ความสำเร็จสูงสุดขององค์กร … เกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนาหลายๆปัจจัยประกอบขององค์กร ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร โดยอาศัยความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ความพร้อมในการทำงานร่วมกัน สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ตลอดจนความผูกพันในความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น

 โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598
Email : info2@trainingbymotiva.com เดือน เมษายน - พฤษภาคม 2560

public course

 ภาวะผู้นำ : คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ (103)
 เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน (105)
 เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน (106)
 การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์ (109)
 พัฒนาทักษะการขายเพื่อเพิ่มยอดขายให้องค์กร (204)
 กลยุทธ์ชนะใจลูกค้า ชนะในสถานการณ์ 2ต ... โต้แย้ง - ต่อรอง (206)
 กลยุทธ์ปิดการขายและงานหลังการขาย
 เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ที่ได้ผลสำเร็จ (208)
 เพิ่มยอดขายแบบมีกึ๋นด้วยการขายเชิงวิเคราะห์ (209)
 Event marketing การตลาดเชิงกิจกรรม (217)
 กลยุทธ์การสร้างแผนกิจกรรมการตลาด
 การมอบหมายงานและควบคุมงานขาย
 CRM - CEM (303)
 เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล (402)
 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( intensive course 1 วัน ) (408)
 การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (410)
 เทคนิคการประชุมและสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล (411)
 บุคลิกภาพและการปรากฎกายที่ดี (412)
 การจัดทำตัวชี้วัด KPIs ที่ได้ผลและใช้ได้จริง
 ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ (504)
 HRD for New HRD Staff (507)
 การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร (508)
 เพิ่มพลังบวก สร้างแรงจูงใจตนเอง เอาชนะอุปสรรคในชีวิตในงาน (602)
 พัฒนาศักยภาพและทำงานเชิงรุกบรรลุเป้าหมาย (607)
 กลยุทธ์รับมือกับสารพัดปัญหา
 การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล (613)
 การคัดเลือกและบริหารจัดการ Outsource อย่างมีประสิทธิภาพ (614)
 เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน (618)
 ยุทธวิธีแนวทางการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าและตรวจนับสินค้าประจำปี (702)
 การขนส่งสินค้าวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธีและปลอดภัย (710)
 Work Improvement (712)
 เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน (713)
 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (715)
 การดำเนินกิจกรรมคุณภาพ QCC ภายในองค์กร (716)
 just in time เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (719)
 TQM วิธีการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (721)
 IE เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ
 การลดต้นทุนการผลิตเพื่อการเติมโตอย่างยั่งยืน