ความสำเร็จสูงสุดขององค์กร … เกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนาหลายๆปัจจัยประกอบขององค์กร ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร โดยอาศัยความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ความพร้อมในการทำงานร่วมกัน สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ตลอดจนความผูกพันในความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น

 โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097
Email : info@trainingbymotiva.com , info2@trainingbymotiva.com
id line : @trainingbymotiva เดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562

public course

 ภาวะผู้นำ : คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ (103)
 เพิ่มพลังทีมงานด้วยทักษะการโค้ช ... ของหัวหน้า (107)
 The Professional Trainer การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (2วัน) (111)
 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างสรรค์ (114)
 ทักษะการเป็นหัวหน้า / ผู้จัดการทีมงานขายรอบด้านอย่างมืออาชีพ (201)
 สร้างสุดยอดทีมงานขายด้วยหลักสุดยอดนักบริหารทีมขาย (202)
 การขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มผลสำเร็จในการขาย (203)
 การขายสไตล์ที่ปรึกษา เพื่อรักษาลูกค้าเดิม สร้างลูกค้าเพิ่ม อย่างยั่งยืน (205)
 ขายแบบหลายกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในยุคการแข่งขันสูง
 Inside Selling เทคนิคการต้อนรับและการขายที่ได้ผล (213)
 เพิ่มพลังการแข่งขันด้วยวิธีคิดแบบยุค 4.0 (213)
 การตลาดสุดขีด - แนวทางการตลาดที่ได้ผลที่สุด (214)
 การสร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า (215)
 เทคนิคการขายและการเจรจาต่อรองผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์และทางโทรศัพท์ (221)
 การมอบหมายงานและควบคุมงานขาย
 การตลาดที่ได้ผลในยุค 4.0
 เทคนิคการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจสำหรับงานขายขั้นสูง (225)
 สร้างกำไรและเพิ่มยอดขายธุรกิจค้าปลีก (226)
 เจรจาสื่อสารโน้มน้าวจูงใจในงานขายผ่าน email และสื่อออนไลน์ (227)
 การตลาดยุคใหม่เพื่อความก้าวหน้าของธุรกิจ (228)
 การจัดการกับการร้องเรียน-ต่อว่าของลูกค้า (302)
 การบริการ 4.0 : แนวโน้มและกลยุทธ์ (306)
 การบริหารเวลาและการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประิสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (401)
 วิธีสื่อสารทางโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพ (403)
 เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ (404)
 ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ (405)
 บุคลิกภาพที่ดี สร้างความสัมพันธ์และความพึงพอใจให้ลูกค้า-ผู้ติดต่อ (409)
 สื่อสารผ่านสื่อ e-mail line tel เพื่อความความพึงพอใจและความเข้าใจที่ถูกต้อง (413)
 การประยุต์ใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel อย่างมืออาชีพ (414)
 การจัดระบบเอกสารและไฟล์ข้อมูล ให้ได้ผลในยุค 4.0 (415)
 การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบันอย่างมืออาชีพ (501)
 เทคนิคการสอบสวนและลงโทษ และ เอกสารที่ใช้ในการแจ้งเตือน (505)
 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP (506)
 คิดเชิงบวกและทัศนคติที่ดีในการทำงาน (600)
 EQ & Development เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน (601)
 การคิดเชิงกลยุทธ์ (605)
 เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก GEN (608)
 สร้างพลังการคิด คิดสร้างสรรค์ เพิ่มพลังการแข่งขันให้องค์กร (609)
 การเขียนแผนและบริหารโครงการ (612)
 การคัดเลือกและบริหารจัดการ Outsource อย่างมีประสิทธิภาพ (614)
 การบริหารจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุน (700)
 แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจนับสินค้า (705)
 การจัดส่ง-ขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า (707)
 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานคลังสินค้า (708)
 การขนส่งสินค้าวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธีและปลอดภัย (710)
 Ho Ren So กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 การเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสมกับการทำงาน (714)
 การสร้างจิตสำนึกลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุน และความสูญเปล่าในการทำงาน (720)
 เครื่องมือพัฒนาคุณภาพ 7 New QC Tools (724)
 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในเรื่องการประหยัดพลังงาน (725)
 เพิ่มคุณภาพการทำงานความปลอดภัยในการทำงาน (726)
 การออกแบบกระบวนการและพัฒนาผังโรงงาน (727)
 เตรียมพร้อมสู่ ISO 45001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (729)
 เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ - งานนอกสายการผลิต (733)
 การสร้างสายธารแห่งคุณค่า Value Stream Mapping - VSM (734)