ความสำเร็จสูงสุดขององค์กร … เกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนาหลายๆปัจจัยประกอบขององค์กร ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร โดยอาศัยความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ความพร้อมในการทำงานร่วมกัน สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ตลอดจนความผูกพันในความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น

 โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 093-119-4706
Email : info@trainingbymotiva.com เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2558

เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน (106)

การบริหารระบบพี่เลี้ยงในองค์กร (108)

การจัดการและการเป็นหัวหน้ากองกำลังขายอย่างมืออาชีพ (201)

การขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มผลสำเร็จในการขาย (204)

กลยุทธ์ชนะใจลูกค้า ชนะในสถานการณ์ 2ต ... โต้แย้ง - ต่อรอง (206)

เพิ่มยอดขายแบบมีกึ๋นด้วยการขายเชิงวิเคราะห์ (209)

New Media Marketing ยุทธศาสตร์การตลาดสื่อยุคใหม่ (216)

B2B Marketing (218)

การจัดการกับการร้องเรียน-ต่อว่าของลูกค้า (302)

การสำรวจและประเมินความพึงพอใจของลูกค้า (304)

การวางแผนงานและบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประิสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (401)

เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ (404)

ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ (405)

เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( intensive course 1 วัน ) (408)

พัฒนา AQ เพิ่มพลังบวก เพื่อเอาชนะอุปสรรคในชีวิตและงาน (602)

การคิดเป็นระบบเพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (604)

การบริหารคนรุ่นใหม่และคนเก่งในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (608)

การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล (613)

การคัดเลือกและบริหารจัดการ Outsource อย่างมีประสิทธิภาพ (614)

ความเป็นมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จอย่างมีธรรม (622)

การจัดการสินค้าคงคลังในระบบโลจิสติกส์ (701)

การจัดเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธี (703)

การเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน Messenger (705)

AEC กับการเปลี่ยนแปลงด้านแรงงานไทย (708)

การตรวจรับ-จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์ให้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ (709)