ความสำเร็จสูงสุดขององค์กร … เกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนาหลายๆปัจจัยประกอบขององค์กร ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร โดยอาศัยความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ความพร้อมในการทำงานร่วมกัน สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ตลอดจนความผูกพันในความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น

 โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097
Email : info2@trainingbymotiva.com เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2560

public course

 เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน (106)
 การสร้างแรงจูงใจบุคลากรเพื่อความสำเร็จขององค์กร (110)
 สร้างสุดยอดทีมงานขายด้วยหลักสุดยอดนักบริหารทีมขาย (202)
 พัฒนาทักษะการขายเพื่อเพิ่มยอดขายให้องค์กร (204)
 การขายอย่างที่ปรึกษาในธุรกิจอุตสาหกรรม (205)
 กลยุทธ์ปิดการขายและงานหลังการขาย
 Inside Selling เทคนิคการต้อนรับและการขายที่ได้ผล (213)
 การสร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า (215)
 การสื่อสารทางการตลาดผ่าน e-marketing & e-marketing (219)
 เทคนิคการขายและการเจรจาต่อรองผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์และทางโทรศัพท์ (221)
 การจัดการกับการร้องเรียน-ต่อว่าของลูกค้า (302)
 การบริหารจัดการงานบริการให้เหนือความต้องการของลูกค้า (305)
 การบริหารเวลาและการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประิสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (401)
 โทรศัพท์อย่างไรให้ได้ใจและได้งาน (403)
 การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร (406)
 บุคลิกภาพที่ดี สร้างความประทับใจส่งเสริมความสัมพันธ์ (409)
 บุคลิกภาพและการปรากฎกายที่ดี (412)
 การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบันอย่างมืออาชีพ (501)
 การประเมินผลและบริหารผลการปฏิบัติงาน (502)
 การจัดทำตัวชี้วัด KPIs ที่ได้ผลและใช้ได้จริง
 เทคนิคการสอบสวนและลงโทษ และ เอกสารที่ใช้ในการแจ้งเตือน (505)
 EQ เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน (601)
 การคิดเชิงกลยุทธ์ (605)
 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล (606)
 พัฒนาศักยภาพและทำงานเชิงรุกบรรลุเป้าหมาย (607)
 การบริหารคนรุ่นใหม่และคนเก่งในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (608)
 การคัดเลือกและบริหารจัดการ Outsource อย่างมีประสิทธิภาพ (614)
 โลจิสติกส์กับการจัดการสินค้าคงคลัง (701)
 ยุทธวิธีแนวทางการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าและตรวจนับสินค้าประจำปี (702)
 การจัดเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธี (703)
 Horenso and Visual Contol (711)
 การดำเนินกิจกรรมคุณภาพ QCC ภายในองค์กร (716)
 IE เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ
 เครื่องมือพัฒนาคุณภาพ 7 New QC Tools (724)