ความสำเร็จสูงสุดขององค์กร … เกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนาหลายๆปัจจัยประกอบขององค์กร ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร โดยอาศัยความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ความพร้อมในการทำงานร่วมกัน สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ตลอดจนความผูกพันในความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น

 โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 093-119-4706
Email : info@trainingbymotiva.com เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2558

เทคนิคการจูงใจเพื่อนำทีมงานอย่างได้ผล (102)

ภาวะผู้นำ : คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ (103)

เทคนิคการสอนและแนะนำ (104)

เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน (106)

การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์ (109)

เทคนิคการสอนและพัฒนาทีมงานขาย (202)

สร้างสุดยอดทีมงานขายด้วยหลักสุดยอดนักบริหารทีมขาย (203)

การขายอย่างที่ปรึกษาในธุรกิจอุตสาหกรรม (205)

เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ที่ได้ผลสำเร็จ (208)

ขายแบบหลายกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในยุคการแข่งขันสูง

การสร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า (215)

บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า (301)

เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ (407)

การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (410)

บุคลิกภาพและการปรากฎกายที่ดี (412)

การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบันอย่างมืออาชีพ (501)

EQ เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน (601)

การสร้างแรงจูงใจลและแรงบันดาลใจในตนเอง (603)

การทำงานเชิงรุกบรรลุเป้าหมาย (609)

เพิ่มศักยภาพการพัฒนาตนเองด้วยหลัก 10Q (616)

การบริหารการเปลี่ยนแปลง-เชิงยุทธศาสตร์ (620)

ยุทธวิธีแนวทางการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าและตรวจนับสินค้าประจำปี (702)

คุณพร้อมสำหรับ AEC แล้วหรือยัง ? (707)

การขนส่งสินค้าวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธีและปลอดภัย (710)

Horenso and Visual Contol (711)