ความสำเร็จสูงสุดขององค์กร … เกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนาหลายๆปัจจัยประกอบขององค์กร ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร โดยอาศัยความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ความพร้อมในการทำงานร่วมกัน สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ตลอดจนความผูกพันในความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น

 โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598
Email : info@trainingbymotiva.com เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2559

public course

 โครงการอบรมสัญจร 3 หลักสูตร (ภาคตะวันออก) สื่อสารประสานงาน - หัวหน้า - คลังสินค้า
 เทคนิคการจูงใจเพื่อนำทีมงานอย่างได้ผล (102)
 เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน (105)
 เพิ่มพลังทีมงานด้วยทักษะการโค้ช ... ของหัวหน้า (107)
 การขายอย่างที่ปรึกษาในธุรกิจอุตสาหกรรม (205)
 กลยุทธ์ปิดการขายและงานหลังการขาย
 เพิ่มยอดขายแบบมีกึ๋นด้วยการขายเชิงวิเคราะห์ (209)
 ขายแบบหลายกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในยุคการแข่งขันสูง
 Inside Selling เทคนิคการต้อนรับและการขายที่ได้ผล (213)
 Social Media Marketing ทำการตลาดให้สำเร็จในยุคสื่อโซเชียล (216)
 เทคนิคการขายและการสื่อสารสำหรับลูกค้าต่างประเทศ (220)
 การแสวงหาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย (222)
 CRM - CEM (303)
 การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร (406)
 บุคลิกภาพที่ดี สร้างความประทับใจส่งเสริมความสัมพันธ์ (409)
 การประเมินผลและบริหารผลการปฏิบัติงาน (502)
 เทคนิคการสอบสวนและลงโทษ และ เอกสารที่ใช้ในการแจ้งเตือน (505)
 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP (506)
 EQ เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน (601)
 การคิดเชิงกลยุทธ์ (605)
 การบริหารคนรุ่นใหม่และคนเก่งในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (608)
 การทำงานเชิงรุกบรรลุเป้าหมาย (609)
 การเขียนแผนและบริหารโครงการ (612)
 การคัดเลือกและบริหารจัดการ Outsource อย่างมีประสิทธิภาพ (614)
 การบริหารการเปลี่ยนแปลง-เชิงยุทธศาสตร์ (620)
 ยุทธวิธีแนวทางการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าและตรวจนับสินค้าประจำปี (702)
 การขนส่งสินค้าวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธีและปลอดภัย (710)
 Horenso and Visual Contol (711)
 TQM วิธีการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (718)