    ศ20           ศ23  
504 ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ  ศ16       ศ15       ศ21
506 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP  ศ 9         ศ19      
507 HRD for New HRD Staff 
              ศ 9  
508 การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร              ศ26    

  

public training course ... 6 - เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การทำงาน - 2
    2563       2564        
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค.    ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
625 การปรับ Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน         อ26       ศ 7
600 คิดเชิงบวกและทัศนคติที่ดีในการทำงาน    จ30         อ 9    
609 สร้างพลังการคิด คิดสร้างสรรค์ เพิ่มพลังการแข่งขันให้องค์กร      พฤ17         ศ30  
601 EQ & Self Development เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน  พ21         อ 2      
602 สร้างแรงบันดาลใจ เสริมพลังบวก เพื่อความสำเร็จ         พฤ14       ศ 7
603 การตั้งเป้าหมายและวางแผนงาน             ศ 5    
604 การคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน    ศ27       ศ 5      
605 การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Thinking     อ15       อ16    
606 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ศ16         ส 5      
607 การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย WORK HARD WORK SMART
    พ16         ศ23  
608 เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก GEN   พ18       พฤ4      
     2563       2564         
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค.   ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
611 กลยุทธ์รับมือกับสารพัดปัญหา"เรื่องคน"   พฤ26           ศ 2  
612 การเขียนแผนและบริหารโครงการ   ศ30             ศ 2  
613 การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล พ21       พ20       พฤ13
618 เทคนิคการปรับปรุงการทำงานเพิ่อเพิ่มประสิทธิภาพ
    ศ 4         พ28  
621 การวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ            อ 9      
622 สุดยอดนักเจรจาต่อรอง : การเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์ในทุกๆงาน
  พ25              
623 ประสานความคิด เพิ่มพลังสร้างสรรค์ด้วย Mind map             พ10    
624 การบริหารต้นทุนเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันให้องค์กร           อ16      
626
การเจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิง   ศ27
          พ21  

  

public training course ... 7 : Logistic - Warehouse - Quality 
    2563       2564        
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค.    ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
  คลังสินค้า - โลจิสติกส์                  
700 การจัดการสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันและลดต้นทุน      พฤ3         พฤ8  
708 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการตรวจนับสินค้า   พฤ19         อ 9    
738 การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่ให้แข็งแกร่ง พฤ15         พ17      
706 การจัดการและควบคุมความปลอดภัยในคลังสินค้า พฤ22             อ20  
709 ทำอย่างไรจะทำให้การตรวจรับ-จ่ายถูกต้องมีประสิทธิภาพ         อ19       อ18
739 การจัดการ Supply chain - Logistics อย่างมีประสิทธิภาพ         พฤ21       ศ14
707 การบริหารการจัดส่ง-ขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำ   ศ 6         อ23    
740 การขนส่ง-จัดส่ง-วางบิล-รับเช็ค ที่สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยการบริการ อ20         พฤ11      
    2563        2564        
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค.    ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
  Quality-เพิ่มคุณภาพการทำงาน                  
711 Ho Ren So กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน          ศ15       ศ28
713 เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน
    ศ 4     พ24      
720 เทคนิคลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุนและความสูญเปล่าในการทำงาน   พฤ12         พ17    
725 การสร้างจิตสำนึก และ ความตระหนักในการประหยัดพลังงาน     พฤ17           พฤ27
726 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยความปลอดภัย
              อ27  
737 TPM-Total Productive Maintenance  ส10               ส22
741 คิดสร้างสรรค์ จัดประกายความคิด เพิ่มแนวคิดใหม่ๆ เพื่อสร้างผลงาน KAIZEN    พฤ12         ศ12    

 


 
         ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษากันเกี่ยวกับแผนการฝึกอบรมได้ทันทีที่  
พิเศษ !!..... หากไม่สามารถเข้าอบรมในวันที่กำหนดไว้ 
สถาบันยินดีให้บริการจัดฝึกอบรม เฉพาะกลุ่มในหน่วยงานของท่าน 
ทั้งกลุ่มใหญ่ และกลุ่มเล็ก   
หากท่านมีกลุ่มบุคลากรที่จะฝึกอบรมเพียง 1-5 ท่าน เราก็ยินดีบริการจัดฝึกอบรมกลุ่มเล็กเฉพาะให้ได้ค่ะ 

info@trainingbymotiva.com

หรือโทรศัพท์คุยกันก็ได้ที่ 
Tel. 
028827519 , 028827598 , 065-8849097   id line : @trainingbymotiva

 คุยโดยตรงกับ พรประภา (ที่ปรึกษาหลักสูตร ) หรือ อาจารย์เปรมฤดี ( ผู้พัฒนาหลักสูตร )