ตารางการอบรม

 

โทรศัพท์  028827519 , 028827598 , 065-8849097  
Email  :  info@trainingbymotiva.com 
id line  :  @trainingbymotiva

 download ตารางการอบรมปี 2562 (มกราคม - ธันวาคม) รูปแบบ pdf

  ( click ที่ชื่อหลักสูตร เพื่อดูรายละเอียดนะคะ )

  

public training course ... 1 - management
                   

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
101 ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี    อ11         พ 6  
102 การสร้างแรงจูงใจบุคลากรและนำทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร  อ28         พฤ3    
103 ภาวะผู้นำ : คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ      อ 9         อ 3
104 เทคนิคการสอนและแนะนำ (teach-train-coach-suggest)     พ10       พ13  
105 เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน        พฤ22     ศ15  
106 เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน พ22         อ 1    
107
ทักษะการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงให้พนักงาน (coaching & mentoring)         ศ27     อ17
109 การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์ พ15       อ24      
115 เทคนิคและจิตวิทยาการบริหารทีมงานแบบมืออาชีพ          พฤ26     ศ13
111 The Professional Trainer การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (หลักสูตร 2 วัน)   14-15       4-5    
112 บริหารและทำงานแบบมุ่งเป้าหมายอย่างแท้จริงด้วย OKR      ศ19       พ27  
113 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)   ศ14       ศ 4    
114 การสร้างวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์เพื่อภาพลักษณ์และการพัฒนาองค์กร   พฤ13       อ 8    

  

public training course ... 2 - selling / sales team management / marketing
                   

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
  สำหรับหัวหน้า / ผู้นำ / ผู้จัดการ ทีมขาย                
201 ทักษะการเป็นหัวหน้า/ผู้จัดการทีมงานขายรอบด้านอย่างมืออาชีพ    ศ21       ศ18    
202 สร้างสุดยอดทีมขายด้วยหลักสุดยอดนักบริหารทีมขาย      ศ 5       อ19  
223 การมอบหมายงานและควบคุมงานขาย   พฤ20       พฤ17    
                   
   ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค.  มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
  สำหรับทีมงานขาย                
203 การขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มผลสำเร็จในการขาย 
  อ18       อ29    
204 สร้างพลัง-เสริมทักษะการขายเพื่อเพิ่มยอดขายให้องค์กร       พ28       พฤ19
205 การขายสไตล์ที่ปรึกษาเพื่อรักษาลูกค้าเดิมสร้างลูกค้าเพิ่มอย่างยั่งยืน     พฤ25       พฤ21  
206 กลยุทธ์ชนะใจลูกค้า ชนะในสถานการณ์ "2ต" (โต้แย้ง-ต่อรอง) อ28       พ18      
207 กลยุทธ์ปิดการขายและงานหลังการขาย       พฤ29       ศ20
208 เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ที่ได้ผลสำเร็จ ศ17       อ10      
210 เปิดการขาย / ปิดการขายแบบเซียนด้วย "ทักษะเชิงจิตวิทยา"   อ25
    พ30    
211 ขายแบบหลายกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในยุคการแข่งขันสูง     ศ26       ศ22  
225 เทคนิคการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจสำหรับการขายขั้นสูง     พ24       พ13  
212
Inside Selling เทคนิคการต้อนรับและการขายที่ได้ผล       อ 6        
220 เทคนิคการขายและการสื่อสารสำหรับลูกค้าต่างประเทศ   พฤ6         ศ 8  
226 สร้างกำไรและเพิ่มยอดขายธุรกิจค้าปลีก   อ18        ศ25    
227 เจรจาสื่อสารโน้มน้าวจูงใจในการขายผ่าน email-line-Instagram-FB     พ31        พฤ7  
229 สุดยอดนักขาย 4.0 พ29     ศ30     อ26  
230 สุดยอดนักเจรจาต่อรองสำหรับนักขายมืออาชีพ            พฤ31     
231 สุดยอดนักขายเชิงรุก             อ1    
    ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค.  มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สำหรับทีมการตลาด                
213 เพิ่มพลังการแข่งขันด้วยวิธีคิดแบบยุค 4.0       พ14        
215 สร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า       พฤ22       อ 3
217 Event Marketing การตลาดเชิงกิจกรรม     พ10       พ 6  
222 การวางแผนการจัด marketing event  พ15         ศ11    
224 การตลาดสุดขีดที่ได้ผลในยุค 4.0 ศ 3       ศ20      
228 การตลาดยุคใหม่เพื่อความก้าวหน้าของธุรกิจ พ29 ศ16     อ26  
                   

  

public training course ... 3 - service / CRM
                   
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
301 บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า      พฤ25       พฤ14  
302 การจัดการกับการร้องเรียนต่อว่าของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ               พ 4
303 CRM-CEM บริหารความสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า ส25       พฤ19      
305 การบริหารจัดการงานบริการให้เหนือความต้องการลูกค้า   พฤ20       อ 1    
306 การบริการ 4.0 : แนวโน้มและกลยุทธ์    พ19       พ 9    
307 การจัดการคุณภาพงานบริการ : วิธีการและการประเมินผลอย่างมีคุณภาพ พฤ16       อ 3