ความสำเร็จสูงสุดขององค์กร … เกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนาหลายๆปัจจัยประกอบขององค์กร ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร โดยอาศัยความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ความพร้อมในการทำงานร่วมกัน สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ตลอดจนความผูกพันในความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น

 โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598
Email : info@trainingbymotiva.com เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2559

public course

 โครงการอบรมสัญจร 3 หลักสูตร : หัวหน้า - ประสานงาน - คลังสินค้า
 โครงการอบรมสัญจร 3 หลักสูตร (ภาคตะวันออก) สื่อสารประสานงาน - หัวหน้า - คลังสินค้า
 ภาวะผู้นำ : คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ (103)
 การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์ (109)
 การจัดการกองกำลังขาย...ครบเครื่อง ครบวงจร (202)
 การขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มผลสำเร็จในการขาย (204)
 กลยุทธ์ชนะใจลูกค้า ชนะในสถานการณ์ 2ต ... โต้แย้ง - ต่อรอง (206)
 เพิ่มพลังการขายให้องค์กรด้วยการพัฒนาทักษะการขาย (210)
 เปิดการขาย / ปิดการขาย แบบเซียนด้วยทักษะเชิงจิตวิทยา (211)
 Event marketing การตลาดเชิงกิจกรรม (217)
 เทคนิคการขายและการเจรจาต่อรองผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์และทางโทรศัพท์ (221)
 การวางแผนงานและบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประิสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (401)
 เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ (404)
 ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ (405)
 การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร (406)
 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ (407)
 บุคลิกภาพและการปรากฎกายที่ดี (412)
 การเขียนเอกสารภายในองค์กร (413)
 การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบันอย่างมืออาชีพ (501)
 HRD for New HRD Staff (507)
 การคิดเป็นระบบเพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (604)
 กลยุทธ์ฟัดสารพัดปัญหาเรื่องคน (611)
 การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล (613)
 การจัดการสินค้าคงคลังในระบบโลจิสติกส์ (701)
 การจัดเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธี (703)
 การบริหารการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (704)
 การควบคุมและจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ (706)
 การดำเนินกิจกรรมคุณภาพ QCC ภายในองค์กร (716)
 การเขียนเอกสารตามระบบ ISO สำหรับคลังสินค้าและจัดส่ง (717)