ความสำเร็จสูงสุดขององค์กร … เกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนาหลายๆปัจจัยประกอบขององค์กร ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร โดยอาศัยความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ความพร้อมในการทำงานร่วมกัน สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ตลอดจนความผูกพันในความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น

 โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598
Email : info@trainingbymotiva.com เดือน กันยายน - ตุลาคม 2559

public course

 ศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี (101)
 เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน (106)
 การบริหารระบบพี่เลี้ยงในองค์กร (108)
 การสร้างแรงจูงใจบุคลากรเพื่อความสำเร็จขององค์กร (110)
 การจัดการกองกำลังขาย...ครบเครื่อง ครบวงจร (202)
 สร้างสุดยอดทีมงานขายด้วยหลักสุดยอดนักบริหารทีมขาย (203)
 การขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มผลสำเร็จในการขาย (204)
 กลยุทธ์ชนะใจลูกค้า ชนะในสถานการณ์ 2ต ... โต้แย้ง - ต่อรอง (206)
 เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ที่ได้ผลสำเร็จ (208)
 เพิ่มพลังการขายให้องค์กรด้วยการพัฒนาทักษะการขาย (210)
 Event marketing การตลาดเชิงกิจกรรม (217)
 การสำรวจและประเมินความพึงพอใจของลูกค้า (304)
 การวางแผนงานและบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประิสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (401)
 เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ (404)
 ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ (405)
 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ (407)
 การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (410)
 เทคนิคการประชุมและสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล (411)
 ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ (504)
 HRD for New HRD Staff (507)
 การคิดเป็นระบบเพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (604)
 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล (606)
 Highly Effective People (607)
 Self Development กลยุทธ์พัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จในงาน (610)
 การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล (613)
 แนวทางการแก้ไขสารพันปัญหาภายในองค์กร (617)
 การจัดการสินค้าคงคลังในระบบโลจิสติกส์ (701)
 การจัดเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธี (703)
 การควบคุมและจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ (706)
 การตรวจรับ-จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์ให้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ (709)