ความสำเร็จสูงสุดขององค์กร … เกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนาหลายๆปัจจัยประกอบขององค์กร ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร โดยอาศัยความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ความพร้อมในการทำงานร่วมกัน สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ตลอดจนความผูกพันในความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น

 โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598
Email : info@trainingbymotiva.com เดือน เมษายน - พฤษภาคม 2559

public course

 โครงการอบรมสัญจร 3 หลักสูตร : หัวหน้า - ประสานงาน - คลังสินค้า
 โครงการอบรมสัญจร 3 หลักสูตร (ภาคตะวันออก) สื่อสารประสานงาน - หัวหน้า - คลังสินค้า
 ศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี (101)
 เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน (105)
 เพิ่มพลังทีมงานด้วยทักษะการโค้ช ... ของหัวหน้า (107)
 การบริหารระบบพี่เลี้ยงในองค์กร (108)
 สร้างสุดยอดทีมงานขายด้วยหลักสุดยอดนักบริหารทีมขาย (203)
 การขายอย่างที่ปรึกษาในธุรกิจอุตสาหกรรม (205)
 เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ที่ได้ผลสำเร็จ (208)
 เพิ่มพลังการขายให้องค์กรด้วยการพัฒนาทักษะการขาย (210)
 ขายแบบหลายกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในยุคการแข่งขันสูง
 การแสวงหาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย (222)
 บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า (301)
 การสำรวจและประเมินความพึงพอใจของลูกค้า (304)
 การวางแผนงานและบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประิสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (401)
 เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล (402)
 เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ (404)
 ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ (405)
 การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร (406)
 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ (407)
 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( intensive course 1 วัน ) (408)
 การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (410)
 เทคนิคการประชุมและสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล (411)
 บุคลิกภาพและการปรากฎกายที่ดี (412)
 การเขียนเอกสารภายในองค์กร (413)
 การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบันอย่างมืออาชีพ (501)
 ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ (504)
 การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร (508)
 Feedback การให้ข้อมูลป้อนกลับ (509)
 เพิ่มพลังบวก สร้างแรงจูงใจตนเอง เอาชนะอุปสรรคในชีวิตในงาน (602)
 Highly Effective People (607)
 Self Development กลยุทธ์พัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จในงาน (610)
 แนวทางการแก้ไขสารพันปัญหาภายในองค์กร (617)
 เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน (618)
 ยุทธวิธีแนวทางการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าและตรวจนับสินค้าประจำปี (702)
 การเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน Messenger (705)
 การควบคุมและจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ (706)
 การขนส่งสินค้าวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธีและปลอดภัย (710)
 Work Improvement (712)
 ความสูญเสีย 7 ประการและเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ (713)
 การเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสมกับการทำงาน (714)
 TQM วิธีการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (718)