ความสำเร็จสูงสุดขององค์กร … เกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนาหลายๆปัจจัยประกอบขององค์กร ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร โดยอาศัยความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ความพร้อมในการทำงานร่วมกัน สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ตลอดจนความผูกพันในความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น

 โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 093-119-4706
Email : info@trainingbymotiva.com เดือนพฤษภาคม 2558

เทคนิคการสอนและแนะนำ (104)

เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน (106)

เพิ่มพลังทีมงานด้วยทักษะการโค้ช ... ของหัวหน้า (107)

เทคนิคการสอนและพัฒนาทีมงานขาย (202)

ขายแบบหลายกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในยุคการแข่งขันสูง

Inside Selling เทคนิคการต้อนรับและการขายที่ได้ผล (213)

การสื่อสารทางการตลาดผ่าน e-marketing & e-marketing (219)

โทรศัพท์อย่างไรให้ได้ใจและได้งาน (403)

ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ (504)

การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร (508)

การจัดทำตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ (509)

ทำอย่างไรให้พนักงานปฏิบัติตามตัวชี้วัดอย่างเต็มใจ (510)

การคิดเป็นระบบเพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (604)

Highly Effective People (607)

Self Development กลยุทธ์พัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จในงาน (610)

กลยุทธ์ฟัดสารพัดปัญหาเรื่องคน (611)

แนวทางการแก้ไขสารพันปัญหาภายในองค์กร (617)

การจัดทำและวางแผนงบประมาณเบื้องต้น (619)

ยุทธวิธีแนวทางการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าและตรวจนับสินค้าประจำปี (702)

AEC กับการเปลี่ยนแปลงด้านแรงงานไทย (708)

ความสูญเสีย 7 ประการและเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ (713)