ความสำเร็จสูงสุดขององค์กร … เกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนาหลายๆปัจจัยประกอบขององค์กร ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร โดยอาศัยความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ความพร้อมในการทำงานร่วมกัน สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ตลอดจนความผูกพันในความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น

 โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598
Email : info@trainingbymotiva.com เดือน ,มิถุนายน - กรกฎาคม 2559

public course

 โครงการอบรมสัญจร 3 หลักสูตร (ภาคตะวันออก) สื่อสารประสานงาน - หัวหน้า - คลังสินค้า
 ศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี (101)
 ภาวะผู้นำ : คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ (103)
 เทคนิคการสอนและแนะนำ (104)
 เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน (106)
 การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์ (109)
 การสร้างแรงจูงใจบุคลากรเพื่อความสำเร็จขององค์กร (110)
 การจัดการกองกำลังขาย...ครบเครื่อง ครบวงจร (202)
 การขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มผลสำเร็จในการขาย (204)
 กลยุทธ์ชนะใจลูกค้า ชนะในสถานการณ์ 2ต ... โต้แย้ง - ต่อรอง (206)
 กลยุทธ์ปิดการขายและงานหลังการขาย
 เพิ่มยอดขายแบบมีกึ๋นด้วยการขายเชิงวิเคราะห์ (209)
 เปิดการขาย / ปิดการขาย แบบเซียนด้วยทักษะเชิงจิตวิทยา (211)
 การสร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า (215)
 เทคนิคการขายและการเจรจาต่อรองผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์และทางโทรศัพท์ (221)
 การแสวงหาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย (222)
 การจัดการกับการร้องเรียน-ต่อว่าของลูกค้า (302)
 โทรศัพท์อย่างไรให้ได้ใจและได้งาน (403)
 ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ (405)
 การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร (406)
 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ (407)
 การจัดทำตัวชี้วัด KPIs ที่ได้ผลและใช้ได้จริง
 HRD for New HRD Staff (507)
 พัฒนาและสร้างความสุขความสำเร็จในการทำงาน (603)
 การคิดเป็นระบบเพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (604)
 การทำงานเชิงรุกบรรลุเป้าหมาย (609)
 การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล (613)
 การจัดทำแผนงานเชิงกลยุทธ์สำหรับองค์กร (621)
 การจัดการสินค้าคงคลังในระบบโลจิสติกส์ (701)
 การบริหารการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (704)
 การควบคุมและจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ (706)
 การตรวจรับ-จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์ให้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ (709)
 Work Improvement (712)
 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (715)
 การดำเนินกิจกรรมคุณภาพ QCC ภายในองค์กร (716)